ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丘陵地帯

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丘陵地帯-, *丘陵地帯*
Japanese-English: EDICT Dictionary
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] (n) hill country; hilly area [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then it's the foothills of the Boar mountains on a straight shot... to The Varden.[JA] そこはボアー山脈の丘陵地帯で バーディンは直ぐ近くにある Eragon (2006)
Maybe they're headed for hill country.[JA] たぶん丘陵地帯に向かってる White as the Driven Snow (2014)
The last outpost before you reach the foothills.[JA] 丘陵地帯に着く前に最後の前線基地がある Eragon (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top