Search result for

*commune*

(92 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commune, -commune-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune[VI] คุยกันอย่างสนิทสนม
commune[N] คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน
commune with[PHRV] พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
commune together[PHRV] พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนิทสนม, See also: พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น (ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commune municipalityเทศบาลตำบล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communes (China)สหคามประชาชนแบบจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He called it a "Harley commune." It wasn't outlaw.พ่อเรียกมันว่ากลุ่มฮาร์เล่ย์ มันไม่ได้ผิดกฎหมาย Pilot (2008)
I slept outside last night and I communed with my animal nature.ฉันค้างข้างนอกเมื่อคืน แล้วก็ฉันสัมผัสกับธรรมชาติสัตว์ป่าในตัว Release Me (2009)
I commune with some very dangerous people.ฉันสนิทสนม กับบุคคลที่แสนอันตราย Black Swan (2009)
It's like living in a goddamn global hippie commune.อย่างกับอยู่ในยุคฮิปปี้ครองโลก ยังไงยังงั้นเลย Watchmen (2009)
Living on a commune, you clock a lot of babysitting hours.อยู่ในสังคม เธอคงเลี้ยงเด็กมานาน Double Identity (2010)
For thousands of years, we have meditated, fasted, and communed.เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ภายในจิตใจของเรา และบอกว่าเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะเรียกเขา Is There a Creator? (2010)
You want to sniff the air or commune with a buffalo or something?ลองดมกลิ่นหรือว่าถามควายเฒ่าได้นะ Rango (2011)
A night we honored and communed with our dead.เป็นคืนที่เรารู้สึกเป็นเกียรติ และ ได้พบปะกับเหล่าคนตายของเรา And When I Die (2011)
Have you-- communed with any particularly unusual Fae?ติดต่อกับเฟที่แปลกๆ บ้างไหม Mirror, Mirror (2011)
Wait, uh, there's a commune on Lanai that's been red-flagged by several government agencies.เดี๊ยวก่อน ชุมชุนลาไนถูกตั้งค่าสถานะสีแดง โดยหลาย หน่วยงานภาครัฐ Ua Lawe Wale (2011)
My birth parents, they lived with this commune in Pennsylvania.พ่อแม่จริงๆของฉัน พวกเขาอยู่ที่คอมมูน ในเพนซิลวาเนียค่ะ Restless (2011)
DiNozzo, track down that commune.ดิโนสโซ๋ แกะรอยคอมมูน Restless (2011)
I've been pulling an all- nighter, and I've been trying to find that commune, but I guess it's moot now.ผมพยายามตามหาคอมมูนนั่น อยู่ทั้งคืน แต่ผมคิดว่าคงไม่สำคัญแล้ว Restless (2011)
And she didn't run away from a commune two years ago, either.และฌะอไใ่ได้หนีจากคอมมูน เมื่อ 2 ปีก่อนด้วยครับ Restless (2011)
That story about the Pennsylvania commune is clearly a fabrication, but based in fact.เรื่องคอมมูนในเพนซิลวาเนียน่ะ กุขึ้นมาแต่มีส่วนจริง Restless (2011)
I need five minutes to commune. Okay.ฉันต้องการเวลา 5 นาทีในการสื่อสาร The Ghost in the Machine (2012)
- What? The last time I communed with Lilith, I was unconscious, comatose.ครั้งล่าสุดที่ผมติดต่อกับลิลิธ ผมอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ Don't You Feel Me (2013)
I've been waiting, my entire life to commune with the darkness.ผมเฝ้ารอมาตลอดชีวิตนะ ที่จะสื่อสารกับความมืด Books from Beyond (2015)
Except she was raised in a commune by unwashed idiots.ยกเว้นแต่เรื่องที่เธอเติบโต มากับพวกงี่เง่าต่ำตมในชุมชน Elle (2016)
He who wears the ring communes with the Lucii...ผู้สวมแหวน จะรวมเป็นหนึ่งกับลูซิไอ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ... In the Name of the Father (1993)
It's some sort of farming commune or whatever.เป็นกลุ่มชุมชนทำไร่.. อะไรนี่แหละ The Wicker Man (2006)
Our parents were hippies. They left early to join a commune.แต่พ่อแม่พวกเราเป็นพวกฮิปปี้ ก็เลยทิ้งไปเร็วหน่อยเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Alvin and the Chipmunks (2007)
He created it as a self-sustaining commune.เขาสร้างมันเป็นชุมชนพึ่งตนเอง Minimal Loss (2008)
The next day at Commune, daddy Brier's latest restaurant, I asked Samantha about my prospects with Power Lad.Am nächsten Tag im Commune, dem neusten Lokal von Daddy Brier, fragte ich Samantha, was sie von Power Lad hielt. Hot Child in the City (2000)
♪ The point of our commune with nature♪ The pointof our commune with nature Pilot (2004)
The New Babylon drama in eight parts during the time of the Franco-Prussian war... and the Commune of 1871DAS NEUE BABYLON Drama in acht Teilen Zeit des französisch-preußischen Krieges und der Commune von 1871 The New Babylon (1929)
As decided by the Commune!So entschied die Commune!" The New Babylon (1929)
As decided by the Commune!So entschied die Commune." The New Babylon (1929)
As decided by the Commune!So entschied die Commune!" The New Babylon (1929)
As decided by the Commune!So entschied die Commune." The New Babylon (1929)
As decided by our Commune!"So entschied unsere Commune." The New Babylon (1929)
The Commune has been surrounded and cut off."Die Commune ist umzingelt, abgeschnitten..." The New Babylon (1929)
We are communards!"Wir sind Mitglieder der Commune!" The New Babylon (1929)
peace and order long live the CommuneFriede und Ordnung... Es lebe die CommuneThe New Babylon (1929)
Admit, you prostitute... that you led a wild life during the Commune."Unterschreib, dass du Hure während der Commune ein zügelloses Leben führtest." The New Babylon (1929)
We, the communards!"Wir, die Mitglieder der Commune!" The New Babylon (1929)
Long live the Commune!"Es lebe die Commune!" The New Babylon (1929)
Long live the Commune!"Es lebe die Commune!" The New Babylon (1929)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาคม[N] community, See also: commune, society, Syn. ชุมชน, Example: กลุ่มประชาคมยุโรปรวมกำลังกันต่อสู้กับประเทศอื่นทางเศรษฐกิจ, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดแครง [n. exp.] (het khraēng) EN: Schizophyllum commune   
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
การแถลงร่วมกัน[n. exp.] (kān thalaēng ruam kan) EN: joint declaration   FR: déclaration commune [f]
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[v. exp.] (mī ānākhēt tittø kap …) EN: share borders with   FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par
นกอีล้ำ[n. exp.] (nok ī-lam) EN: Common Moorhen   FR: Gallinule poule d'eau [f] ; Poule d’eau = Poule-d'eau [f] ; Gallinule commune [f] ; Poule d’eau commune [f]
นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok krarīen phan Yurōp) EN: Common Crane   FR: Grue cendrée [f] ; Grue commune [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp thammadā) EN: Common Tern   FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen hāng dam) EN: Black-tailed Godwit   FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
นกสาลิกาปากดำ[n. exp.] (nok sālikā pāk dam) EN: Black-billed Magpie   FR: Pie bavarde [f] ; Pie commune [f] ; Pie d'Europe [f]
นกยอดข้าวหางแพนลาย[n. exp.] (nok yøt khāo hāng phaēn lāi) EN: Zitting Cisticola   FR: Cisticole des joncs [f] ; Cisticole commune [f] ; Cisticole d’Europe [f] ; Fauvette cisticole [f]
เป็ดลาย[n.] (pet lāi) EN: Garganey   FR: Sarcelle d'été [f] ; Sarcelle commune [f] ; Canard criquard [m] ; Sarcelle de mars [f]
ภาษากลาง[n. exp.] (phāsā klāng) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; Mandarin   FR: langue commune [f]
สภาล่าง[n. exp.] (saphā lāng) EN: House of Commons   FR: Chambre basse [f] ; Chambre des députés [m] ; Chambre [f] ; Chambre des communes [f]
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]
เทศบาล[n.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government   FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNE    K AA1 M Y UW0 N
COMMUNE    K AH0 M Y UW1 N
COMMUNES    K AA1 M Y UW0 N Z
COMMUNES    K AH0 M Y UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commune    (n) (k o1 m y uu n)
commune    (v) (k @1 m y uu1 n)
communed    (v) (k @1 m y uu1 n d)
communes    (n) (k o1 m y uu n z)
communes    (v) (k @1 m y uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
kommunizieren; mit jdm. Zwiesprache haltento commune with sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミューン;コンミューン[, komyu-n ; konmyu-n] (n) commune (fre [Add to Longdo]
パリコミューン[, parikomyu-n] (n) the Paris Commune [Add to Longdo]
自治都市[じちとし, jichitoshi] (n) (See 自由都市) commune (of medieval Europe) [Add to Longdo]
自由都市[じゆうとし, jiyuutoshi] (n) (1) free city (of Germany); (2) (See 自治都市) commune (of medieval Europe) [Add to Longdo]
人民公社[じんみんこうしゃ, jinminkousha] (n) (in China) people's commune [Add to Longdo]
通い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心が通い合う) to communicate; to commune [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公社[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune, #13,612 [Add to Longdo]
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] commune; private discussion, #54,583 [Add to Longdo]
巴黎公社[Bā lí gōng shè, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] Paris Commune, #68,055 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com"mune\ (k[o^]m"m[=u]n), n.
   Communion; sympathetic intercourse or conversation between
   friends.
   [1913 Webster]
 
      For days of happy commune dead.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com"mune\ (k[o^]m"m[=u]n), n. [F., fr. commun. See
   {Common}.]
   1. The commonalty; the common people. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this struggle -- to use the technical words of
       the time -- of the "commune", the general mass of
       the inhabitants, against the "prudhommes" or "wiser"
       few.                 --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. A small territorial district in France under the
    government of a mayor and municipal council; also, the
    inhabitants, or the government, of such a district. See
    {Arrondissement}.
    [1913 Webster]
 
   3. Absolute municipal self-government.
    [1913 Webster]
 
   4. a group of people living together as an organized
    community and owning in common most or all of their
    property and possessions, and sharing work, income, and
    many other aspects of daily life. Such sommunities are
    oftten organized based on religious or idealistic
    principles, and they sometimes have unconventional
    lifestyles, practises, or moral codes.
    [PJC]
 
   {The Commune of Paris}, or {The Commune}
    (a) The government established in Paris (1792-94) by a
      usurpation of supreme power on the part of
      representatives chosen by the communes; the period of
      its continuance is known as the "Reign of Terror."
    (b) The revolutionary government, modeled on the commune
      of 1792, which the communists, so called, attempted to
      establish in 1871.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com*mune"\ (k[o^]m*m[=u]n"), v. i. [imp. & p. p.
   {Communed} (k[o^]m*m[=u]nd"); p. pr. & vb. n. {Communing}.]
   [OF. communier, fr. L. communicare to communicate, fr.
   communis common. See {Common}, and cf. {Communicate}.]
   1. To converse together with sympathy and confidence; to
    interchange sentiments or feelings; to take counsel.
    [1913 Webster]
 
       I would commune with you of such things
       That want no ear but yours.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive the communion; to partake of the eucharist or
    Lord's supper.
    [1913 Webster]
 
       To commune under both kinds.     --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   {To commune with one's self} or {To commune with one's
   heart}, to think; to reflect; to meditate.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 commune [kɔmyn]
   community
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top