ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amass*

AH0 M AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amass, -amass-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amassHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amassHe amassed a large fortune before he died.
amassNo one knows how he has amassed his enormous fortune.
amassHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
สะสม(v) accumulate, See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase, Syn. สั่งสม, รวบรวม, Example: เชื้อโรคต่างๆ ได้สะสมและเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้องสำนักงาน, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สุม(v) pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai Definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน(v) accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai Definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [m]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[rot nakrīen] (n, exp) FR: car de ramassage scolaire [m]
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สุม[sum] (v) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble  FR: entasser ; empiler
ตะครุบกบ[takhrup kop] (v) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall  FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ที่ตักผง[thī tak phøng] (n) EN: dustpan  FR: petite pelle à poussière [f] ; petite pelle pou les balayures [f] ; ramassette (Belg.) [f]
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker

CMU English Pronouncing Dictionary
AMASS AH0 M AE1 S
AMASSED AH0 M AE1 S T
AMASSES AH0 M AE1 S IH0 Z
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amass (v) ˈəmˈæs (@1 m a1 s)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)
amasses (v) ˈəmˈæsɪz (@1 m a1 s i z)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing, #4,063 [Add to Longdo]
积聚[jī jù, ㄐㄧ ㄐㄩˋ, / ] to coalesce; to gather together; to amass, #17,388 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
溜める[ためる, tameru] TH: กักเอาไว้  EN: to amass

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung {f}amassment [Add to Longdo]
Schlamassel {m}mess [Add to Longdo]
Schlamassel {n}; Chaos {n}snafu [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
anhäufen; scheffelnto amass [Add to Longdo]
ansammeln; einsammeln; sammeln | ansammelnd | sammelt an | sammelte anto amass | amassing | amasses | amassed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ヒナユリ[hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts) [Add to Longdo]
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp,v5s) to amass a fortune [Add to Longdo]
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition [Add to Longdo]
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P) [Add to Longdo]
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp,v5r) to blank out; to panic [Add to Longdo]
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P) [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, n. [OF. amasse, fr. ambusher.]
   A mass; a heap. [Obs.] --Sir H. Wotton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, v. t. [imp. & p. p. {Amassed}; p. pr. & vb. n.
   {Amassing}.] [F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump,
   mass. See {Mass}.]
   To collect into a mass or heap; to gather a great quantity
   of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to
   amass words or phrases.
   [1913 Webster]
 
      The life of Homer has been written by amassing all the
      traditions and hints the writers could meet with.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To accumulate; heap up; pile.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amass
   v 1: collect or gather; "Journals are accumulating in my
      office"; "The work keeps piling up" [syn: {accumulate},
      {cumulate}, {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top