Search result for

hingegen

(57 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hingegen-, *hingegen*
Possible hiragana form: ひんげげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hingegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hingegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't believe in voodoo either, but the natives do.Ich auch nicht. Die Eingeborenen hingegen schon. Zombie (1979)
But, however, to shape young minds, to quench the thirst for knowledge.Hingegen junge Geister zu formen, ihren Wissenshunger zu befriedigen... The Valediction (1980)
And you are not.Wir hingegen... Ich bitte Sie, der Ring ist sehr schön. Le guignolo (1980)
As for Daxiat, he is a man on the run.Daxiat hingegen, rettet nur die Flucht. The Last Metro (1980)
Both schoolboys developed identical VUE symptoms, but the friend spoke Carn-est-aero and Arris spoke Itino Re.Beide Schüler entwickelten identische Symptome, außer dass der Freund Carn-est-aero sprach, Arris hingegen Itino Re. The Falls (1980)
On the other hand, this is kind of nice.Das hingegen ist nett. Superman II (1980)
Ah, rather fun, whereas I'm no fun at allAh, ziemlich lustig, wohingegen ich überhaupt nicht lustig bin. The Aviator's Wife (1981)
Whereas I am a victim of your carnivorous lunar activities.Ich hingegen bin ein Opfer Ihrer blutrünstigen Mondscheinaktivitäten. An American Werewolf in London (1981)
But it would make a great deal of difference to his family.Für seine Familie hingegen macht es einen großen Unterschied. Blow Out (1981)
Law-enforcement officials, on the other hand, are poorly armed... indoctrinated in the use of non-deadly force... and, to a great extent, are not proficient in what weapons they do have.Die Gesetzeshüter sind hingegen unzureichend bewaffnet, indoktriniert mit der Idee nicht-tödlicher Gewalt, und beherrschen die Waffen, über die sie verfügen, oft nur unzureichend. Nighthawks (1981)
Whereas Myrtle has such a dull, plodding, HONEST ring to itWohingegen Myrtle so einen faden, schwerfälligen... aufrichtigen Klang hat. Steele Trap (1982)
I, on the other hand, am in a position... to grant nothing.Ich, hingegen, gewähre... nichts. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
That's the '30s, pal. I'd end up in the pen, stampin' license plates.Ich hingegen plane, weiterhin zu atmen und alles im Auge zu behalten. Brother's Keeper (1983)
Spade on the other hand, is far more interesting.Spade hingegen ist weitaus interessanter. Steele Flying High (1983)
In Trouville, though, it was peaceful.In Trouville, hingegen, war alles ruhig. My Other Husband (1983)
At least, we, White people, we know when to stop.Wir Weißen, hingegen, wir wissen, wann Schluss ist. My Other Husband (1983)
- A BMX track - it would be a miracle!Der Bau einer BMX-Bahn wäre hingegen wirklich ein Wunder. BMX Bandits (1983)
Actually, the chances of drowning in the bathroom, the bathtub, is something like 8/100,000 of a percent, whereas air crash fatalities from last year's figures, the number of passengers who traveled by air last year,Die Chance, im Bad zu ertrinken, in der Wanne, liegt bei etwa 8/100.000 o/o. Hingegen Tote von Flugzeugabstürzen im letzten Jahr, die Anzahl Flugpassagiere im letzten Jahr entspricht der Bevölkerung des ganzen Landes. Twilight Zone: The Movie (1983)
Whereas driving...Wohingegen das Fahren... Twilight Zone: The Movie (1983)
He was fine.Ihm ging es hingegen gut. Zelig (1983)
I, however, have been beside myself with anticipation.Ich hingegen stehe ganz neben mir vor Vorfreude. Affair at Bromfield Hall (1984)
I'm already here, I'm out and I'm dressed...Ich jedoch hingegen bin schon hier und... Filming Raul (1984)
"whereas you...Sie hingegen... Happy Easter (1984)
Miss, I feel great sympathy for you.Mademoiselle, für Sie hingegen empfinde ich eine große Sympathie. Happy Easter (1984)
My brother Stanley and his Isabel, on the other hand... are enough to try the patience of a saint.Mein Bruder Stanley und seine Isabel brächten hingegen sogar einen Heiligen aus der Fassung. Episode #1.6 (1985)
But the girl, she's quite a sensation, wouldn't you say?Wohingegen... der Rest ist eine Sensation, nicht wahr?  ()
Clay Platt, however, is not.Clay Platt hingegen ist das nicht. Steele in the Chips (1985)
You, on the other hand, Mr. Erhart, are as dirty as they come.Sie hingegen, Mr. Erhart, haben allerlei Dreck am Stecken. Steele of Approval (1985)
Crocodiles, on the other hand, live several hundred years by doing nothing.Krokodile hingegen werden Hunderte von Jahren alt - vom Nichtstun. The Holcroft Covenant (1985)
Well... since you're no longer director of CIA, and I am, it doesn't matter what you think.Tja, aber da Sie kein Direktor der CIA mehr sind, ich hingegen schon, spielt es keine Rolle mehr, was Sie denken. The Man with One Red Shoe (1985)
You, on the other hand express your ideas very clearly.Sie hingegen drücken sich sehr klar aus. The Sure Thing (1985)
I'm not gonna let you go till I've seen your face.Sie hingegen passen perfekt zu der Rolle, Mrs. Picard! December 1864 - February 1865 (1986)
Whereas your career prospects depend upon those who have the power over promotions and appointments on a long-term basis.Wohingegen Ihre Laufbahnperspektiven abhängen von denen, die die Macht haben über Beförderungen und Ernennungen zu befinden. The Key (1986)
More times than made any good sense.Hingegen aller Vernunft. Suitable for Framing (1987)
But later, for fifteen years I exercised my legsIch hingegen... habe 15 Jahre lang... Beinübungen gemacht. Blind Chance (1987)
Meanwhile, in Italy, the Americans and British are pinned down at Monte Cassino.In Italien hingegen kommen die Amerikaner und Engländer nicht einen Zollbreit voran. Au Revoir les Enfants (1987)
Most men can't, but you...Die meisten Männer können das nicht, Sie hingegen... The Witches of Eastwick (1987)
You, my friend, are a loser, whereas I am your consummate winner.Du bist ein Verlierer, mein Freund. Ich hingegen bin der strahlende Gewinner. Father Lode (1988)
Whereas I see and observe, and thus bring many notorious blackguards to justice.Ich hingegen sehe und beobachte. Und bringe daher viele Halunken hinter Gitter. Without a Clue (1988)
They'll be desperate for my new creation.- Mein neues Werk hingegen... Without a Clue (1988)
Now, security, that's priceless.Sicherheit hingegen ist viel wert. Fraternity of Thieves (1989)
On the other hand, the other son-in-law, Bruno Dédé Abodé... followed in the footsteps of his father-in-law... and he was involved in the assassination... of the person whom I could almost call his nephew.Der zweite Schwiegersohn, Bruno Dédé Abodé, trat hingegen in den Fußstapfen seines Schwiegervaters. Er war in einem Mordanschlag... auf die Person verwickelt, die für eine kurze Zeit sein Neffe war. Echoes From a Somber Empire (1990)
- Sideshow Bob really fills his shoes with big ugly feet.Sideshow Bob hingegen hat hässliche Riesenquanten. Krusty Gets Busted (1990)
Whilst I, on the other hand, am Goddard Bolt... a genuine financial giant.Ich hingegen bin Goddard Bolt. Ein echter Finanzriese. Life Stinks (1991)
On the other hand, because of my serious understanding... of the world of finance, I have amassed $6.4 billion!Ich hingegen habe dank meiner hervorragenden Kenntnis der Finanzwelt ein Vermögen von 6,4 Milliarden Dollar angehäuft. Life Stinks (1991)
Whereas I can give Lillian everything.Ich hingegen kann Lillian alles geben. Be My Baby (1991)
I am trapped.Ich hingegen sitze in der Falle. Hind-Sight (1991)
We, on the other hand, have a receipt and no lives.Wir hingegen haben einen Bon und auch kein normales Leben. You Better Shop Around: Part 2 (1991)
I should be able to run over as many kids as I want!Bei The Simpsons hingegen... erlebte ich die verschiedenen Phasen der Produktion. Bart Gets Hit by a Car (1991)
But somehow... you're a well-respected monster... and I am, to date, not!Aber irgendwie werden Sie trotzdem respektiert. Ich hingegen bis jetzt noch nicht! Batman Returns (1992)

German-Thai: Longdo Dictionary
hingegenในขณะที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aber; dennoch; jedoch; doch; dahingegen {adv}however [Add to Longdo]
andererseits; wiederum; dahingegen {adv} on the other hand [Add to Longdo]
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however [Add to Longdo]
wobei; wohingegen; während {conj}whereas [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top