ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warmth

W AO1 R M TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmth-, *warmth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warmth(n) ความอบอุ่น, Syn. freindliness, feeling
warmth(n) ความรู้สึกรักใคร่, Syn. affection, cordiality, friendliness, Ant. coldness, unfriendliness
warmth(n) ปริมาณความร้อน
warmth(n) ความรู้สึกรุนแรง (โดยเฉพาะความโกรธหรือความกระตือรือร้น)
warmth(n) ความรู้สึกที่ได้จากการใช้สีอุ่น เช่น สีแดงหรือสีเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น, ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat, ardour, compassion

English-Thai: Nontri Dictionary
warmth(n) ความอบอุ่น, ความตื่นเต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
But its warmth and comfort comes from the love within.ความสุขในบ้านอิลมาเล่นั้น เกิดจาก ความรักที่สะสม จากผู้ที่ได้อาศัยอยู่ Il Mare (2000)
When you gave me a ride on your bike, the warmth of your back, meant the world to meฉันหวังจะได้กอดเธออยู่อย่างนั้น ตอนที่เธอให้ฉันซ้อนท้ายมอเตอไซด์ ไออุ่นจากแผ่นหลังของเธอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
And the tiniest spark of warmth will bring them in like moths.แม้มีความอบอุ่นเล็กน้อย ก็ทำให้มันกลับมีชิวิตเหมือนพวกแมลงเม่า Zathura: A Space Adventure (2005)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
In the warmth of our bodies, a promise of life startsในความอบอุ่นของตัวเรา สัญญาณแห่งชีวิตได้เริ่มแล้ว March of the Penguins (2005)
My belly's warmth will protect until your return.ท้องอันอบอุ่นของฉัน จะ ปกป้องมันจนกว่า คุณจะกลับมา March of the Penguins (2005)
For a woman approaching her thirties, there comes times when she desires the warmth of a man.สำหรับผู้หญิงรู้สึกกระหาย มันเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องการความอบอุ่นจากผู้ชาย Episode #1.1 (2006)
So that is why my king loses sleep and is forced from the warmth of his bed?หญิงเดียว ที่ถ้อยคำนาง จักสะเทือนอารมณ์ แห่งสามีข้า ได้แก่ข้า 300 (2006)
The warmth of her flesh.อุ่นเนื้อของริต้า It's Alive! (2007)
Only warmth and light.Only warmth and light. Brave New World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warmthHer cheeks were tinged with red by the warmth of fire.
warmthI can remember the warmth of her hands.
warmthIn other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth.
warmthThe birds flew south in search of warmth.
warmthThe fire burned brightly and gave forth such comforting warmth.
warmthThe warmth after the chills intoxicated us.
warmthThe warmth of their welcome made me happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai Definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
ไออุ่น(n) warmth, Example: นกเค้าแมวตัวใหญ่ซุกตัวอยู่ในไออุ่นของปีกที่ห่มคลุมตัวเอง, Thai Definition: ความร้อนที่ระเหยจากกายของคน
อุสุม(n) warmth, Syn. ไอ, ไออุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอยู่ไฟ[kān yūfai] (n, exp) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation
เตาผิง[tao phing] (n, exp) EN: fire for warmth ; fireplace ; heater ; stove

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WARMTH W AO1 R M TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warmth (n) wˈɔːmθ (w oo1 m th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽかぽか[pokapoka] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
温み[ぬくみ, nukumi] (n) warmth [Add to Longdo]
温もり[ぬくもり, nukumori] (n) warmth; (P) [Add to Longdo]
温覚[おんかく, onkaku] (n) sense of warmth [Add to Longdo]
温気[うんき, unki] (n) heat; warmth; sultriness [Add to Longdo]
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth) [Add to Longdo]
温暖[おんだん, ondan] (adj-na, n) warmth; (P) [Add to Longdo]
腰布団[こしぶとん, koshibuton] (n) cushion worn round the waist for warmth [Add to Longdo]
四気[しき, shiki] (n) weather of the four seasons (warmth of spring, heat of summer, cool of autumn, and cold of winter) [Add to Longdo]
春暖[しゅんだん, shundan] (n) warm spring weather; spring warmth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warmth \Warmth\, n.
   1. The quality or state of being warm; gentle heat; as, the
    warmth of the sun; the warmth of the blood; vital warmth.
    [1913 Webster]
 
       Here kindly warmth their mounting juice ferments.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of lively and excited interest; zeal; ardor;
    fervor; passion; enthusiasm; earnestness; as, the warmth
    of love or piety; he replied with much warmth. "Spiritual
    warmth, and holy fires." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       That warmth . . . which agrees with Christian zeal.
                          --Sprat.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) The glowing effect which arises from the use of
    warm colors; hence, any similar appearance or effect in a
    painting, or work of color.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Zeal; ardor; fervor; fervency; heat; glow; earnestness;
     cordiality; animation; eagerness; excitement; vehemence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warmth
   n 1: the sensation caused by heat energy [syn: {heat}, {warmth}]
   2: a warmhearted feeling [syn: {warmheartedness}, {warmth}]
   3: the quality of having a moderate degree of heat; "an
     agreeable warmth in the house" [syn: {warmth}, {warmness}]
   4: the trait of being intensely emotional [syn: {heat},
     {warmth}, {passion}]
   5: a quality proceeding from feelings of affection or love [syn:
     {affectionateness}, {fondness}, {lovingness}, {warmth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top