ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-commune-

K AA1 M Y UW0 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commune, *commune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune[VI] คุยกันอย่างสนิทสนม
commune[N] คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น (ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ... In the Name of the Father (1993)
It's some sort of farming commune or whatever.เป็นกลุ่มชุมชนทำไร่.. อะไรนี่แหละ The Wicker Man (2006)
Our parents were hippies. They left early to join a commune.แต่พ่อแม่พวกเราเป็นพวกฮิปปี้ ก็เลยทิ้งไปเร็วหน่อยเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Alvin and the Chipmunks (2007)
He created it as a self-sustaining commune.เขาสร้างมันเป็นชุมชนพึ่งตนเอง Minimal Loss (2008)
He called it a "Harley commune." It wasn't outlaw.พ่อเรียกมันว่ากลุ่มฮาร์เล่ย์ มันไม่ได้ผิดกฎหมาย Pilot (2008)
I slept outside last night and I communed with my animal nature.ฉันค้างข้างนอกเมื่อคืน แล้วก็ฉันสัมผัสกับธรรมชาติสัตว์ป่าในตัว Release Me (2009)
I commune with some very dangerous people.ฉันสนิทสนม กับบุคคลที่แสนอันตราย Black Swan (2009)
It's like living in a goddamn global hippie commune.อย่างกับอยู่ในยุคฮิปปี้ครองโลก ยังไงยังงั้นเลย Watchmen (2009)
Living on a commune, you clock a lot of babysitting hours.อยู่ในสังคม เธอคงเลี้ยงเด็กมานาน Double Identity (2010)
For thousands of years, we have meditated, fasted, and communed.เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ภายในจิตใจของเรา และบอกว่าเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะเรียกเขา Is There a Creator? (2010)
You want to sniff the air or commune with a buffalo or something?ลองดมกลิ่นหรือว่าถามควายเฒ่าได้นะ Rango (2011)
A night we honored and communed with our dead.เป็นคืนที่เรารู้สึกเป็นเกียรติ และ ได้พบปะกับเหล่าคนตายของเรา And When I Die (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNE    K AA1 M Y UW0 N
COMMUNE    K AH0 M Y UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commune    (n) kˈɒmjuːn (k o1 m y uu n)
commune    (v) kˈəmjˈuːn (k @1 m y uu1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公社[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com"mune\ (k[o^]m"m[=u]n), n.
   Communion; sympathetic intercourse or conversation between
   friends.
   [1913 Webster]
 
      For days of happy commune dead.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com"mune\ (k[o^]m"m[=u]n), n. [F., fr. commun. See
   {Common}.]
   1. The commonalty; the common people. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this struggle -- to use the technical words of
       the time -- of the "commune", the general mass of
       the inhabitants, against the "prudhommes" or "wiser"
       few.                 --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. A small territorial district in France under the
    government of a mayor and municipal council; also, the
    inhabitants, or the government, of such a district. See
    {Arrondissement}.
    [1913 Webster]
 
   3. Absolute municipal self-government.
    [1913 Webster]
 
   4. a group of people living together as an organized
    community and owning in common most or all of their
    property and possessions, and sharing work, income, and
    many other aspects of daily life. Such sommunities are
    oftten organized based on religious or idealistic
    principles, and they sometimes have unconventional
    lifestyles, practises, or moral codes.
    [PJC]
 
   {The Commune of Paris}, or {The Commune}
    (a) The government established in Paris (1792-94) by a
      usurpation of supreme power on the part of
      representatives chosen by the communes; the period of
      its continuance is known as the "Reign of Terror."
    (b) The revolutionary government, modeled on the commune
      of 1792, which the communists, so called, attempted to
      establish in 1871.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com*mune"\ (k[o^]m*m[=u]n"), v. i. [imp. & p. p.
   {Communed} (k[o^]m*m[=u]nd"); p. pr. & vb. n. {Communing}.]
   [OF. communier, fr. L. communicare to communicate, fr.
   communis common. See {Common}, and cf. {Communicate}.]
   1. To converse together with sympathy and confidence; to
    interchange sentiments or feelings; to take counsel.
    [1913 Webster]
 
       I would commune with you of such things
       That want no ear but yours.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive the communion; to partake of the eucharist or
    Lord's supper.
    [1913 Webster]
 
       To commune under both kinds.     --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   {To commune with one's self} or {To commune with one's
   heart}, to think; to reflect; to meditate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commune
   n 1: the smallest administrative district of several European
      countries
   2: a body of people or families living together and sharing
     everything
   v 1: communicate intimately with; be in a state of heightened,
      intimate receptivity; "He seemed to commune with nature"
   2: receive Communion, in the Catholic church [syn: {commune},
     {communicate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 commune /kɔmyn/ 
  community

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top