Search result for

heat

(168 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heat-, *heat*
English-Thai: Longdo Dictionary
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
heatstroke(n) ลมแดด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heat[N] ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, ความตื่นเต้น
heat[N] ความร้อน, Syn. hotness, torridness
heat[N] อุณหภูมิความร้อน
heath[N] ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง ในตระกูล Erica Calluna
heated[ADJ] โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
heated[ADJ] ซึ่งร้อน, See also: ซึ่งทำให้ร้อน
heater[N] เครื่องทำความร้อน
heat up[PHRV] ทำให้ร้อนขึ้น, See also: อุ่นให้ร้อน, Syn. boil up, heat up
heathen[N] คนนอกศาสนา, See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว, Syn. gentile, pagan
heather[N] ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris, Syn. ling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heat(ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน
heath(ฮีธ) n. ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
heath cockไก่ป่าสีดำตัวผู้
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
heather(ฮี'เธอะ) n. ต้นไม้เตี้ยโดยเฉพาะจำพวก colluna vulgaris
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
heat(vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
heater(n) เครื่องทำความร้อน
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heathen(n) คนนอกศาสนา,คนป่าเถื่อน,คนนอกรีต,คนไม่มีศาสนา
heathenish(adj) นอกศาสนา,ป่าเถื่อน,นอกรีต,ที่ไม่นับถือศาสนา
heather(n) หญ้าเขียว,ทุ่งหญ้า
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heatความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat apoplexy; stroke, heat; thermoplegiaโรคลมเหตุร้อน [ดู heliosis; siriasis; sunstroke ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat collector loopวงจรตัวเก็บความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat controlการควบคุมความร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heat control valve; manifold heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat crampตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat damร่องกันความร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat diffusion timeเวลาแพร่ความร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heatความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heatความร้อน [TU Subject Heading]
heatความร้อน, พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง หรือจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ พลังงานในวัตถุหรือระบบก่อนถ่ายโอนหรือภายหลังการถ่ายโอน  เรียกว่า พลังงานความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat bulid-upอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยางเนื่องจากการสะสมความร้อนของ ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และหนาที่ใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
heat capacityความจุความร้อน, อัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ให้แก่สารต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น  ความจุความร้อนมีหน่วนเป็น JK-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat conductionการนำความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat conductorตัวนำความร้อน, สารที่มีสภาพนำความร้อนสูง ตัวนำความร้อนที่ดีส่วนมากเป็นโลหะ  เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat convectionการพาความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านของไหล โดยโมเลกุลของของไหลเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวและเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงลอยตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat engineeringวิศวกรรมความร้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heat (n) ตำรวจ, ตำรวจปราบยาเสพติด
heat (n slang) ปืน
heat exhaustion (n ) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ
See also: S. heat prostration,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You gonna tell heather?คุณไม่บอกฮีทเธอร์นะ Adverse Events (2008)
Maybe I should tell heather about--อาจจะ/บอกฮีทเธอร์เกี่ยวกับ.. Adverse Events (2008)
It does look more like a heat rash to me.มันดูเหมือนมากกว่าไฟกำลังลามมายังฉัน ใช่.. Joy (2008)
Next time pack some heat, and maybe we'll look into it.คราวหน้าพกกระเป๋าน้ำร้อนมาด้วยเราอาจเห็นมัน Last Resort (2008)
Hey, I'm just thinking about what's best long-term. We got heat with the Mayans.เฮ้ ฉันกำลังคิดว่าอะไรดีที่สุด ในระยะยาว เราโดนพวกมายันถล่ม Pilot (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
You would fuck a fisherman's dog if there was a Heat cover in it.อีนี่มันเอาแม้กระทั่งหมาคนตกปลา ก็แค่ไอ้จู๋มันร้อนเท่านั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
He blurted some things in the heat of anger.พ่อก็แค่อารมณ์เสียไปหน่อยแล้วก็หลุดปากพูดคำเหล่านั้นออกมา Scandal Makers (2008)
- Turn the heater on. - Yes, goodnight.ลาก่อนครับ Scandal Makers (2008)
Some fella paid me 50 quid to pick up his van and drop it at Heathrow airport.มีพวกผู้ชายจ่ายผม 50 เหรียญ ให้ขับรถตู้เขามา แล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินฮีธโรว์ The Bank Job (2008)
About a month ago I got busted at Heathrow on a drug charge.ประมาณเดือนนึงมาแล้ว ฉันถูกจับที่ฮีธโรว์เรื่องยาเสพติด The Bank Job (2008)
is the one about a heated floor room where you can read lying down?เป็นสิ่งนึงในการทำให้พื้นห้องร้อน คุณจะไปนอนอ่านได้ที่ไหน Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heatSince this heater seems to be out of order, I'll have him repair it.
heatI fainted from the heat, and when I came to, I was in a life raft.
heatI cannot stand this heat.
heatIron is tempered by heating and sudden cooling.
heatI couldn't sleep because of the heat.
heatHeat turns water into steam.
heatIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
heatYou can't turn the heat off as long as the system is operating.
heatHow do you heat the house?
heatShe is sensitive to the heat.
heatBut for the heat of the sun, what would become of the living things on earth?
heatSomething is wrong with our electric heater.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
เครื่องทำความร้อน[N] heater, Example: อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น
เผาหัว[V] warm up the piston head of a diesel engine before ignition, See also: heating the sparking plug, Example: รถคันนี้ต้องเผาหัวก่อนติดเครื่องยนต์ทุกครั้ง, Thai definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
เผาหัว[V] heating the sparking plug, Example: รถยนต์ของคุณพ่อต้องเผาหัวก่อนจึงจะแล่นได้, Thai definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
พลังความร้อน[N] heat energy, Example: กระบวนการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์, Thai definition: พลังงานที่ได้จากความร้อน
ผด[N] prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
อุ่น[V] heat up, See also: warm up, Example: หล่อนซื้อเตาไมโครเวฟมาอุ่นกับข้าวยามรีบด่วน, Thai definition: ทำให้ร้อน
ไอแดด[N] heat of sunlight, Example: อย่าทิ้งดิสก์ไว้ในที่มีไอแดด หรือแดดจัด เพราะอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้ดิสก์บิดเบี้ยว, Thai definition: ความร้อนจากแสงแดดที่เข้ามาถึงในที่ร่ม
อุสุม[N] heat, Syn. ความร้อน
เดโช[N] fire, See also: heat, Syn. ความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชักดาบ[v.] (chak dāp) EN: cheat   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAT    HH IY1 T
HEATH    HH IY1 TH
HEATS    HH IY1 T S
HEAT'S    HH IY1 T S
HEATED    HH IY1 T AH0 D
HEATON    HH IY1 T AH0 N
HEATER    HH IY1 T ER0
HEATHER    HH EH1 DH ER0
HEATHEN    HH IY1 DH AH0 N
HEATERS    HH IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heat    (v) (h ii1 t)
heath    (n) (h ii1 th)
heats    (v) (h ii1 t s)
heated    (v) (h ii1 t i d)
heater    (n) (h ii1 t @ r)
heaths    (n) (h ii1 th s)
Heather    (n) (h e1 dh @ r)
heaters    (n) (h ii1 t @ z)
heathen    (n) (h ii1 dh n)
heather    (n) (h e1 dh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwärmungsversuch {m}heat run [Add to Longdo]
Gegenströmer {m}heat exchanger [Add to Longdo]
Heißverprägung {f}heat stake [Add to Longdo]
Heizleistung {f}heat output [Add to Longdo]
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat [Add to Longdo]
Hitzschlag {m}heat stroke [Add to Longdo]
Kühlkörper {m}heat sink; refrigeration unit [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rennen {n} | totes Rennenheat | dead heat [Add to Longdo]
Rückkühler {m}; Wärmetauscher {m} [techn.]heat exchanger [Add to Longdo]
Schmelze {f} einer Metallherstellungheat code [Add to Longdo]
Schmelzwärme {f}heat of fusion [Add to Longdo]
Thermostat {m}heat governor [Add to Longdo]
Verdampfungswärme {f}heat of evaporation [Add to Longdo]
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat [Add to Longdo]
Wärmeabfuhr {f}heat removal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, / ] heat supply [Add to Longdo]
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, / ] heat preservation [Add to Longdo]
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] heat transfer; heat transmission [Add to Longdo]
加热[jiā rè, ㄐㄧㄚ ㄖㄜˋ, / ] heating [Add to Longdo]
受热[shòu rè, ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ, / ] heated; sunstroke [Add to Longdo]
希思罗[xī sī luō, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛ, / ] Heathrow (London airport) [Add to Longdo]
希斯罗机场[xī sī luó jī chǎng, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Heathrow Airport [Add to Longdo]
采暖[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating [Add to Longdo]
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device) [Add to Longdo]
散热片[sàn rè piàn, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heat \Heat\ (h[e^]t), imp. & p. p. of {Heat}.
   Heated; as, the iron though heat red-hot. [Obs. or Archaic]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heat \Heat\ (h[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Heated}; p. pr. & vb.
   n. {Heating}.] [OE. heten, AS. h[=ae]tan, fr. h[=a]t hot. See
   {Hot}.]
   1. To make hot; to communicate heat to, or cause to grow
    warm; as, to heat an oven or furnace, an iron, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
       Heat me these irons hot.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite or make hot by action or emotion; to make
    feverish.
    [1913 Webster]
 
       Pray, walk softly; do not heat your blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite ardor in; to rouse to action; to excite to
    excess; to inflame, as the passions.
    [1913 Webster]
 
       A noble emulation heats your breast. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heat \Heat\, v. i.
   1. To grow warm or hot by the action of fire or friction,
    etc., or the communication of heat; as, the iron or the
    water heats slowly.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow warm or hot by fermentation, or the development of
    heat by chemical action; as, green hay heats in a mow, and
    manure in the dunghill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heat \Heat\ (h[=e]t), n. [OE. hete, h[ae]te, AS. h[=ae]tu,
   h[=ae]to, fr. h[=a]t hot; akin to OHG. heizi heat, Dan. hede,
   Sw. hetta. See {Hot}.]
   1. A force in nature which is recognized in various effects,
    but especially in the phenomena of fusion and evaporation,
    and which, as manifested in fire, the sun's rays,
    mechanical action, chemical combination, etc., becomes
    directly known to us through the sense of feeling. In its
    nature heat is a mode of motion, being in general a form
    of molecular disturbance or vibration. It was formerly
    supposed to be a subtile, imponderable fluid, to which was
    given the name {caloric}.
    [1913 Webster]
 
   Note: As affecting the human body, heat produces different
      sensations, which are called by different names, as
      heat or sensible heat, warmth, cold, etc., according to
      its degree or amount relatively to the normal
      temperature of the body.
      [1913 Webster]
 
   2. The sensation caused by the force or influence of heat
    when excessive, or above that which is normal to the human
    body; the bodily feeling experienced on exposure to fire,
    the sun's rays, etc.; the reverse of {cold}.
    [1913 Webster]
 
   3. High temperature, as distinguished from low temperature,
    or cold; as, the heat of summer and the cold of winter;
    heat of the skin or body in fever, etc.
    [1913 Webster]
 
       Else how had the world . . .
       Avoided pinching cold and scorching heat! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Indication of high temperature; appearance, condition, or
    color of a body, as indicating its temperature; redness;
    high color; flush; degree of temperature to which
    something is heated, as indicated by appearance,
    condition, or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       It has raised . . . heats in their faces. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The heats smiths take of their iron are a blood-red
       heat, a white-flame heat, and a sparkling or welding
       heat.                 --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   5. A single complete operation of heating, as at a forge or
    in a furnace; as, to make a horseshoe in a certain number
    of heats.
    [1913 Webster]
 
   6. A violent action unintermitted; a single effort; a single
    course in a race that consists of two or more courses; as,
    he won two heats out of three.
    [1913 Webster]
 
       Many causes . . . for refreshment betwixt the heats.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       [He] struck off at one heat the matchless tale of
       "Tam o' Shanter."           --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   7. Utmost violence; rage; vehemence; as, the heat of battle
    or party. "The heat of their division." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Agitation of mind; inflammation or excitement;
    exasperation. "The heat and hurry of his rage." --South.
    [1913 Webster]
 
   9. Animation, as in discourse; ardor; fervency; as, in the
    heat of argument.
    [1913 Webster]
 
       With all the strength and heat of eloquence.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Zool.) Sexual excitement in animals; readiness for
     sexual activity; estrus or rut.
     [1913 Webster +PJC]
 
   11. Fermentation.
     [1913 Webster]
 
   12. Strong psychological pressure, as in a police
     investigation; as, when they turned up the heat, he took
     it on the lam. [slang]
     [PJC]
 
   {Animal heat}, {Blood heat}, {Capacity for heat}, etc. See
    under {Animal}, {Blood}, etc.
 
   {Atomic heat} (Chem.), the product obtained by multiplying
    the atomic weight of any element by its specific heat. The
    atomic heat of all solid elements is nearly a constant,
    the mean value being 6.4.
 
   {Dynamical theory of heat}, that theory of heat which assumes
    it to be, not a peculiar kind of matter, but a peculiar
    motion of the ultimate particles of matter.
 
   {Heat engine}, any apparatus by which a heated substance, as
    a heated fluid, is made to perform work by giving motion
    to mechanism, as a hot-air engine, or a steam engine.
 
   {Heat producers}. (Physiol.) See under {Food}.
 
   {Heat rays}, a term formerly applied to the rays near the red
    end of the spectrum, whether within or beyond the visible
    spectrum.
 
   {Heat weight} (Mech.), the product of any quantity of heat by
    the mechanical equivalent of heat divided by the absolute
    temperature; -- called also {thermodynamic function}, and
    {entropy}.
 
   {Mechanical equivalent of heat}. See under {Equivalent}.
 
   {Specific heat of a substance (at any temperature)}, the
    number of units of heat required to raise the temperature
    of a unit mass of the substance at that temperature one
    degree.
 
   {Unit of heat}, the quantity of heat required to raise, by
    one degree, the temperature of a unit mass of water,
    initially at a certain standard temperature. The
    temperature usually employed is that of 0[deg] Centigrade,
    or 32[deg] Fahrenheit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heat
   n 1: a form of energy that is transferred by a difference in
      temperature [syn: {heat}, {heat energy}]
   2: the presence of heat [syn: {hotness}, {heat}, {high
     temperature}] [ant: {cold}, {coldness}, {frigidity},
     {frigidness}, {low temperature}]
   3: the sensation caused by heat energy [syn: {heat}, {warmth}]
   4: the trait of being intensely emotional [syn: {heat},
     {warmth}, {passion}]
   5: applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened
     sexual arousal and activity [syn: {estrus}, {oestrus},
     {heat}, {rut}] [ant: {anestrum}, {anestrus}, {anoestrum},
     {anoestrus}]
   6: a preliminary race in which the winner advances to a more
     important race
   7: utility to warm a building; "the heating system wasn't
     working"; "they have radiant heating" [syn: {heating system},
     {heating plant}, {heating}, {heat}]
   v 1: make hot or hotter; "the sun heats the oceans"; "heat the
      water on the stove" [syn: {heat}, {heat up}] [ant: {chill},
      {cool}, {cool down}]
   2: provide with heat; "heat the house"
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   4: gain heat or get hot; "The room heated up quickly" [syn:
     {heat}, {hot up}, {heat up}] [ant: {chill}, {cool}, {cool
     down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top