Search result for

*gegen*

(175 entries)
(0.1794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gegen, -gegen-
Possible hiragana form: *げげん*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etwa; gegen; ungefähr; um... (n vi vt adj) ประมาณเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Around.In die Gegend. La 'Moara cu noroc' (1957)
She objectsSie ist dagegen Sex and the Single Girl (1964)
No.- Sie sehen sich die Gegend an? Flatfoot in Hong Kong (1975)
Right.- Nichts dagegenOut in the Cold (1987)
One on fourEine gegen 4. Naked Weapon (2002)
The opposite.Im Gegenteil. Episode #1.4 (2016)
Yo, yoGegen Aliens. The Watch (2012)
The natives claim it's cursed.Die Eingeborenen sagen, es wäre verflucht. Sie meiden diese Gegend. Zombie (1979)
So many islands around here, a lot haven't been charted.Eine Menge Inseln in der Gegend sind noch nicht verzeichnet. Zombie (1979)
I don't believe in voodoo either, but the natives do.Ich auch nicht. Die Eingeborenen hingegen schon. Zombie (1979)
He cannot defend himself against weapons, that we have seen.Gegen Waffen kann er sich nicht verteidigen. Unidentified Flying Oddball (1979)
And with it, I trust, his heinous charges against Sir Mordred, my liege.Und seine üble Anklage gegen Sir Mordred als vergessen? Unidentified Flying Oddball (1979)
One of these days, I'm gonna trade you in for a mule.Das ist einer dieser Tage, an denen ich dich gegen ein Maultier eintauschen würde. The Villain (1979)
Anyway, the Wanderers are the guys to get in with around here.Die Wanderers sind jedenfalls die coolsten Typen hier in der Gegend. The Wanderers (1979)
Maybe you can join up, I'll show you around, is that okay?Wenn du Mitglied wirst, zeig ich dir die Gegend. Okay? The Wanderers (1979)
Okay, you've got to lock your doors around here.Okay, in der Gegend hier musst du dein Auto abschließen. The Wanderers (1979)
D.B. Stands for Del Bombers, the toughest nigger gang around.DB steht für Del Bombers. Die härteste Nigger-Gang der Gegend. The Wanderers (1979)
I know the neighborhood's changed, but are you guys chickenshit?Die Gegend hat sich verändert, aber scheißt ihr euch jetzt ein? The Wanderers (1979)
How do the Galasso brothers hear about anything in this neighborhood?Wie hören die Galasso Brüder, was in dieser Gegend vor sich geht? The Wanderers (1979)
Just remember, Richie, in this day and age, in this neighborhood, there's lots of ways... to skin the cat.Denk dran, Richie, heutzutage gibt es in dieser Gegend viele Möglichkeiten, eine Katze zu häuten. The Wanderers (1979)
Wasn't so hot last week against those Long Island guys.Letzte Woche wart ihr nicht so heiß gegen die Typen aus Long Island. The Wanderers (1979)
I understand you're playing the Coloreds in North Bronx Football League soon. I think it would be to our mutual benefit if you won one for the Galassos.Ich weiß, ihr habt bald ein Spiel gegen die Farbigen in der Nordbronx-Liga und ich denke, es bringt uns beiden was, wenn ihr es für die Galassos gewinnt. The Wanderers (1979)
Our big game with the Del Bombers is coming up.Es steht ein großes Spiel gegen die Del Bombers an. The Wanderers (1979)
Look, guys, it's us against the world, all right?Hört mal, Jungs, wir gegen den Rest der Welt, klar? The Wanderers (1979)
- You gonna fight us?- Du willst gegen uns kämpfen? The Wanderers (1979)
Do you suppose she'd mind if we went upstairs to talk?Hast du was dagegen, wenn wir oben weiterreden? The Wanderers (1979)
I wouldn't mind laying something down on the way back.Ich hätte nichts dagegen, unterwegs eine flach zu legen. The Warriors (1979)
The problem in the past has been the man turning us against one another.Das Problem war bisher der Mann, der uns gegeneinander aufwiegelt. The Warriors (1979)
The other way, against the crowd!Andere Richtung, gegen die Menge! The Warriors (1979)
What do you got against me?Was hast du gegen mich? The Warriors (1979)
You have to fight 5 of us.Du musst gegen 5 von uns kämpfen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
You break this rule, you´re out in an instant.Wenn du gegen diese Regeln verstößt, wirst du wieder ausgeschlossen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
- You broke our rules.- Du hast gegen unsere Gesetze verstoßen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
You can attack me together. Just like you attacked my brother.Ihr könnt beide gleichzeitig kämpfen, wie gegen meinen Bruder. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Stop or I'm going to fight back.Oh bitte, bitte nicht mehr, sonst bin ich gezwungen, gegen Sie zu kämpfen. Knockabout (1979)
You dare to fight your teacher?Dummköpfe, ihr wollt gegen mich kämpfen? - Niemand verprügelt einen von uns beiden. Knockabout (1979)
Uncle Fatty.- Oh, hast du dich entschieden, deinen Ton mir gegenüber zu ändern? Knockabout (1979)
Do you think there is no similar system of eternal subordination to the same principle of the infinite wisdom of God, our Lord who rules the universe?Was glaubt ihr, gibt es darin nicht etwa ein ähnliches System des Gehorsams gegenüber der unendlichen Weisheit Gottes, der ein Herr des Weltalls ist? Nightmares (1979)
It's your soul fighting Evil.Weil sich dein Seelchen gegen das Böse sträubt. Nightmares (1979)
To the contrary: ask about life.Im Gegenteil: berührt Probleme des Lebens... Fragt danach, was euch wirklich interessiert. Nightmares (1979)
And then I heard eagles flying in the sky breasts against clouds like Greek boats against Persia.Ich hörte der Adler mächtige Schwingen gegen die Lüfte, gegen die Wolken ringe, wie zwei griechische Schiffe, die gen Pereser ziehen. Nightmares (1979)
- All of them?- Ein Beil in der Hand, steuerte ich kühn der Sonne entgegenNightmares (1979)
They don't understand that hitting Gervazy they also hurt Protazy.Sie verstehen nicht, daß sie sich gegen Protazy richten, wenn sie Gerwazy schlagen. Nightmares (1979)
The Senate is the natural enemy of any Caesar, Little Boots.Der Senat ist der natürlich Gegenspieler aller Cäsaren, Stiefelchen. Caligula (1979)
Don't be disgusting.- Keine Blasphemie gegen die Göttin Isis. Caligula (1979)
I thought you didn't like virgins.Ich dachte, du hättest was gegen Jungfrauen. Caligula (1979)
Did you give him medicine for the fever? Well...Hast du ihm ein Mittel gegen das Fieber verschrieben. Caligula (1979)
You took an antidote before coming to my table.- Du nimmst Gegengift, bevor du zu mir zum Essen kommst? Caligula (1979)
As if there ever could be an antidote against Caesar.Als ob es sowas geben würde, ein Gegengift gegen Cäsar. Caligula (1979)
You can't help it.Dagegen kann man gar nichts machen. Caligula (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEGENHEIMER    G EH1 G AH0 N HH AY0 M ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
gegenüber(Präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
hingegenในขณะที่
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
gegenประมาณ(ช่วงเวลา) เช่น gegen 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมงเย็น, gegen Mittag ประมาณช่วงเที่ยงๆ, See also: S. etwa,
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,
gegenต่อสู้กับ, ต่อกรกับ เช่น ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
Schamgegend(n) |die, nur Sg.| บริเวณหัวหน่าว
gegenüber(prep) |+D เสมอ| ตรงข้ามกับ เช่น Mein Haus ist gegenüber dem Bahnhof. บ้านของฉันอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
im Gegenzug (adv ) โดยแลกกับ/โดยแลกเปลี่ยนกับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Abtastung {f} im Gegentaktpush-pull scanning [Add to Longdo]
Abwendung {f}; Verhütung {f}; Vorbeugung {f}; Prävention {f} (gegen)prevention (of) [Add to Longdo]
Allgegenwart {f}omnipresence [Add to Longdo]
Allgegenwart {f}; Ubiquität {f}ubiquity; ubiquitousness [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Analogon {n}; Gegenstück {n}; Nachbildung {f}analog; analogue [Add to Longdo]
Ankergegenwirkung {f} [electr.]armature reaction [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Ansprechbarkeit {f}; Entgegenkommen {n}responsiveness [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Antiselektion {f}; Gegenauslese {f}adverse selection [Add to Longdo]
Artikel {m}; Gegenstand {m}; Abschnitt {m}article [Add to Longdo]
Aufpreis {m}; Zuschlag {m}; Mehrpreis {m} | Aufpreise {pl}; Zuschläge {pl} | gegen Aufpreissurcharge | surcharges | for an additional charge [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Außenstation {f}; Gegenstation {f} (Telefon)outstation [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Einrichtungsgegenstände {pl}furnishing [Add to Longdo]
Auswechslung {f}; Auswechselung {f} (gegen)change (for) [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Beleidigung {f}; Kränkung {f}; Affront {m} (gegen)slight (against) [Add to Longdo]
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb. [Add to Longdo]
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
Bezahlung {f}; Entgelt {n} | gegen Entgeltconsideration | for a consideration [Add to Longdo]
sofortige Bezahlung {f} | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash [Add to Longdo]
Einrichtungsgegenstand {m}fitment [Add to Longdo]
Einrichtungsgegenstand {m}; Inventar {n}fixtures [Add to Longdo]
Einspruch erheben; Beschwerde einlegen (gegen) (bei)to appeal (against) (to) [Add to Longdo]
Einspruch erheben gegen; Einwand erheben; beanstandento object to [Add to Longdo]
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against) [Add to Longdo]
Einzelheit {f}; Element {n}; Punkt {m}; Gegenstand {m}; Stück {n} | Einzelheiten {pl}item | items [Add to Longdo]
Ende {n}; Zweck {m}; Ziel {n} (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]
Entgegenhaltung {f}anticipation [Add to Longdo]
Entgegenkommen {n}; Respekt {m}complaisance [Add to Longdo]
Entnahmegegendruckturbine {f}tech extraction back pressure turbine [Add to Longdo]
Entsprechung {f}; Gegenstückcounterpart [Add to Longdo]
Entwicklung {f}; Entstehung {f}; Entfaltung {f} | Entwicklungen {pl} | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Etikette {f}; Verhaltensregel {f} | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]
Förderdruck {m}; Druckhöhe {f}; Gegendruck {m}pressure head [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Gebiet {n}; Gegend {f} | Gebiete {pl}; Gegenden {pl}district | districts [Add to Longdo]
Gebirge {n}; Gebirgsgegend {f}mountains {pl} [Add to Longdo]
Gebirgsgegend {f}mountainous region [Add to Longdo]
Gebühr {f}; Preis {m} | Gebühren {pl} | gegen Gebühr | gegen Bezahlung (Entrichtung) einer Gebühr | eine Gebühr entrichtenfee | fees; charges | for a fee | against payment of a fee | to pay a fee [Add to Longdo]
Gegenmutter {f}; Kontermutter {f}; Klemmmutter {f} [techn.]locknut; locking nut [Add to Longdo]
Gegenmutter {f}; Sechskantmutter {f} [techn.]jam nut [Add to Longdo]
Gegenübernahmeangebot {n}anti-takeover proposal [Add to Longdo]
Gegendemonstration {f}counter-demonstration [Add to Longdo]
Gegenangebot {n}counter-offer; counteroffer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds [Add to Longdo]
折曲厳禁[おりまげげんきん, orimagegenkin] (exp) do not fold; do not bend [Add to Longdo]
売上原価[うりあげげんか, uriagegenka] (n) cost of goods sold; cost of sales; sales cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]
互い[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
互助[ごじょ, gojo] gegenseitige_Hilfe [Add to Longdo]
互恵[ごけい, gokei] gegenseitige_Beguenstigung [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
交互[こうご, kougo] gegenseitig, abwechselnd [Add to Longdo]
今昔[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
保釈[ほしゃく, hoshaku] Freilassung_gegen_Kaution [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
反対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
反対票[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]
反証[はんしょう, hanshou] Gegenbeweis [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[つい, tsui] gegen, wider [Add to Longdo]
対岸[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] Kontrast, Gegensatz, Vergleich [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] Gegensatz, Gegenueberstellung [Add to Longdo]
対策[たいさく, taisaku] Gegenmassnahme [Add to Longdo]
対象[たいしょう, taishou] Gegenstand, Objekt [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[まい, mai] (Numeralklassifikator fuer duenne, flache Gegenstaende) [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] gelassen, geistesgegenwaertig [Add to Longdo]
[もの, mono] -Ding, Sache, Gegenstand [Add to Longdo]
[げん, gen] GEGENWAERTIG [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] Gegenwart, modern [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] Gegenwart, Praesenz, Praesens [Add to Longdo]
現況[げんきょう, genkyou] gegenwaertige_Lage [Add to Longdo]
現状[げんじょう, genjou] gegenwaertiger_Zustand [Add to Longdo]
現職[げんしょく, genshoku] jetziger_Arbeitsplatz, gegenwaertiger_Arbeitsplatz [Add to Longdo]
[そう, sou] gegenseitig, zusammen [Add to Longdo]
相互[そうご, sougo] gegenseitig, einander, reziprok [Add to Longdo]
[たね, tane] Samen, Saat, Gegenstand [Add to Longdo]
[か, ka] (EINZEL)GEGENSTAND, (NUMERALKLASSIFIKATOR FUER UNBELEBTE, GEGENSTAENDE UND ABSTRAKTA) [Add to Longdo]
置物[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]
胸部[きょうぶ, kyoubu] -Brust, Brustgegend [Add to Longdo]
臨む[のぞむ, nozomu] entgegentreten, entgegensehen, beiwohnen, teilnehmen [Add to Longdo]
蚊取り線香[かとりせんこう, katorisenkou] Raeucherstaebchen_gegen_Moskitos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gegen [geːgən]
     about; against; contrary to; toward; towards
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gegen) [geːgən]
     to impinge (on; upon)
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top