ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comprehensive

K AA2 M P R IY0 HH EH1 N S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehensive-, *comprehensive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehensive(adj) ที่ครอบคลุม, See also: ที่มีเนื้อหาครอบคลุม, Syn. inclusive, broad, wide
comprehensively(adv) อย่างครอบคลุม, Syn. universally, largely, widely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching, wide

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ, กินวงกว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม
incomprehensive(adj) ไม่ลึกซึ้ง, ไม่กว้างขวาง, ไม่ครอบคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comprehensive coverage; coverage, comprehensiveความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comprehensive policyกรมธรรม์สมบูรณ์แบบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
comprehensive settlementการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensiveเบ็ดเสร็จ, ความเข้าใจ [การแพทย์]
Comprehensive Dental Careทันตกรรมเบ็ดเสร็จ, การบริการ [การแพทย์]
Comprehensive Examinationการสอบประมวลความรู้ [การแพทย์]
Comprehensive Health Careสาธารณสุขเบ็ดเสร็จ, การบริการ;การให้บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ;บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;การให้บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ [การแพทย์]
Comprehensive Nuclear ? Test ? Ban Treaty Organizationองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธ นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
Comprehensive of Languageการเข้าใจภาษา [การแพทย์]
comprehensive plan of actionแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ เป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยอย่างสมบูรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศต้นเหตุ ประเทศที่ต้องแบกรับภาระ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการป้องกันปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย โดยจัดที่พักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม การส่งตัวกลับเมื่อสถานการณ์ในประเทศต้นเหตุกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และการหาที่พักพิงให้แก่ผู้หนีภัยในประทศที่สาม [การทูต]
Comprehensive Programกิจกรรมเบ็ดเสร็จ [การแพทย์]
Comprehensive Servicesบริการแบบเบ็ดเสร็จ [การแพทย์]
comprehensive studycomprehensive study, การศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Final and comprehensive list. Why?รายการสุดท้ายและครบวงจร ทำไม? The Russia House (1990)
A final and comprehensive list.รายการสุดท้ายและครบวงจร The Russia House (1990)
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน The Corporation (2003)
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
Brad signed a rather comprehensive contract...แบรดเซ็นสัญญากับเรา ให้เราเข้ามาตรวจสอบในบ้านได้เต็มที่ I Heart Huckabees (2004)
First, I must tell you I've been the most unmitigated and comprehensive ass.ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณก่อนว่า ผมเป็นไอ้โง่ Pride & Prejudice (2005)
A few days ago I was presented with a report I'd asked for a comprehensive audit, if you will, of our economic condition.สองวันก่อนผมรับทราบ รายงานที่ผมถามถึง เรื่องการตรวจสอบ ภาวะเศรษฐกิจของเรา The Pursuit of Happyness (2006)
I can't imagine anything more appropriate than the two of us establishing a... a comprehensive antiterrorism alliance between our nations.คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการที่เราสองคน และสองชาติร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
In the course of a comprehensive tour...ในการเสด็จมาเยือนของราชวงศ์ Atonement (2007)
Kudos, by the way, on your comprehensive car insurance plan.เยี่ยม เอาเป็นว่าเกี่ยวกับแผนการประภันภัยรถของคุณ The Ugly Truth (2009)
Engaging comprehensive interior and exterior scan.เตรียมทำการสแกนวิเคราะห์เป้าหมายทั้งภายในและภายนอก Ben 10: Alien Swarm (2009)
It was my understanding that I was going to be testifying in a much more comprehensive and detailed manner.ใช่ครับ ผมเข้าใจว่าผมจะต้องอ่านรายงานแบบสรุป และเน้นที่เนื้อหา Iron Man 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร(adj) detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai Definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก
กว้างๆ(adv) extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์ประกันภัยรวม[krommathan prakanphai rūam] (n, exp) EN: comprehensive policy
กว้าง ๆ[kwāng-kwāng] (adv) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPREHENSIVE K AA2 M P R IY0 HH EH1 N S IH0 V
COMPREHENSIVELY K AA2 M P R IH0 HH EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehensive (j) kˌɒmprɪhˈɛnsɪv (k o2 m p r i h e1 n s i v)
comprehensively (a) kˌɒmprɪhˈɛnsɪvliː (k o2 m p r i h e1 n s i v l ii)
comprehensivenes (n) kˌɒmprɪhˈɛnsɪvnəs (k o2 m p r i h e1 n s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综观[zōng guān, ㄗㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] comprehensive survey #27,443 [Add to Longdo]
全面禁止核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Comprehensive Test Ban Treaty [Add to Longdo]
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, / ] Comprehensive or assorted art and literature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamthochschule { f }comprehensive university [Add to Longdo]
Gesamtschule { f }comprehensive school [Add to Longdo]
umfassend { adj } | umfassender | am umfassendstencomprehensive | more comprehensive | most comprehensive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
総覧;綜覧;總覽(oK)[そうらん, souran] (n, vs, adj-no) guide; general survey; conspectus; comprehensive bibliography #7,159 [Add to Longdo]
包括[ほうかつ, houkatsu] (n, vs, adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P) #8,492 [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na, adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) #16,012 [Add to Longdo]
コンプリヘンシブレイアウト[konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout [Add to Longdo]
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-) [Add to Longdo]
全総[ぜんそう, zensou] (n) (abbr) (See 全国総合開発計画) Comprehensive National Development Plan (1962-) [Add to Longdo]
総合経済対策[そうごうけいざいたいさく, sougoukeizaitaisaku] (n) package of economic stimulus measures; comprehensive economic measures; comprehensive economic stimulus package [Add to Longdo]
総合的[そうごうてき, sougouteki] (adj-na) (See 総合) synthetic; comprehensive; (P) [Add to Longdo]
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] (n) comprehensive evaluation; over-all judgment; general comment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top