ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mortification-

M AO1 R T AH0 F K EY2 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mortification, *mortification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortification(n) การอับอาย, See also: การถูกลบหลู่, Syn. chagrin, humiliation
mortification(n) สิ่งที่ทำให้อับอาย, See also: สิ่งที่ทำให้ถูกลบหลู่
mortification(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา), Syn. self-conciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่, ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย, เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene

English-Thai: Nontri Dictionary
mortification(n) การทรมานร่างกาย, ความตกใจ, ความบัดสี

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MORTIFICATION M AO1 R T AH0 F K EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortification (n) mˌɔːtɪfɪkˈɛɪʃən (m oo2 t i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kränkung { f } | Kränkungen { pl }mortification | mortifications [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortification \Mor`ti*fi*ca"tion\, n. [F., fr. L. mortificatio a
   killing. See {Mortify}.]
   1. The act of mortifying, or the condition of being
    mortified; especially:
    (a) (Med.) The death of one part of an animal body, while
      the rest continues to live; loss of vitality in some
      part of a living animal; gangrene. --Dunglison.
    (b) (Alchem. & Old Chem.) Destruction of active qualities;
      neutralization. [Obs.] --Bacon.
    (c) Subjection of the passions and appetites, by penance,
      abstinence, or painful severities inflicted on the
      body.
      [1913 Webster]
 
         The mortification of our lusts has something in
         it that is troublesome, yet nothing that is
         unreasonable.           --Tillotson.
      [1913 Webster]
 
   2. Deep humiliation or shame, from a loss of pride; painful
    embarassment, usually arising from exposure of a mistake;
    chagrin; vexation.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. That which mortifies; the cause of humiliation, chagrin,
    or vexation.
    [1913 Webster]
 
       It is one of the vexatious mortifications of a
       studious man to have his thoughts discovered by a
       tedious visit.            --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. (Scots Law) A gift to some charitable or religious
    institution; -- nearly synonymous with {mortmain}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Chagrin; vexation; shame. See {Chagrin}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortification
   n 1: strong feelings of embarrassment [syn: {chagrin},
      {humiliation}, {mortification}]
   2: the localized death of living cells (as from infection or the
     interruption of blood supply) [syn: {necrosis},
     {mortification}, {gangrene}, {sphacelus}]
   3: an instance in which you are caused to lose your prestige or
     self-respect; "he had to undergo one humiliation after
     another" [syn: {humiliation}, {mortification}]
   4: (Christianity) the act of mortifying the lusts of the flesh
     by self-denial and privation (especially by bodily pain or
     discomfort inflicted on yourself)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top