ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

密谈

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密谈-, *密谈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] commune; private discussion, #54,583 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pattern analysis shows a high probability that he's attempting to disrupt secret talks with Gavel.[CN] 经分析表明,他的目的很可能是 破坏我国与加贝尔共和国的密谈 Ghost in the Shell (1995)
Her Majesty and I will speak in private.[CN] 我要跟陛下密谈 Cleopatra (1963)
Badoglio declared publicly that the war would go on, but immediately began secret negotiations with the Allies for surrender.[CN] 巴多格里奥公开宣称战争将继续, 但立即与盟军就投降事宜展开秘密谈 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
I thought the boardroom would be a swell place to chat undisturbed.[CN] 我想会议室是个密谈的好地方 The Hudsucker Proxy (1994)
Your mind went back to that conversation you had had aboard ship... with your sister, Carol.[CN] 你不禁回想起船上的对话... 即你和妹妹卡萝的密谈 Appointment with Death (1988)
Father, Herbert and I had a summit conference.[CN] 我们曾密谈过和你有关的事 Five Easy Pieces (1970)
- What are you two conspiring about?[CN] -你们在密谈什么? Star Trek V: The Final Frontier (1989)
I know it's just an excuse to leave Ugo and Nini on their own.[CN] 我知道这只是留下乌戈与尼尼密谈的借口 The Cousin (1974)
A summit conference?[CN] 哦 密谈 Five Easy Pieces (1970)
I also called Ooi, but... He said, "You can hold your silly secret meetings by yourself. "[CN] 但他说 "无聊,要密谈你们自己去" Guidance (2007)
Maybe you two need a moment alone?[CN] 你们两位要私下密谈 Eraser (1996)
What are these secret talks you've scheduled with the Gavel Republic for tomorrow?[CN] 有关明天与加贝尔共和国的密谈 Ghost in the Shell (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top