ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประชาคม

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประชาคม-, *ประชาคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาคม[N] community, See also: commune, society, Syn. ชุมชน, Example: กลุ่มประชาคมยุโรปรวมกำลังกันต่อสู้กับประเทศอื่นทางเศรษฐกิจ, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
ประชาคมยุโรป[N] European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประชาคมน. ชุมชน, กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family of nationsประชาคมนานาชาติ [ดู community of nations] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
community of nationsประชาคมนานาชาติ [ดู family of nations] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Community, European (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
E.C. (European Community)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
community, internationalประชาคมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international communityประชาคมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Community, European Economic (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ดู Common Market] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
European communitiesประชาคมยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Community (EEC), European Community (EC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ประชาคมยุโรป
กำเนิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในยุโรปตะวันตกตามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยแรกเริ่มมีสมาชิกเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนีตะวันตก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก มีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกภายหลัง ได้แก่ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ อังกฤษ กรีซ โปตุเกส และสเปน ประชาคมยุโรปได้รวมตัวกันเป็นตลาดเดียว (ดู Single Europe) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 และเรียกกลุ่มของตัวว่าสหภาพยุโรปนับแต่นั้นมา เป้าหมายสุดท้ายของประชาคมยุโรปอยู่ที่การรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เป็นสหภาพศุลกากร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ขั้นตอนที่สอง เป็นตลาดยุโรปเดียว เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2530 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ขั้นตอนที่สาม เป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ขั้นตอนสุดท้าย เป็นสหภาพยุโรปที่มีระบบเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายความมั่นคงเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมทบ 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัยและปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina -CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมคบ ประเทศ ได้แก้ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
ASCCประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน [การทูต]
ASEAN Socio-cultural Communityประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคมThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Our contribution to global welfare.- ของบริจาคจากเราเพื่อความสุขของประชาคมโลก Appleseed Ex Machina (2007)
President Ashton, and citizens of the world.ประธานาธิบดี แอชตัน แห่งประชาคมโลก Vantage Point (2008)
President Ashton, and citizens of the world, it is with great pleasure that I invite you all to our humble city.ประธานาธิปดีแอชตั้น, และประชาคมโลก ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เชิญท่านมาเยือนเมืองของเรา Vantage Point (2008)
You have become something unstoppable.คือ ประชาคม Pilot (2009)
You show the international community,ให้ประชาคมโลกเห็นมากเพียงใด The San Lorenzo Job (2010)
Because the events in Afghanistan, Seo Hye-Rim who lost her husband is at the Capitol Hill protesting.เพราะเหตุการณ์ที่อัฟกานิสถาน โซฮเยริม ที่สูญเสียสามีไปกำลังประท้อวงที่ศาลาประชาคม Dae Mul (2010)
And by now be a respected member of the international community in our role as an EU nation.และตอนนี้ คงได้เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ของประชาคมระหว่างประเทศ \ เพื่อแสดงบทบาทการเป็นผู้นำสหภาพยุโรป Resident Evil: Damnation (2012)
I believe this is undeniable proof that as a country, as a people, we are suitable for full acceptance into the international community.ดิฉันเชื่อว่านี้คือเรื่องที่จะละเลิกไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าในฐานะประเทศนึง หรือ ประชาชนคนนึง เราพร้อมที่จะได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ Resident Evil: Damnation (2012)
Saul, I've made up my mind. Countering criticism from the international community, the Israeli government continues to defend its successful bombing of five Iranian nuclear facilities.ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ The Smile (2012)
I am grateful for this opportunity for my government and for the international community to forge a better relationship.ผมรู้สึกขอบคุณอย่างมาก สำหรับโอกาสในครั้งนี้ สำหรับรัฐบาลของผม และสำหรับประชาคมโลก The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประชาคม[n.] (prachākhom) EN: community   FR: communauté [f]
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom Yurōp) EN: European Community ; EC   
ประชาคมโลก[n. exp.] (prachākhom lōk) FR: communauté internationale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
EC[ABBR] ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
European Community[N] ประชาคมยุโรป
European Economic Community[N] ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality

English-Thai: Nontri Dictionary
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top