ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不動産

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不動産-, *不動産*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] (n) real estate; (P) [Add to Longdo]
不動産[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P) [Add to Longdo]
不動産会社[ふどうさんがいしゃ, fudousangaisha] (n) real estate company; real estate firm; property firm [Add to Longdo]
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal [Add to Longdo]
不動産[ふどうさんぎょう, fudousangyou] (n) real estate business [Add to Longdo]
不動産業界[ふどうさんぎょうかい, fudousangyoukai] (n) real estate world; property market [Add to Longdo]
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor [Add to Longdo]
不動産取得税[ふどうさんしゅとくぜい, fudousanshutokuzei] (n) real estate acquisition tax [Add to Longdo]
不動産担保証券[ふどうさんたんぽしょうけん, fudousantanposhouken] (n) mortgage-backed security [Add to Longdo]
不動産登記[ふどうさんとうき, fudousantouki] (n) real estate register; real property register [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The real estate man told lies to the couple.その不動産屋はその夫婦に嘘をついた。
The real estate broker was lavish in his spending in Ginza.その不動産屋は銀座で気前よく金を使った。
Apart from earning money, I have no interest in real estate.金儲けのことを除けば、私は不動産のことには興味はない。
Two senior officials are suspected of accepting bribes from real estate companies.二人の政府高官が不動産会社から賄賂を受け取った容疑をかけられている。
He made over the estate to his children.彼は不動産を子供達に譲った。
He bargained with the house agent for a lower price.彼は不動産屋にもう少し値引きするよう交渉した。
She is an estate agent.彼女は不動産業者です。
If necessary, the government will force estate agents to reduce land prices.必要なら、政府は、不動産業者に土地の価格を落とすよう強制するだろう。
I agree with the opinion that real estate is over priced.不動産が高すぎるという意見に賛成だ。
The price of real estate has been rising abnormally in Japan.不動産の価格が日本では異常なほどに高騰してきた。
The real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.不動産業界は深刻な不況にあるが、業界の人々は最悪の状態はこれからやってくると言っている。
Real estate agencies have many independent brokers.不動産業者には独立した仲買人がたくさんいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. Oil and real estate.[JA] - 違う、石油と不動産 Brewster's Millions (1985)
- Somebody solvent?[JA] - 不動産所有者のね Scarlet Street (1945)
- Why are there two deeds here?[JA] - 不動産権利書が2つあるのは? The Bridges of Madison County (1995)
- Real estate.[JA] 不動産 A Charlie Brown Christmas (1965)
Who you with, the water department or the real estate office?[JA] 水源電力局か 不動産屋か? Chinatown (1974)
is he rich? No, no, he's a realtor.[JA] いいえ ただの不動産業者よ Cellular (2004)
I know a good realtor.[JA] いい不動産屋を知ってるぞ A Scanner Darkly (2006)
Do pay?[JA] - 不動産所有者? Scarlet Street (1945)
What they could do to make it easier is combine the obituaries with the real estate section.[JA] 死亡広告と不動産のセクションを 一緒にすれば事はもっと簡単になるのに。 When Harry Met Sally... (1989)
No houses, no cars, no jewellery nothing but the shirt on your back.[JA] 不動産、車、貴金属... ...全てだ しかし、シャツ位は構わんがな Brewster's Millions (1985)
- Her old man... eh Strode Realty?[JA] ひょっとして...ストロード不動産の? Halloween II (1981)
This real estate guy.[JA] 不動産屋め Se7en (1995)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top