ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

及时

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -及时-, *及时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] in time; promptly; without delay; timely, #1,136 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's hope they get there in time.[CN] 希望他们能及时赶到那里 Cavalcade (1933)
Folding in the eggs has to be done just right.[CN] 加蛋的时间要很及时 Shadow of a Doubt (1943)
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.[CN] 别担心 亲爱的 我会及时回来保护你的 Rebecca (1940)
I made it here in time!"[CN] 我及时地赶到了!" The Phantom Carriage (1921)
- I'm very glad you showed up when you did. - So am I.[CN] 一我很高兴你及时出现了 一我也是 The Palm Beach Story (1942)
We have the highest reputation and respect in this community and for our school to be found at fault...[CN] 负有责任 对,的确有罪过 因为我们没能及时挽救 The Punch Bowl (1944)
I told you to be on time.[CN] 我告诉过你要及时. The Scarlet Empress (1934)
Who cares about later?[CN] Who cares about later? 我们应及时行乐,谁管以后怎么样呢? Strange Cargo (1940)
We're just in time, Joseph.[CN] 我们很及时 约瑟 Wuthering Heights (1939)
With the money it'll bring and what you've already got a clever kid like you could run it up in no time.[CN] ...像你这么聪明的女孩肯定能及时逃之夭夭 - 然后我们就两清了 Detour (1945)
I'll drive you back in time for the first show.[CN] 我会及时开车送你回来首演 I'll drive you back in time for the first show. This Gun for Hire (1942)
A basket of fruit with Her Majesty's compliments... and these flowers from the grand duke... who instructed me to ride day and night for a week to be here in time.[CN] 一篮水果代表着女王 陛下的问候 而这些花是大公送的 他命令我一个星期日夜兼程 及时的赶到这里 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top