ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communed-, *communed*, commun, commune
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I slept outside last night and I communed with my animal nature.ฉันค้างข้างนอกเมื่อคืน แล้วก็ฉันสัมผัสกับธรรมชาติสัตว์ป่าในตัว Release Me (2009)
For thousands of years, we have meditated, fasted, and communed.เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ภายในจิตใจของเรา และบอกว่าเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะเรียกเขา Is There a Creator? (2010)
A night we honored and communed with our dead.เป็นคืนที่เรารู้สึกเป็นเกียรติ และ ได้พบปะกับเหล่าคนตายของเรา And When I Die (2011)
Have you-- communed with any particularly unusual Fae?ติดต่อกับเฟที่แปลกๆ บ้างไหม Mirror, Mirror (2011)
- What? The last time I communed with Lilith, I was unconscious, comatose.ครั้งล่าสุดที่ผมติดต่อกับลิลิธ ผมอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ Don't You Feel Me (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communed    (v) kˈəmjˈuːnd (k @1 m y uu1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commune \Com*mune"\ (k[o^]m*m[=u]n"), v. i. [imp. & p. p.
   {Communed} (k[o^]m*m[=u]nd"); p. pr. & vb. n. {Communing}.]
   [OF. communier, fr. L. communicare to communicate, fr.
   communis common. See {Common}, and cf. {Communicate}.]
   1. To converse together with sympathy and confidence; to
    interchange sentiments or feelings; to take counsel.
    [1913 Webster]
 
       I would commune with you of such things
       That want no ear but yours.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive the communion; to partake of the eucharist or
    Lord's supper.
    [1913 Webster]
 
       To commune under both kinds.     --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   {To commune with one's self} or {To commune with one's
   heart}, to think; to reflect; to meditate.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top