ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*demure*

D IH0 M Y UH1 R   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: demure, -demure-
Possible hiragana form: でむれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demure[ADJ] เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
demurely[ADV] อย่างเคร่งขรึม, See also: อย่างสุขุม, Syn. modestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ Mannequin: On the Move (1991)
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
Figure out how to gracefully demureFigure out how to gracefully demure Brave New World (2008)
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น Born This Way (2011)
Oh, be warned -- like an Olsen twin, though she seems demure, she packs quite a punch.ขอเตือนไว้ ไม่ต่างอะไรกับแฝดโอเซ็น ถึงภายนอกจะดูติ๋ม แต่ตัวจริงแอบแรง Scott Free (2011)
Demure.เรียบร้อย Alchemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
เอียงอาย[ADJ] shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[V] be shy, See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กน้อยวัยสิบหกเอียงอายที่จะยอมเผยว่าในคราอ่อนวัยครั้งครานั้นได้ตกเป็นของใคร, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMURE D IH0 M Y UH1 R
DEMURELY D IH0 M Y UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demure (j) dˈɪmjˈuəʳr (d i1 m y u@1 r)
demurely (a) dˈɪmjˈuəʳliː (d i1 m y u@1 l ii)
demureness (n) dˈɪmjˈuəʳnəs (d i1 m y u@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingewandtdemured [Add to Longdo]
zimperlichdemure [Add to Longdo]
zimperlich {adv}demurely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\, v. i.
   To look demurely. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\ (d[-e]*m[=u]r"), a. [Perh. from OF. de murs
   (i. e., de bonnes murs of good manners); de of + murs, mours,
   meurs, mors, F. m[oe]urs, fr. L. mores (sing. mos) manners,
   morals (see {Moral}); or more prob. fr. OF. me["u]r, F.
   m[^u]r mature, ripe (see {Mature}) in a phrase preceded by
   de, as de m[^u]re conduite of mature conduct.]
   1. Of sober or serious mien; composed and decorous in
    bearing; of modest look; staid; grave.
    [1913 Webster]
 
       Sober, steadfast, and demure.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nan was very much delighted in her demure way, and
       that delight showed itself in her face and in her
       clear bright eyes.          --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. Affectedly modest, decorous, or serious; making a show of
    gravity.
    [1913 Webster]
 
       A cat lay, and looked so demure, as if there had
       been neither life nor soul in her.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Miss Lizzy, I have no doubt, would be as demure and
       coquettish, as if ten winters more had gone over her
       head.                 --Miss
                          Mitford.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top