Search result for

*mortification*

(26 entries)
(2.1302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mortification, -mortification-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortification[N] การอับอาย, See also: การถูกลบหลู่, Syn. chagrin, humiliation
mortification[N] สิ่งที่ทำให้อับอาย, See also: สิ่งที่ทำให้ถูกลบหลู่
mortification[N] การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา), Syn. self-conciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene

English-Thai: Nontri Dictionary
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphacelus; mortificationส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortification; sphacelusส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she'll have to kill again, within three days of the last feeding, to interrupt the mortification process.แต่เธอจะต้องฆ่าอีกครั้ง ภายในสามวันของ การกินอาหารครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะหยุดการ เกิดกระบวนการอันน่าละอาย Tarantella (2012)
- Mortification process?กระบวนการอันน่าละอาย? Tarantella (2012)
So what happens if she doesn't kill and the mortification process continues?แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่ฆ่า กระบวนการอันน่าละอายนั่น จะเกิดขึ้นงั้นหรอ? Tarantella (2012)
She's only killed two victims so far, and if Charlotte's right, today is the third day of the mortification process.หล่อนเพิ่งฆ่าไปสองราย และถ้าชาร์ล็อตพูดถูก วันนี้ก็เป็นวันที่สาม ของการเกิดกระบวนการอันน่าละอายนั่น Tarantella (2012)
I know what trouble and what mortification it must have cost you.ฉันรู้ว่าปัญหาและความเสียใจพวกนี้ ทำให้คุณเสียเงินไปมาก Episode #1.6 (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส
ทุกรกิริยา[N] difficult deeds, See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment, Thai definition: การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมานตัวเอง[X] (thøramān tūa-ēng) EN: self-mortification   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortification    (n) (m oo2 t i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demütigung {f}mortification [Add to Longdo]
Kränkung {f} | Kränkungen {pl}mortification | mortifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
難行道[なんぎょうどう, nangyoudou] (n) salvation through self-mortification [Add to Longdo]
憂悶[ゆうもん, yuumon] (n,vs) anguish; mortification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortification \Mor`ti*fi*ca"tion\, n. [F., fr. L. mortificatio a
   killing. See {Mortify}.]
   1. The act of mortifying, or the condition of being
    mortified; especially:
    (a) (Med.) The death of one part of an animal body, while
      the rest continues to live; loss of vitality in some
      part of a living animal; gangrene. --Dunglison.
    (b) (Alchem. & Old Chem.) Destruction of active qualities;
      neutralization. [Obs.] --Bacon.
    (c) Subjection of the passions and appetites, by penance,
      abstinence, or painful severities inflicted on the
      body.
      [1913 Webster]
 
         The mortification of our lusts has something in
         it that is troublesome, yet nothing that is
         unreasonable.           --Tillotson.
      [1913 Webster]
 
   2. Deep humiliation or shame, from a loss of pride; painful
    embarassment, usually arising from exposure of a mistake;
    chagrin; vexation.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. That which mortifies; the cause of humiliation, chagrin,
    or vexation.
    [1913 Webster]
 
       It is one of the vexatious mortifications of a
       studious man to have his thoughts discovered by a
       tedious visit.            --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. (Scots Law) A gift to some charitable or religious
    institution; -- nearly synonymous with {mortmain}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Chagrin; vexation; shame. See {Chagrin}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top