ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対策

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対策-, *対策*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対策[たいさく, taisaku] (vt) รับมือ(กับปัญหา)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
対策[たいさく, taisaku] TH: มาตรการแก้ไข  EN: counter-plan

Japanese-English: EDICT Dictionary
対策[たいさく, taisaku] (n) counter-plan; counter-measure; (P) [Add to Longdo]
対策を講じる[たいさくをこうじる, taisakuwokoujiru] (exp,v1) to take measures (against); to take steps [Add to Longdo]
対策本部[たいさくほんぶ, taisakuhonbu] (n) countermeasures headquarters; task force; countermeasures office; emergency headquarters [Add to Longdo]
対策路線[たいさくろせん, taisakurosen] (n) (1) (railway, bus, highway) route designed or designated to meet a specific problem; (2) countermeasure program (policy) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is an effective remedy for crime.これは有効な犯罪防止対策だ。
Stopgap measures won't make a dent in drug addiction.その場しのぎの対策では麻薬中毒問題にきりこむことはできないでしょう。
Debate about what measures to take.どのような対策をとるかを討論する。
Boeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.ボーイング社の安全担当の専門家は航空産業の他の専門家と一緒になって制御飛行中の墜落(CFIT)として知られている墜落事故をなくそうと国際的な対策委員会を組織している。
We must take measures to prevent traffic accidents.交通事故の防止対策を講じなければならない。
We took strong measures to prevent it.私たちはそれを防止する強硬な対策を講じた。
We should always be fully prepare for an earthquake.私たちは常に地震対策を考えておかなければならない。
Apparently my anti-virus software is not up to snuff.私のウイルス対策用ソフトウエアは不良品でした。
The accident was a strong argument for new safety measures.事故は新しい安全対策のための有力な根拠となった。
The government will have to take drastic action to solve the problem.政府は問題を解決するために、思い切った対策を取らなければならないだろう。
There was a discussion on the measures.対策に関する討議が行われた。
Strict security measures were in force.徹底的な安全対策が実施された。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's all taken care of.[JP] 対策はある Chinatown (1974)
And the intrusion countermeasures are deactivated by an electronic key card.[JP] 侵入対策は、 電子キーカードにより不活性化されている。 Mission: Impossible (1996)
One by one, in spite of every safeguard, my coworkers were torn...[JP] 一人ずつ、あらゆる安全対策にもかかわらず 私の同僚達は引き裂かれていた・・ Forbidden Planet (1956)
I'm his doctor. You must be ready for him.[JP] 私は彼の主治医なんだ、 彼の対策が出来ていないと Halloween (1978)
If I made a major security situation out of it, administration steps in, and there's no exclusive rights for anybody.[JP] 安全対策もしたし 管理部門も入った 誰が悪いわけでもないんだ Aliens (1986)
But times like these... call for drastic measures.[JP] しかし、このような時代... 抜本的な対策を求める。 Pom Poko (1994)
We're testing our anti-graffiti wall.[JP] 落書き対策壁をテスト中だ The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
It was Mundt who took one crucial precaution while the British, with Fiedler's aid, planned his murder.[JP] ムントは フィードラーを利用した この作戦に対策を 講じていたのです The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I don't mind the cab, but I mind going to California without the right preparation.[JP] タクシーで構わん それより... ... カリフォルニアの対策 Taxi Driver (1976)
Strangers from distant lands, friends of old you've been summoned here to answer the threat of Mordor.[JP] 遠来の新たな客人 そして古き友よ... モルドールの脅威への 対策を協議しよう... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- He says it's a ledge against inflation.[JP] - インフレ対策なんだとさ Brewster's Millions (1985)
Made in the USA. That's one for the economy, I guess.[JP] メイドインUSA 景気対策の一貫か? Space Cowboys (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
対策[たいさく, taisaku] Gegenmassnahme [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top