Search result for

*coter*

(59 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coter, -coter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coterie[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coterminal anglesมุมร่วมแขนคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Incoterms (phrase ) (International Commercial Terms)ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then come and meet his spectacular coterie.แล้วมาพบกับ คนที่น่าประทับใจ Aladdin (1992)
Coterminous.เทียบเท่า Adam Raised a Cain (2009)
What does coterminous mean? Hello?เทียบเท่าหมายความว่าไง Adam Raised a Cain (2009)
Booth questioned those ecoterrorist freaks.บูธกำลังสอบปากคำ พวกก่อการร้ายทาง นิเวศวิทยา พวกแปลกๆ A Night at the Bones Museum (2009)
What's your full name? Jedediah Coteral.เจ้ามีชื่อเต็มว่าอะไร Jedediah Coteral. Ironclad (2011)
Yo, Castle, nice work with Coterra, bro.แคสเซิล ทำงานได้ดีมาก พี่ชาย Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Don't you have a date with Kristina Coterra tonight?คืนนี้ คุณไม่ไปเดทกับคริสติน่าหรือ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Okay? Are you kidding? It's Kristina Coterra.โอเคสิ คุณล้อเล่นเหรอ นั่นคริสติน่า คอร์เทอร์ร่าเชียวนะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
I just had a very interesting conversation with Kristina Coterra.ผมเพิ่งสนทนาเรื่องน่าสนใจกับ คริสตินา คอร์เทร่า Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Greg Nicotero.Greg Nicotero. The Making of 'Evil Dead II' or The Gore the Merrier (2000)
Jedediah Coteral.- Jedediah Coteral. Ironclad (2011)
Jedediah Coteral."Jedediah Coteral". Ironclad (2011)
Jedediah Coteral."Jedediah Coteral". Ironclad (2011)
Coteral.Coteral. Ironclad (2011)
Yo, Castle, nice work with Coterra, bro.Jo, Castle, gute Arbeit mit Coterra, Bruder. Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Don't you have a date with Kristina Coterra tonight?Hast du heute nicht dieses Date mit Kristina Coterra? Cloudy with a Chance of Murder (2012)
It's Kristina Coterra.Es ist Kristina Coterra. Cloudy with a Chance of Murder (2012)
I just had a very interesting conversation with Kristina Coterra.Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Kristina Coterra. Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Hello, are you the porter on Via Nicotera?Hallo. Sind Sie der Pförtner in der Via Nicotera? Misunderstood (2014)
Number 22, Via Nicotera.Via Nicotera 22. Misunderstood (2014)
Richard... Richard...NICOTERA STAATSKRANKENHAUS Straitjacket (2016)
Nicotero State Hospital.Staatskrankenhaus Nicotero. Straitjacket (2016)
Nicotero State Hospital?Staatskrankenhaus Nicotero? Straitjacket (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
ค่าย[N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
พวก[CLAS] group, See also: party, company, set, gang, sect, clique, coterie, Syn. ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม, Example: โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง, Count unit: พวก, Thai definition: ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrāo) EN: coconut grove   FR: cocoteraie [f]
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick   FR: becqueter ; picoter ; picorer
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter   FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
ไหมพรม[n.] (maiphrom) EN: knitting wool ; wool   FR: laine (à tricoter) [f]
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on   FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait   FR: tricoter ; crocheter ; tresser
ถักไหมพรม[v.] (thak mai phrom) EN: knit   FR: tricoter
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie   FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วงการ[n.] (wongkān) EN: circle ; field ; quarter ; sphere ; coterie ; society   FR: cercle [m] ; milieu [m] ; domaine [m] ; sphère [f] (fig.)
วนเวียน[n.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz   FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg   FR: taquiner ; asticoter (fam.)
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag   FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COTERIE    K OW1 T ER0 IY0
NICOTERA    N IY2 K OW0 T EH1 R AH0
BENSCOTER    B EH1 N S K AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coterie    (n) (k ou1 t @ r ii)
coteries    (n) (k ou1 t @ r i z)
coterminous    (j) (k ou2 t @@1 m i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschlossene Gesellschaftcoterie [Add to Longdo]
Brillenente {f} [ornith.]Surf Scoter (Melanitta perspicillata) [Add to Longdo]
Samtente {f} [ornith.]Velvet Scoter (Melanitta fusca) [Add to Longdo]
Trauerente {f} [ornith.]Common Scoter (Melanitta nigra) [Add to Longdo]
Trauerente {f} [ornith.]Black Scoter [Add to Longdo]
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒鴨[くろがも, kurogamo] (n) black scoter (duck) [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top