ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*compression*

K AH0 M P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: compression, -compression-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compression(n) การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง ในดอส 6.0 ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้ จานบันทึกชนิดอ่อน floppy disk ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paralysis, compressionอัมพาตเหตุกดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lossless compressionการบีบอัดคงสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossy compressionการบีบอัดคงสัญญาณหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio of compression; compression ratioอัตราส่วนการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness, compressed-air; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, decompression; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, compressionการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multistage compressionการอัดแบบหลายชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
myelitis, compressionไขสันหลังอักเสบเหตุถูกบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression strokeจังหวะอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression strokeจังหวะอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression systemระบบการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression tankถังอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression tester; clylinder compression tester; cylinder compression testerเครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression-ignition engine; CI engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression-ignition engine; CI engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression-ignition engine; CI engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressional waveคลื่นอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clylinder compression tester; compression tester; cylinder compression testerเครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression fractureกระดูกหักเหตุอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression gaugeเกจวัดการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression myelitisไขสันหลังอักเสบเหตุถูกบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression paralysisอัมพาตเหตุกดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression pressureความดันอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression pressureความดันอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression ratioอัตราส่วนการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compression ratio; ratio of compressionอัตราส่วนการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression ratioอัตราส่วนการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression ringแหวนอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder compression tester; clylinder compression tester; compression testerเครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cerebral decompressionการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound compressionการอัดประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
decompression sickness; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompression, cerebralการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
data compressionการบีบอัดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data compressionการบีบอัดข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data decompressionการคลายข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data decompressionการคล้ายข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual compression compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบทวิภาวะ, คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาระ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compression Platformแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน, Example: แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตมาแล้วยังมีแรงดันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Compressionระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, Example: ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ จากก๊าซที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Data compression (Computer science)การบีบข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Image compressionการบีบอัดข้อมูลภาพ [TU Subject Heading]
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Compressionแรงอัด, Example: แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัย, Example: แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัยของคอนกรีต, Example: แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression mouldingการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น ๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนทางด้านเครื่องจักรสูง เพราะแม่พิมพ์และเครื่องอัดมีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค การผลิตเริ่มจากการนำยางคอมพาวด์มาวางในแม่พิมพ์ที่ร้อน ปิดแบบแม่พิมพ์ อัดด้วยความร้อนและความดันภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ยางจะเกิดการวัลคาไนซ์และคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นถอดออกจากแม่พิมพ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ [เทคโนโลยียาง]
Compression setรูปร่างและมิติของยางที่ได้กลับคืนมาหลังจากนำแรงกดออกไป ซึ่งจะบอกถึง ความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นหลังจากยางได้รับแรงกดเป็น ระยะเวลาหนึ่ง คำนวณเป็นร้อยละของปริมาณที่ไม่สามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้ มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO 815, ASTM D395 [เทคโนโลยียาง]
Abdominal Decompressionการลดความกดดันในช่องท้อง [การแพทย์]
Cardiac Compressionกดกระแทกหน้าอก [การแพทย์]
Compressionการอัด,การกด,แรงอัด,ถูกกดทับ,อัดใส่แบบพิมพ์,แรงอัด [การแพทย์]
Compression Forceแรงกด,แรงกดอัด,แรงกดลงมาจากด้านบน [การแพทย์]
Compression Force, Lateralแรงอัดทางด้านข้าง [การแพทย์]
Compression Mouldingการอัดแบบชนิดแรงอัด [การแพทย์]
Compression Strengthแรงอัด [การแพทย์]
Compression Test, Axialกดตามแนวกระดูก [การแพทย์]
Compression, Axialการกดตามยาวของกระดูก [การแพทย์]
Compression, Externalการกดดันภายในหลอดลม [การแพทย์]
Compression, Extraduralการกดเบียดจากนอกชั้นดูร่า [การแพทย์]
Compression, Modulous ofสัมประสิทธิ์ของการกด [การแพทย์]
Cord Compressionไขสันหลังถูกกด [การแพทย์]
Cord Compression, Directไขสันหลังถูกกดโดยตรง [การแพทย์]
Decompressionความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด [การแพทย์]
Decompression Fasciotomyการผ่าตัดเพื่อลดแรงอัดดัน [การแพทย์]
Decompression Sicknessเมาความกดอากาศ,การลดความกดดัน,โรค,โรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ [การแพทย์]
Duodenal Decompressionดูดสิ่งที่อยู่ภายในออกจากดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Fractures, Compressionกระดูกหักยุบ,กระดูดหักแบบกดทับ [การแพทย์]
triaxial compression testtriaxial compression test, การทดสอบแรงกด 3 ทิศทาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
compressionการอัด, ส่วนอัด, 1.การอัด: การทำให้โมเลกุลของอากาศอัดตัวเข้าชิดกัน 2.ส่วนอัด: บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลมากกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
compression strokeจังหวะอัด, จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ice Compressionประคบด้วยน้ำแข็ง [การแพทย์]
Ice-Compressionประคบด้วยน้ำแข็ง [การแพทย์]
Lumbar Nerve Root Compression Syndromesกลุ่มอาการที่รากประสาทบริเวณเอวถูกกด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
ความกดดัน(n) pressure, See also: compression, Syn. แรงดัน, Example: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงดัน[raēngdan] (n) EN: pressure ; compression ; squeezing  FR: pression [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRESSION K AH0 M P R EH1 SH AH0 N
DECOMPRESSION D IY2 K AH0 M P R EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compression (n) kˈəmprˈɛʃən (k @1 m p r e1 sh @ n)
decompression (n) dˌiːkəmprˈɛʃən (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n)
decompressions (n) dˌiːkəmprˈɛʃənz (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩[yā suō, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] to compress; compression, #6,985 [Add to Longdo]
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio, #61,138 [Add to Longdo]
数据压缩[shù jù yā suō, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] data compression, #102,826 [Add to Longdo]
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #133,309 [Add to Longdo]
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #153,359 [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, / ] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file [Add to Longdo]
解压缩[jiě yā suō, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] to decompress; decompression (esp. computer) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
展開[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenkompression {f}data compression [Add to Longdo]
Dekompressionskrankheit {f}bends; decompression sickness [Add to Longdo]
Dekomprimierung {f}decompression [Add to Longdo]
Druck {m}compression; pression; thrust [Add to Longdo]
Druckelastizität {f}elasticity of compression [Add to Longdo]
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood [Add to Longdo]
Druckverformungsrest {m}compression set [Add to Longdo]
Druckverminderung {f}; Druckabnahme {f}decompression [Add to Longdo]
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test [Add to Longdo]
Klemmringverschraubung {f}compression fitting [Add to Longdo]
Kompression {f}; Komprimierung {f}; Verdichtung {f}; Pressung {f}compression [Add to Longdo]
Nullunterdrückung {f}zero compression [Add to Longdo]
Stopfbüchse {f}compression gland [Add to Longdo]
Tablettierung {f}compression [Add to Longdo]
Unterdruckkammer {f}vacuum chamber; decompression chamber [Add to Longdo]
Verdichtungsverhältnis {n}; Kompressionsverhältnis {n}compression ratio [Add to Longdo]
Wärmedruckverfahren {n}thermocompression [Add to Longdo]
Zylinderdruckfestigkeit {f}cylinder strength (in compression) [Add to Longdo]
verlustfrei; verlustlos {adj} | verlustfreie Kompression [comp.]lossless | lossless compression [Add to Longdo]
Stauchung {f}bottom out; compression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプレッション[konpuresshon] (n) {comp} compression [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] (n) {comp} data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) {comp} disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] (n) {comp} fractal compression [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
ロスレス圧縮[ロスレスあっしゅく, rosuresu asshuku] (n) {comp} lossless compression [Add to Longdo]
ロッシー圧縮[ロッシーあっしゅく, rosshi-asshuku] (n) {comp} lossy compression [Add to Longdo]
圧搾;あっ搾[あっさく, assaku] (n,vs) pressure; compression [Add to Longdo]
圧搾ポンプ[あっさくポンプ, assaku ponpu] (n) compression pump [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] (n) compression; press [Add to Longdo]
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) [Add to Longdo]
圧縮アーカイバ[あっしゅくアーカイバ, asshuku a-kaiba] (n) {comp} data compression archivor [Add to Longdo]
圧縮アルゴリズム[あっしゅくアルゴリズム, asshuku arugorizumu] (n) {comp} compression algorithm [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] (n) {comp} compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] (n) {comp} compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮効率[あっしゅくこうりつ, asshukukouritsu] (n) compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮試験[あっしゅくしけん, asshukushiken] (n) compression test [Add to Longdo]
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] (n) compressibility; compression ratio [Add to Longdo]
圧迫性[あっぱくせい, appakusei] (n) compression [Add to Longdo]
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength [Add to Longdo]
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test [Add to Longdo]
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] (n) {comp} image compression [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅく, onseiasshuku] (n) {comp} voice compression [Add to Longdo]
可逆圧縮[かぎゃくあっしゅく, kagyakuasshuku] (n,adj-no) {comp} lossless compression [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] (n) {comp} image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] (n) {comp} image compression technology [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
減圧[げんあつ, gen'atsu] (n,vs) decompression [Add to Longdo]
減圧手術[げんあつしゅじゅつ, gen'atsushujutsu] (n) decompression surgery; surgery under decompression [Add to Longdo]
減圧症[げんあつしょう, gen'atsushou] (n) decompression sickness; the bends [Add to Longdo]
減圧潜水[げんあつせんすい, gen'atsusensui] (n,vs) decompression diving [Add to Longdo]
高圧縮[こうあっしゅく, kouasshuku] (n) high compression; high pressure [Add to Longdo]
三軸圧縮試験[さんじくあっしゅくしけん, sanjikuasshukushiken] (n) triaxial compression test [Add to Longdo]
三軸圧縮試験機[さんじくあっしゅくしけんき, sanjikuasshukushikenki] (n) triaxial compression apparatus [Add to Longdo]
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression [Add to Longdo]
潜水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]
帯域圧縮[たいいきあっしゅく, taiikiasshuku] (n) {comp} band compression [Add to Longdo]
締まり雪;締り雪[しまりゆき, shimariyuki] (n) tightly-compacted snow (e.g. due to compression under its own weight) [Add to Longdo]
非可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) {comp} lossy compression [Add to Longdo]
不可逆圧縮[ふかぎゃくあっしゅく, fukagyakuasshuku] (n) {comp} lossy compression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio [Add to Longdo]
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs) [Add to Longdo]
帯域圧縮[たいいきあっしゅく, taiikiasshuku] band compression [Add to Longdo]
コンプレッション[こんぷれっしょん, konpuresshon] compression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compression \Com*pres"sion\, n. [L. compressio: cf. F.
   compression.]
   1. The act of compressing, or state of being compressed.
    "Compression of thought." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) reduction of the space required for storage
    (of binary data) by an algorithm which converts the data
    to a smaller number of bits while preserving the
    information content. The act of compressing [3].
 
   Note: Compression may be {lossless compression}, in which all
      of the information in the original data is preserved,
      and the original data may be recovered in form
      identical to its original form; or {lossy compression},
      in which some of the information in the original data
      is lost, and decompression results in a data form
      slightly different from the original. {Lossy
      compression} is used, for example, to compress audio or
      video recordings, and sometimes images, where the
      slight differences in the original data and the data
      recovered after {lossy compression} may be
      imperceptable to the human eye or ear. The {JPEG}
      format is produced by a {lossy compression} algorithm.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compression
   n 1: an increase in the density of something [syn: {compaction},
      {compression}, {concretion}, {densification}]
   2: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   3: encoding information while reducing the bandwidth or bits
     required [ant: {decompression}]
   4: applying pressure [syn: {compression}, {compressing}] [ant:
     {decompressing}, {decompression}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top