Search result for

condensation

(38 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condensation-, *condensation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condensation[N] การทำให้ลดลง, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. compression, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation

English-Thai: Nontri Dictionary
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condensationการควบแน่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condensationการควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensation pointจุดเกาะกลุ่มแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
condensation polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensationการควบแน่น [TU Subject Heading]
Condensationการควบแน่น,ควบแน่น,วิธีการควบแน่น,คอนเดนเซชัน,การสังเคราะห์โดยดึงน้ำออก [การแพทย์]
condensationการควบแน่น, การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensation Methodวิธีการกลั่นตัว [การแพทย์]
condensation reactionปฏิกิริยาการควบแน่น, ปฏิกิริยารวมตัวของโมเลกุลต่างชนิดกัน 2 โมเลกุล ได้เป็นสารใหม่พร้อมกับสารโมเลกุลเล็ก ๆ  เช่น น้ำ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensation trail (contrail)คอนเดนเซชั่นเทรล หรือคอนเทรล หรือพวยการกลั่นตัว [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Condensation?การควบแน่นงั้นเหรอ Fly (2010)
He drew this spiral on the window of my car, in the condensation, you know?เขาวาดรูปก้นหอย บนกระจกรถผม จากไอน้ำที่กระจก รู้มั้ย Heart Monitor (2011)
To let the condensation out.ที่จะปล่อยให้ไอน้ำออกมา Rush (2013)
Except that he brought me the skull in a bag made of recycled plastic, which produces condensation, which could have severely compromised crucial evidence.เว้นแต่ที่เขาเอาหัวกะโหลก ใส่กระเป๋าที่ ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้ฉัน ซึ่งจะทำให้เกิดความชื้น ที่อาจจะบิดเบือน หลักฐานชิ้นสำคัญอย่างมาก The Fact in the Fiction (2013)
You see, condensation starts after three hours.คุณคงรู้ว่า ความชื้นจะเริ่มเกิด เมื่อเวลาผ่านไป3ชม. The Fact in the Fiction (2013)
That's condensation.ลดลงน้ำค้างคือความสำเร็จชั่วขณะ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
A dewdrop is the momentary triumph of condensation over evaporation.ของการรวมตัวกว่าการระเหย และในขณะที่มันกินเวลา, Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condensationBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบแน่น[V] condensation, Example: การควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบแน่น[n.] (kān khūapnaen) EN: condensation   FR: condensation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSATION    K AA2 N D AH0 N S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condensation    (n) (k o2 n d e n s ei1 sh @ n)
condensations    (n) (k o2 n d e n s ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensatablauf {m}; Kondensatableiter {m}condensation drain; steam trap [Add to Longdo]
Kondensatentsorgung {f}condensation disposal [Add to Longdo]
Kondenswasser {n}condensation (water) [Add to Longdo]
Schwitzwasser {n}condensation water [Add to Longdo]
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention [Add to Longdo]
Verdichtung {f} | Verdichtungen {pl}condensation | condensations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) sweat; perspiration; (2) moisture; condensation; (P) [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]
結露[けつろ, ketsuro] (n,vs) dew; condensation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condensation \Con`den*sa"tion\, n. [L. condensatio: cf. F.
   condensation.]
   1. The act or process of condensing or of being condensed;
    the state of being condensed.
    [1913 Webster]
 
       He [Goldsmith] was a great and perhaps an unequaled
       master of the arts of selection and condensation.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The act or process of reducing, by depression of
    temperature or increase of pressure, etc., to another and
    denser form, as gas to the condition of a liquid or steam
    to water.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) A rearrangement or concentration of the different
    constituents of one or more substances into a distinct and
    definite compound of greater complexity and molecular
    weight, often resulting in an increase of density, as the
    condensation of oxygen into ozone, or of acetone into
    mesitylene.
    [1913 Webster]
 
   {Condensation product} (Chem.), a substance obtained by the
    polymerization of one substance, or by the union of two or
    more, with or without separation of some unimportant side
    products.
 
   {Surface condensation}, the system of condensing steam by
    contact with cold metallic surfaces, in distinction from
    condensation by the injection of cold water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condensation
   n 1: (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas
      or images combine into a single symbol; especially in
      dreams
   2: the process of changing from a gaseous to a liquid or solid
     state
   3: atmospheric moisture that has condensed because of cold [syn:
     {condensation}, {condensate}]
   4: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   5: a shortened version of a written work [syn: {condensation},
     {abridgement}, {abridgment}, {capsule}]
   6: the act of increasing the density of something [syn:
     {condensing}, {condensation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top