ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benchmark

B EH1 N CH M AA2 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benchmark-, *benchmark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benchmark(n) เกณฑ์มาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark programโปรแกรมวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Bohemian Rhapsody was, like, the benchmark performance of every show choir competition in the past ten years.การแสดงชุด Bohemian Rhapsody เป็นเหมือนการแสดงมาตรฐานไปแล้ว ของทุกๆวงประสานเสียงที่เคยมีมาในรอบสิบปี Nationals (2012)
But what this trade will do is serve as... a benchmark for future business, Kevin.แต่สิ่งที่การค้านี้จะทำคือการทำ หน้าที่เป็น มาตรฐานสำหรับธุรกิจในอนาคต ของเควิน The Wolf of Wall Street (2013)
The human mind, Bernard, is not some golden benchmark glimmering on some green and distant hill.จิตใจของมนุษย์ เบอร์นาร์ด ไม่ได้ดีเลิศเป็นทองคำ หรือสวยงามเหมือนอยู่ในเนินหญ้าสีเขียว The Well-Tempered Clavier (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benchmarkThe Federal Reserve cut its benchmark discount rate to an 18-year low.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเปรียบเทียบ[tūa prīepthīep] (n, exp) EN: benchmark

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENCHMARK B EH1 N CH M AA2 R K
BENCHMARKS B EH1 N CH M AA2 R K S
BENCHMARK'S B EH1 N CH M AA2 R K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benchmarking { n }; Vergleich von Prozessen [ econ. ]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test { m }; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests { pl }benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Bewertung { f }; Leistungsvergleich { m } (bei DV-Systemen)benchmark test [Add to Longdo]
Bewertungsprogramm { n }benchmark program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ベンチマーク[benchima-ku] (n) benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークタスク[benchima-kutasuku] (n) benchmark task [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[benchima-kutesuto] (n) { comp } benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] (n) { comp } benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] (n) { comp } benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] (n) { comp } benchmark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 benchmark \benchmark\, bench mark \bench mark\ (Surveying)
   1. Any permanent mark to which other levels may be referred.
    such as:
    (a) A horizontal mark at the water's edge with reference
      to which the height of tides and floods may be
      measured.
    (b) a surveyer's mark on a permanent object of
      predetermined position and elevation used as a
      reference point.
      [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]
 
   2. something serving as a standard by which related items may
    be judged; as, his painting sets the benchmark of quality.
    [PJC + WordNet 1.5]
 
   3. a test or series of tests designed to compare the
    qualities or performance of different devices of the same
    type. Certain sets of computer programs are much used as
    benchmarks for comparing the performance of different
    computers, especially by comparing the time it takes to
    complete a test.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benchmark
   n 1: a standard by which something can be measured or judged;
      "his painting sets the benchmark of quality"
   2: a surveyor's mark on a permanent object of predetermined
     position and elevation used as a reference point [syn:
     {benchmark}, {bench mark}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 benchmark
  n.
 
   [techspeak] An inaccurate measure of computer performance. ?In the computer
   industry, there are three kinds of lies: lies, damn lies, and benchmarks.?
   Well-known ones include Whetstone, Dhrystone, Rhealstone (see {h}), the
   Gabriel LISP benchmarks, the SPECmark suite, and LINPACK. See also
   {machoflops}, {MIPS}, {smoke and mirrors}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top