ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自由都市

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自由都市-, *自由都市*
Japanese-English: EDICT Dictionary
自由都市[じゆうとし, jiyuutoshi] (n) (1) free city (of Germany); (2) (See 自治都市) commune (of medieval Europe) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've heard Meereen has become a free city.[JA] ミアリーンは自由都市になったそうで The Gift (2015)
Sell them.[JA] あれを売りなさい その代わりにあなたは自由都市を手に入れ Fire and Blood (2011)
They founded the Free City of Braavos and built this house.[JA] 自由都市ブラヴォスを建設し ここを建てたのだ The Door (2016)
As a boy, I travelled with a troupe of actors through the Free Cities.[JA] 子供の時 劇団で自由都市を渡り歩いていました And Now His Watch Is Ended (2013)
A galley's waiting in the bay bound for the Free Cities.[JA] 自由都市へ向かうガレー船が停泊している The Children (2014)
On behalf of the Iron Bank, may I be the first to welcome you to the Free City of Braavos.[JA] 鉄の銀行の代表として、 自由都市ブラヴォスへ 歓迎いたします The Dance of Dragons (2015)
- The Free City of Braavos.[JA] - 自由都市ブラヴォスだ The Children (2014)
This man has the honor to be Jaqen H'ghar, once of the free city of--[JA] 某はジャーケン・ハガーと申す 某はかつて自由都市の― The Night Lands (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top