ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amassing

AH0 M AE1 S IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amassing-, *amassing*, amass
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There is rumour that Cenred is amassing an army.- มีข่าวลือว่าทางเซนเร็ดกำลังรวบรวมกองพล The Tears of Uther Pendragon (2010)
We knew he was amassing an army...พวกเรารู้ว่าเขากำลังรวบรวมกองกำลัง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Troops are amassing in every coast, along every major coastline.เราต้องขอความช่วยเหลือจากทางนั้น เราต้องไปร่วมกลุ่มกับพวกเขา Battle Los Angeles (2011)
Amassing treasure why scrape and save? ♪รวบรวม อดออมเงินทอง Snow White and the Huntsman (2012)
Her success has been remarkable, but our armies are amassing at Portlaoise to intercept her and that Dark viper Horvis.ชัยชนะของนางยิ่งใหญ่มาก แต่กองทัพของเรากำลัง รวมพลที่พอร์ทาโอส เพื่อขัดขวางนางกับ ดาร์ก ไวเปอร์ ฮอร์วิส Flesh and Blood (2012)
A man does not reach my position without amassing his fair share.ผู้ชายคนนั้นจะไม่สามารถเข้าถึง ตำแหน่งของฉัน โดยปราศจากการสะสม ส่วนแบ่งที่ยุติธรรม Control (2013)
Director, the rebel fleet, it's amassing outside the shield.ผู้อำนวยการกองเรือกบฏ, มันสะสมอยู่นอกโล่ Rogue One: A Star Wars Story (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, v. t. [imp. & p. p. {Amassed}; p. pr. & vb. n.
   {Amassing}.] [F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump,
   mass. See {Mass}.]
   To collect into a mass or heap; to gather a great quantity
   of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to
   amass words or phrases.
   [1913 Webster]
 
      The life of Homer has been written by amassing all the
      traditions and hints the writers could meet with.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To accumulate; heap up; pile.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top