ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animism

AE1 N AH0 M IH2 Z AH0 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animism-, *animism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animism[N] ความเชื่อว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animismวิญญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
animismวิญญาณนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animismวิญญาณนิยม [TU Subject Heading]
Animismเชื่อว่าทุกอย่างมีชีวิต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMISM    AE1 N AH0 M IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animism    (n) ˈænɪmɪzəm (a1 n i m i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニミズム[, animizumu] (n) animism [Add to Longdo]
精霊信仰[せいれいしんこう, seireishinkou] (n,adj-no) animism [Add to Longdo]
物活論[ぶっかつろん, bukkatsuron] (n,adj-no) animism; hylozoism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animism \An"i*mism\, n. [Cf. F. animisme, fr. L. anima soul. See
   {Animate}.]
   1. The doctrine, taught by Stahl, that the soul is the proper
    principle of life and development in the body.
    [1913 Webster]
 
   2. The belief that inanimate objects and the phenomena of
    nature are endowed with personal life or a living soul;
    also, in an extended sense, the belief in the existence of
    soul or spirit apart from matter. --Tylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animism
   n 1: the doctrine that all natural objects and the universe
      itself have souls; "animism is common among primitive
      peoples"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top