ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

時刻

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時刻-, *時刻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment, #2,187 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
時刻[じこくひょう, jikokuhyou] (n ) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
時刻[じこく, jikoku] (n-adv,n-t) instant; time; moment; (P) [Add to Longdo]
時刻到来[じこくとうらい, jikokutourai] (exp) The time has come (for, to, when...); Now is the time [Add to Longdo]
時刻[じこくひょう, jikokuhyou] (n) table; diagram; chart; timetable; schedule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me know the time you are leaving.ご出発の時刻をお知らせ下さい。
One evening, however, when Miss Baker got back to the college a few minutes before the time by which all students had to be in, she found another car in her parking space.しかしながらある夜ベイカーさんが、学生全員が学寮に戻っていなければいけない時刻に戻ってきたとき、彼女は自分の駐車スペースに別の車があるのを見つけた。
It'll be opening time, time I get down there.そこにたどりついたときはもう開始の時刻になっているだろう。
That schedule is not in use any more.その時刻表はもう使用されていない。
The train is always on time.その列車はいつも時刻通りだ。
I think it's time to wind up this meeting.そろそろこの会議を終えなくてはならない時刻だと思います。
It's almost time to go to bed.そろそろ寝る時刻だ。
It's about ready to go.そろそろ彼がやってくる時刻だ。
May I have a bus schedule?バスの時刻表をください。
Hearing the bell, the examinees knew it was time to stop.ベルの音を耳にしたので、試験を受けている人たちは終了の時刻であることを知った。
It's time to go to bed.もう寝る時刻ですよ。
There was a fire in this city last night. We can't tell the exact time when it broke out.ゆうべこの町に火事があったが、燃え出した正確な時刻はわからない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time was, mother, but you didn't hear[CN] 媽媽,時刻來臨了 不過你沒聽到而已 The Cloud-Capped Star (1960)
Sister William and I have shared many an anxious hour.[CN] 威廉修女和我共同經歷過很多困難的時刻 The Nun's Story (1959)
Same time as yesterday... and the same time, you know the other time it showed up.[JA] きのうとも いつぞやとも同時刻 Colossal (2016)
Next week, same time.[JA] また来週 同じ時刻 Bury Me Here (2017)
What time did it reach the peak?[JA] 時刻は? The Adversary (2016)
I waited till the last minute.[CN] 我已經等到了最後時刻 The Executioner (1963)
Eight minutes to contact with target![JA] 会敵予定時刻まで あと8分 Shin Godzilla (2016)
Okay, so, it is 8:36 p.m.[JA] 現在の時刻は夜8時36分 Once Upon a Time in Venice (2017)
The time is nigh, Lord Rüdiger![CN] 這個時刻已經到來,呂狄格侯爵! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
So? The time came that, when looking at her, he didn't feel quite the same way. To him she had ceased to be beautiful, young...[CN] 288)}那麼? 288)}他感覺那個時刻終於到來 288)}她不再是美,也不是醜 Moderato cantabile (1960)
Operation Yashiori... Appears to be a success.[JA] 現時刻をもって ヤシオリ作戦を終了する Shin Godzilla (2016)
You know, and then they'll meet someone for a little while and it gives them something to remember.[CN] 你知道的 他們會在某個時刻遇到某個人 然後留下一些回憶 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時刻[じこく, jikoku] Zeit, Stunde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top