ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

造纸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -造纸-, *造纸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造纸[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People involved: a paper maker, two fugitives[CN] 人身: 造纸工人、两名逃犯 Dragon (2011)
Well, we kill 14 million trees every year to make the paper that's a major contributor to the increasing planetary surface temperature.[CN] 为了使全球变暖 我们每年要砍1400万棵树来造纸 Knight of the Zodiac (2008)
I firmly believe that this and bareback blowjobs are the greatest Chinese inventions since rice and noodles.[CN] 个人认为,冰火五重天 应该是中国人 继造纸和活字印刷之后最伟大的发明 Due West: Our Sex Journey (2012)
I work at the Neya paper mill.[CN] 我就在涅亚造纸厂里工作 Silent Souls (2010)
Tanya worked at the same paper mill.[CN] 塔尼娅也是在那间造纸厂里工作的 Silent Souls (2010)
- Paper products.[CN] 造纸 The Yoga Play (2013)
- Oh, the paper mill?[CN] - 天呐 那个造纸厂吗? Into the Storm (2014)
Arabic trade expands, moving salt from the Sahara to Rome, rice from Eastern Asia to India, the secrets of making paper out of China into Europe, and countless other inventions and ideas around the world.[CN] 阿拉伯商贸的扩展, 把盐从撒哈拉带到罗马, 把米从东亚带到印度, 将造纸的秘密带出中国,传进欧洲, History of the World in 2 Hours (2011)
I'm looking for something on papermaking at Kelmscott.[CN] 我想找凯姆斯科特造纸的书 The Time Traveler's Wife (2009)
- Yeah. Why would a paper company need pneumatic needles with a radioisotope?[CN] 造纸公司要空气针和放射性同位素干什么? Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
For this occasion, I recommend the bottle in 1901, that your dad received personally from Mikhail Gorbachev paper factory opening in Minsk.[CN] 对于这个场合 我建议1901年份的 这是您父亲本人从戈巴契夫手中收到的 在明斯克造纸厂开幕时 The Burma Conspiracy (2011)
How could an unarmed paper maker defeat a trained killer like Yan Dongsheng?[CN] 一个手无寸铁的造纸工人,怎会打死一个习武多年的阎东生? Dragon (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top