ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剪-, *剪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剪, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] scissors; to cut, to divide, to separate
Radical: Decomposition: 前 (qián ㄑㄧㄢˊ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 2,227

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] cut with scissors; scissors, #3,674 [Add to Longdo]
[jiǎn dāo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, ] scissors, #14,321 [Add to Longdo]
[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, ] to tailor (clothes); to trim (expenditure), #18,229 [Add to Longdo]
[xiū jiǎn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˇ, ] to prune; to trim, #21,134 [Add to Longdo]
[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]
[jiǎn qiē, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧㄝ, ] to shear; shearing (force), #23,506 [Add to Longdo]
[jiǎn cǎi, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˇ, ] to cut the ribbon (at a launching or opening ceremony), #28,295 [Add to Longdo]
[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, ] cut out, #29,645 [Add to Longdo]
[jiǎn duàn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] shear, #32,816 [Add to Longdo]
[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, ] film-editing; montage; to cut or edit film, #48,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
み切る;挟み切る[はさみきる, hasamikiru] (v5r,vt) to nip off; to snip; to clip; to trim off [Add to Longdo]
[はさむ, hasamu] (v5m,vt) to clip; to snip [Add to Longdo]
[きる, kiru] (v5r) to cut; to prune; to trim (branches, leaves, flowers, etc.) [Add to Longdo]
[せんさい, sensai] (n,vs) cutting; trimming; shearing; pruning [Add to Longdo]
裁機[せんさいき, sensaiki] (n) shearing machine [Add to Longdo]
[せんし, senshi] (n,vs) pruning [Add to Longdo]
[せんじょ, senjo] (n,vs) cutting off; cut(ting) out [Add to Longdo]
断安定性[せんだんあんていせい, sendan'anteisei] (n) shear stability [Add to Longdo]
断応力[せんだんおうりょく, sendan'ouryoku] (n) shear stress [Add to Longdo]
断加工[せんだんかこう, sendankakou] (n) shear processing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What is it?" "Well, you see, I wanted the shrubs pruned."「どうしたの?」「あのね、植木の枝の定をして欲しかったのよ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow's the great day. I inaugurate my new plant.[CN] 明天是個吉日,我要為新工廠 À Nous la Liberté (1931)
Did you have a haircut, maybe?[CN] 你是不是了头发? The Awful Truth (1937)
Forceps.[JA] 鉤ピン 肋骨刀。 Episode #1.3 (2012)
The church keeps an extension ladder for tree trimming.[JA] 教会には 木の定のために 伸縮梯子が置いてあるんだ Wedding in Red (2013)
Think if it would have sheared off completely, everybody would have walked away from this plane.[JA] もし完全に断されてれば みんな助かっただろう Flight (2012)
Thank you.[CN] 还有刀,别说找不到 Gone with the Wind (1939)
- A pair of scissors or a hairpin?[CN] 有刀或者发卡吗 The 39 Steps (1935)
She'd never cut them for fear of hurting them.[CN] 她从没有修过那些花 深怕伤到它们 The Great Dictator (1940)
Cut.[CN]  Awake (2007)
Won't you cut this garland?[CN] 你不想綵嗎? À Nous la Liberté (1931)
Won't you cut the garland?[CN] 你不想綵嗎? À Nous la Liberté (1931)
I was pruning your fig trees.[JA] イチジクの木を定してました Protect the Coven (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top