ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苦行

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦行-, *苦行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦行[kǔ xíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, ] ascetic practice, #61,764 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦行[くぎょうしゃ, kugyousha] (n) an ascetic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is doing penance.彼は罪滅ぼしに難行苦行をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what does your morning threaten, my dear?[JA] 今日 君を待っている苦行は何だ? The Abominable Bride (2016)
- It's like one of them gory stories... that some people have quit doin'.[CN] 这太可怕了把自己弄得血淋淋的 就像自愿在油锅里 受煎熬的苦行僧一样 Wise Blood (1979)
Slave labour! Futile drudgery![JA] 気の進まぬ苦行だ 苦労しても役立たず Siegfried (1980)
What do you expect for 35 cents? Hair shirts?[CN] 你花35分指望看到啥 贴身穿的苦行衫? The Trouble with Angels (1966)
For what it's worth, it's supposed to be a long and painful experience that restored her powers.[JA] 参考までに言うと 難行苦行の儀式をやり遂げて 力を取り戻したのでしょう Synchronicity (2014)
A phony African fakir taught me a trick.[CN] 这是一个非洲假苦行僧的绝活, 我在突尼斯学的。 Successive Slidings of Pleasure (1974)
But you see I have vowed to take a life of celibacy.[CN] 可是你知道 终身要做苦行僧侣 Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Slave labour! Futile drudgery![JA] 気の進まぬ苦行 苦労しても役立たず Siegfried (1980)
Approached in the guise of a fakir[CN] 偽裝成一個苦行和尚 The Cloud-Capped Star (1960)
From now on you shall be known... as... the Puritan.[CN] 自此你会 被称为 苦行 Lord of Illusions (1995)
The other day, Winston Churchill called him a half-naked Indian fakir.[CN] 那天邱吉尔还说他是 半裸的印度苦行 Gandhi (1982)
to confess my sins to do penance and to amend my life.[JA] 私はしっかりと私の罪を告白し、 汝の恵みの助けを借りて、解決... ... _苦行を行うには、私の人生を修正します。 The Da Vinci Code (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top