ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*遣*

   
178 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -遣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遣, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] to send, to dispatch; to exile, to send off
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ)  一 (yī )  㠯 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,780
[谴, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] to scold, to reprimand, to abuse
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  遣 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,527
[缱, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] attached, inseparable, in love; entangled
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  遣 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,798
[繾, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] attached, inseparable, in love; entangled
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  遣 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[譴, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] to scold, to reprimand, to abuse
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  遣 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, ] send (on a mission); dispatch, #8,490 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, ] dispatch, #8,760 [Add to Longdo]
[qiǎn fǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄈㄢˇ, ] to repatriate (e.g. prisoners of war); to send back, #17,260 [Add to Longdo]
[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, ] amusement; pastime; diversion, #21,601 [Add to Longdo]
[qiǎn sòng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ, ] to repatriate; to send sb back to his country; enforced repatriation, #32,670 [Add to Longdo]
[qiǎn sàn, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄢˋ, ] to disband; to dismiss; demobilization, #46,814 [Add to Longdo]
[pái qiǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧㄢˇ, ] to divert oneself from loneliness, #50,461 [Add to Longdo]
[chāi qiǎn, ㄔㄞ ㄑㄧㄢˇ, ] to send (on errand), #54,178 [Add to Longdo]
[qiǎn cí, ㄑㄧㄢˇ ㄘˊ, / ] use of words, #119,735 [Add to Longdo]
[qiǎn mèn, ㄑㄧㄢˇ ㄇㄣˋ, / ] to dispel anguish, #453,420 [Add to Longdo]
[biān qiǎn, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄢˇ, / ] to reorganize (troops etc) and discharge surplus personnel [Add to Longdo]
送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, ] deport [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はけん, haken] การส่งไปประจำการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つかい, tsukai] Thai: ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำ English: mission (vs)
[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตลาดซื้อกับข้าว English: simple task

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御い;おい;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お小[おこづかい, okodukai] (n) (See 小い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
してられる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See してる) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
やっつけ仕事;っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
やって見る;ってみる;って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something [Add to Longdo]
やって行く;って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
やっ付ける(P);っ付ける;っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
やりっ放し;りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
やり過ぎる;り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess [Add to Longdo]
やり過ごす(P);り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
やり繰り(P);り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P) [Add to Longdo]
やり甲斐(P);り甲斐[やりがい, yarigai] (n) (uk) being worth doing; (P) [Add to Longdo]
やり合う;り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
やり残し;り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
やり残す;り残す[やりのこす, yarinokosu] (v5s) to leave undone [Add to Longdo]
やり取り(P);り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
やり切れない(P);り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
やり直し(P);り直し;[やりなおし, yarinaoshi] (n,vs) redoing; (P) [Add to Longdo]
やり直す(P);り直す;りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
やり方(P);り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P) [Add to Longdo]
やる気;る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
やる気十分;る気十分;やる気充分;る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
為てやる;してる;為て[してやる, shiteyaru] (v5r,vt) (uk) to do for (someone) [Add to Longdo]
押しやる;押し[おしやる, oshiyaru] (v5r,vt) to push or thrust away [Add to Longdo]
仮名い(P);仮名使い;かない;かな使い[かなづかい, kanadukai] (n) kana orthography; syllabary spelling; (P) [Add to Longdo]
り;蚊燻(io);蚊[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation [Add to Longdo]
り火;蚊燻り火[かやりび, kayaribi] (n) (See 蚊り) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
[かやりき, kayariki] (n) device to repel mosquitoes by fumigation [Add to Longdo]
寄越す(P);寄こす;[よこす, yokosu] (v5s,vt) (1) to send; to forward; (2) to hand over (e.g. money); (P) [Add to Longdo]
気を使う;気をう;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P) [Add to Longdo]
う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of [Add to Longdo]
わしい[きづかわしい, kidukawashii] (adj-i) anxiously; with anxious looks; with anxiety [Add to Longdo]
旧仮名使い;旧仮名い;旧仮名[きゅうかなづかい, kyuukanadukai] (n) (See 新仮名い) former (i.e. before the post-WWII reforms) kana usage in writing the readings of kanji [Add to Longdo]
金をう;金を使う[かねをつかう, kanewotsukau] (exp,v5u) to spend money [Add to Longdo]
いの荒い[かねずかいのあらい, kanezukainoarai] (exp) extravagant; wasteful of money [Add to Longdo]
金使い;金[かねづかい, kanedukai] (n) (way of) spending money [Add to Longdo]
見やる;見[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at [Add to Longdo]
って退ける[やってのける, yattenokeru] (v1,vt) to succeed (in doing); to pull something off; to manage (to do a job) [Add to Longdo]
らかす[やらかす, yarakasu] (v5s,vt) to perpetrate; to do; to be guilty of [Add to Longdo]
らずの雨[やらずのあめ, yarazunoame] (exp) rain that starts to fall as though trying to prevent a guest from leaving [Add to Longdo]
らずぶったくり[やらずぶったくり, yarazubuttakuri] (exp) all take and no give; rip-off [Add to Longdo]
らずぼったくり[やらずぼったくり, yarazubottakuri] (exp) (See らずぶったくり) all take and no give; rip-off [Add to Longdo]
らずもがな[やらずもがな, yarazumogana] (exp) (arch) needn't be done; as well not to do; shouldn't have been done [Add to Longdo]
られる[やられる, yarareru] (v1) (uk) to suffer damage; to be deceived [Add to Longdo]
り過ぎ;やり過ぎ[やりすぎ, yarisugi] (n,adj-no) overkill; (something) overdone [Add to Longdo]
り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress [Add to Longdo]
り繰り算段[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by [Add to Longdo]
り口[やりくち, yarikuchi] (n) way; method [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の都市であったカルカッタに派された。
Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us.あなたは誰ですか。私たちをわした人々に返事がしたいのです。
Where can I find an outlet for all my anger?このり場なき怒りをどこにぶつければいいのか。
Thanks so much for your good thoughts.お心いどうもありがとうございます。
Thank you again for your good thoughts.お心い重ねて感謝します。
The old woman is getting better and is being taken good care of by a nurse from the hospital.その老婦人は回復しつつあり、病院から派された看護婦によって充分な介護を受けている。
Except that the one who sent me to baptize with water told me...しかし、水でバプテスマを授けさせるために私をわされた方が、私に言われました。
Don't waste your allowance on useless things.つまらないものに小いを使うな。
We tried it again, but couldn't do it.もう一度それをってみたかったが出来なかった。
"Manpower" is the world's largest temp agency.マンパワーは世界で一番大きな人材派会社です。
I am not the Christ but I am sent ahead of him.わたしはキリストではなく、その前にわされたものである。
Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人達が祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとにわして、あなたは誰ですかと尋ねさせた。
An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.外交官は国のためにうそを言うため外国へ派された正直な人である。
You should always be careful in your speech.言葉いにはいつも気をつけるべきです。
The very idea of being sent abroad delighted them.外国へ派されると考えただけで彼らはうれしくなった。
You must go through with your plan.君は計画をり通さなければならない。 [M]
Please keep your language decent while my parents are here.私の両親がここにいる間は上品な言葉いをして下さい。
Children often ask me for money.子供が小いをせがみます。
A child should not get more spending money than is necessary.子供は必要以上の小いを手に入れるべきではない。
While I was intent on improving my language, I met with an English grammar book.私が言葉いの上達に専念していたとき、一冊の英文法書と出会った。
I appreciate your graciousness and efforts on my behalf.私のためにお心いとお骨折りくださり、ありがとうございます。
I've already spent all my pocket money for this month.今月のお小いもう全部使っちゃった。
You may spend a maximum of 100 dollars.最高百ドルまでってよい。
We are anxious about our daughter's health.私たちは娘の健康を気っている。
I am short of pocket money.私は小いが不足している。
I'm not going to waste my money.私はお金を無駄いするつもりはない。
I approached my father about an increase in allowance.いの増額を父に掛け合った。
The president was very serious about your overseas assignment.社長はあなたの海外派を真剣に考えていました。
There came a man who was sent from God; his name was John.神からわされたヨハネという人が現れた。
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, but to save the world through him. [Bible]神が御子を世にわされたのは、世を裁くためでなく、御子によって、世が救われるためである。
A few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.数年前だったら、日本が海外へ軍隊を派することは思いもよらないことだっただろう。
Golf is a waste of land in such a small country as Japan.日本のように国土の狭い国では、ゴルフは土地の無駄いだ。
The government dispatched missions abroad.政府は外国へ使節を派した。
He frowns on his wife's wasting money.彼は妻の無駄いに渋い顔をする。
Because of his habit of wasting money, he couldn't get married.彼はお金を無駄いするくせのために結婚できなかった。
Her father can afford to give her a big allowance every month.彼女の父親は毎月彼女に多額の小いをやる余裕がある。
He was sent abroad as a correspondent.彼は特派員として海外に派された。
He was sent on a special mission to Europe.彼は特別な任務でヨーロッパに派された。
Now some Pharisees who had been sent.彼らはパリサイ人の中からわされたのであった。
His father allows him $10 a week as spending money.父親は彼に小いを週10ドル与えている。
She has anxiety for your safety.彼女は君の安否を気っているよ。 [M]
She considered him extravagant with electricity.彼女は電気を無駄いしていると考えた。
She is a temp.彼女は派社員です。
Troops were swiftly called in to put down the riot.暴動を鎮圧するためにただちに軍隊が派された。
Don't waste your money.無駄いをするな。
The government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.政府が自衛隊に沖縄への災害派を要請した。
The day after tomorrow I will urge my mother to leave an allowance of 10000 yen at my disposal.明後日こづかいの一万円を自由にわしてくれるように母にいった。
#B: 一寸(ちょっと){ちょっと} 形式的{形式的に} る{やる} 丈(だけ){だけ} だから
For that reason temporary workers are working under inferior conditions.そのため、派労働者は劣悪な労働条件の下で働いている。
The temporary workers that we managed to employ left work right away.せっかく採用した派社員がすぐに辞めてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course not, that would be an appalling waste of brain space.[JA] - 脳は無駄いせず 専門知識に使う The Abominable Bride (2016)
Ladies and gentlemen, my paper is happy to announce that it is sending two representatives to "Heavenly Hillsboro":[CN] 女士们先生们 我的报纸非常愉快地宣布 我们将派两名代理人 Inherit the Wind (1960)
...and so, in the lovely month of May, 1485, the Devil sent two of his envoys to this world to drive humans to despair...[CN] 1485年5月明媚的日子 魔鬼派他創造的兩個邪靈 光臨塵世 將絕望撒至人間... (15世紀法國傳說) Les Visiteurs du Soir (1942)
Entertainment?[CN] 消 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They're an advance party of a battalion cutting southeast across the Egyptian border.[CN] 他们是先部队 从埃及边界切入的一个营队 Sahara (1943)
I might just as well be a good sport about it. Best of luck.[CN] 我就把它当作一个好的消 Bordertown (1935)
We're dispatching forensics crews to the girl's house and to the site.[JA] フォレンジッククルーを派しています 女の子の家に、そしてサイトに。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
In other words, you don't wanna be repatriated.[CN] 换言之,你不想被送回去 The House on Telegraph Hill (1951)
There's something for you. Your draft notice.[CN] 这是给你的 你的派 The Bridge (1959)
Ask them to lift your detail... to stop monitoring you 24 hours a day.[JA] 君への派人を 止めるよう頼んでみろ... 止めるよう 頼んでみろ Cease Forcing Enemy (2016)
Entrusting a wimp like you?[JA] お前みたいな意気地無しを派して? The Monkey King 2 (2016)
Did tours in Afghanistan and Yemen, worked his way up to special forces.[JA] アフガニスタンとイエメン 特殊部隊で派 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
We have the brightest minds from the Farm, educated at Harvard and Yale, doing important work.[JA] 有名大学卒の 職員が派されてる 13 Hours (2016)
I forget. Iraq. A week into his third tour there.[JA] イラクだ 3回目の派だった Fair Game (2016)
She had a right to amuse herself, didn't she?[CN] 她有权消她自己 不是吗 Rebecca (1940)
You say, "Judge, it was only a little bit of innocent fun.[CN] 法官大人 那不过是一点毫无恶意的消 Rear Window (1954)
What? Stupidity?[JA] 無駄いか CounterPunch (2017)
He was a rent-a-cop, not a co-worker.[JA] 派の警備員だ 同僚じゃないが Pilot (2016)
Look, dude, I know that you care about Lucy, you don't have to convince me, I get it.[JA] ほら、君、ルーシーに気を ってるのは知ってる。 僕を納得させようと しなくていいよ。 Bizarro (2016)
Thank you very much. That's nice of you to say.[JA] お気いをどうも The Hollars (2016)
And animal control as soon as possible.[JA] 至急、派を請う The Monster (2016)
Always.[CN] 永 An Eye for Beauty (2014)
Jupiter![JA] 派されろ Attraction (2017)
I didn't think you cared about him.[JA] 彼を気うなんて 意外だわ Answer (2016)
If you get caught here, I get sent back to the mainland.[CN] 对我有什么好处呢? If you get caught here, I get sent back to the mainland. 要是你在这里被捕,我会被返大陆 Strange Cargo (1940)
- Let go?[JA] ─ 派の許可を... Attraction (2017)
Miss Wyndham, I'm touched by your concern, I really am.[JA] ミス・ウィンダム 君の気いに感動した The Space Between Us (2017)
Niflheim contingent has left the hotel.[JA] Niflheim派団は、ホテルを出た。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Disaster Management Minister Kanai is leading an envoy to survey and assess the damage that it's caused.[JA] 政府視察団が派されおり 直接 被害状況の 確認を行っています Shin Godzilla (2016)
Even honest servants of the Lord.[JA] それが最も実直ないであってもね The Door (2016)
Our proletarian supply detachment calls upon you to sign this sentence.[CN] 无产阶级特队要求你签署判决 Baltic Deputy (1937)
But they sent a plane for Siletsky, so he arrived before the Lieutenant.[CN] 就不会这样了 他们给司林茨基派了飞机 To Be or Not to Be (1942)
- Anything you say, cock.[CN] - 随你差, 头儿 Brighton Rock (1948)
Buddha send an angel down.[CN] 从天上派了一个天使 The King and I (1956)
looking for Colonel Dolokhov's detachment.[CN] 我在找多勒夫上校的先 War and Peace (1956)
Master Sergeant Gunn, U.S. Army Tank Detachment.[CN] 士官长葛恩 美国坦克车派 Sahara (1943)
I was wondering if we could drop my detail.[JA] 私への特別派を 止めてくれると思ってました Cease Forcing Enemy (2016)
He was dispatched from the installation on Eadu.[JA] 彼はイードゥからの派 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
You're taking care of my family better than I am at the moment.[JA] 家族を気ってくれてる Smell the Weakness (2017)
Galen Erso, I want every dispatch, every transmission he has ever sent called up for inspection.[JA] ゲイレン・エルソの送信、派、 検査、通話履歴の全部だ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
I was sent here to reclaim Riverrun currently defended by the Tully rebels, so you can see the conundrum.[JA] 反乱軍が籠城するリヴァランの再奪取のため 私はここに派された だからもう問題はわかるな No One (2016)
The Iranian delegation does everything in groups.[JA] イランの代表派は 団体行動よ The Covenant (2017)
The company thinks you should be here. I don't.[JA] 局はお前たちを派したが 俺は必要ないと思う 13 Hours (2016)
Waste of money.[JA] 無駄いだ CounterPunch (2017)
I'm just helping Donna make a little bit of extra pocket money.[JA] ドナの小い稼ぎを 手伝うだけだ Close Encounters (2017)
Then judging from your rapid breathing and dilated pupils,[JA] 君の荒い息いと 瞳孔散大から判断すると― Care (2016)
I see the Council is sending you with us to Jedha.[JA] 理事会が我々と一緒にジェダへ 派するものと理解しています Rogue One: A Star Wars Story (2016)
And scatter an army down there, nobody'll ever notice them.[CN] 派一个军队过去 都不会有人注意到他们 Union Station (1950)
Care for others[JA] 他人を気って Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Shara?[CN] 莎朗,我们的先人员 Elmer Gantry (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こづかい, kodukai] Taschengeld [Add to Longdo]
い銭[こづかいせん, kodukaisen] Taschengeld [Add to Longdo]
[こころづかい, kokorodukai] Sorge, Angst [Add to Longdo]
[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]
[はけん, haken] entsenden, abordnen [Add to Longdo]
[つかう, tsukau] benutzen [Add to Longdo]
わす[つかわす, tsukawasu] schicken, geben [Add to Longdo]
唐使[けんとうし, kentoushi] Gesandter (im T'ang-China) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top