ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

時間

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時間-, *時間*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
北京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time, #2,279 [Add to Longdo]
时间表[shí jiàn biǎo, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] schedule; timetable, #11,625 [Add to Longdo]
响应时间[xiǎng yìng shí jiān, ㄒㄧㄤˇ ˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time, #21,969 [Add to Longdo]
时间线[shí jiān xiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] timeline, #96,978 [Add to Longdo]
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time (technology) [Add to Longdo]
和时间赛跑[hé shí jiān sài pǎo, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, / ] to race against time [Add to Longdo]
就寝时间[jiù qǐn shí jiān, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] bedtime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
時間[じかん, jikan] (n-adv,n) (1) time; (ctr) (2) hours; (P) [Add to Longdo]
時間がかかる;時間が掛かる[じかんがかかる, jikangakakaru] (exp,v5r) to take time [Add to Longdo]
時間が開く;時間が空く[じかんがあく, jikangaaku] (exp,v5k) to have time free; to have time to spare [Add to Longdo]
時間どおりに;時間通りに[じかんどおりに, jikandoorini] (adv) punctually; on time; as regularly as a clock [Add to Longdo]
時間に遅れる[じかんにおくれる, jikanniokureru] (exp,v1) to be late; to be unpunctual [Add to Longdo]
時間のたつ[じかんのたつ, jikannotatsu] (exp) passage of time; perceived time; relative time [Add to Longdo]
時間の許す限り[じかんのゆるすかぎり, jikannoyurusukagiri] (n) as long as time allows [Add to Longdo]
時間の問題[じかんのもんだい, jikannomondai] (n) just a matter of time [Add to Longdo]
時間の歪み[じかんのひずみ, jikannohizumi] (n) time warp [Add to Longdo]
時間を稼ぐ[じかんをかせぐ, jikanwokasegu] (exp,v5g) to gain time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何回くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と先生は言った。
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会合はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
Ten years is a long time.10年といえば相当な時間だ。
"I can make it to my class on time," he thought.時間通りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時まで休み時間です。
Ten years is a long time to wait.10年は待つには長い時間だ。
It's already eleven. It's high time you were in bed.11時になってるよ、もう寝る時間です。
It's already eleven. It's high time you were in bed.11時になってるよ。おまえはもうねる時間でしょ。
In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.11時間後、7時30分頃サンフランシスコに到着いたします。
It is close to eleven. It's about time we went to bed.11時近くだ。そろそろ寝る時間だ。
For one thing I have no money; for another I haven't the time.1つには私はお金がないし、もう1つにはその時間がない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That would last a long time.[CN] 這些可以用很長時間. Grand Hotel (1932)
That makes four days.[CN] 有四天的時間 Applause (1929)
Peter Quillin will have two hours to lose 1.4 pounds.[JA] クイリンは2時間で 1. 4ポンド落とします CounterPunch (2017)
That's the time to take it slow[CN] 時間將會倒流 À Nous la Liberté (1931)
I have a whole day.[CN] 我還有一整天的時間. Grand Hotel (1932)
It's not even good for killing time.[JA] 時間潰しにもならなかった Affection (2017)
Time's getting short.[CN] 時間不多了. Grand Hotel (1932)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[JA] 我々は 執筆がありますからね 時間にも限りがある Appeal (2017)
It might take me a little while.[JA] 少し時間が必要かもしれません Ready (2017)
You only got a couple of minutes.[CN] -你只有幾分鐘的時間 Applause (1929)
I've no time.[CN] 我沒時間了. Grand Hotel (1932)
He rides the subway, two hours, every day to Flatbush, Brooklyn, so he can train at the very last free boxing gym in New York City,[JA] 毎日2時間 地下鉄で ブルックリンに通っている 目的地は ニューヨーク最後の無料ジム 目的地は ニューヨーク最後の無料ジム CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
時間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick [Add to Longdo]
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] time out [Add to Longdo]
時間[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex [Add to Longdo]
時間分割多元接続[じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき, jikanbunkatsutagensetsuzokuhoushiki] TDMA, time division multiple access [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時間[じかん, jikan] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時間稼ぎ[じかんかせぎ, jikankasegi] (Zeit) ueberbruecken, hinhalten [Add to Longdo]
時間[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top