ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunker

B AH1 NG K ER0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunker-, *bunker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunker[N] หลุมหลบภัย, See also: ที่กำบัง
bunker oil[N] น้ำมันเตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They lose me right after the bunker scene.พอจบฉากบังเกอร์ ก็เขี่ยฉันทิ้งเลย Blazing Saddles (1974)
Bob's Country Bunker.โบบสคันทรีบังเคอ The Blues Brothers (1980)
- Here we are. - Bob's Country Bunker?ที่นี่ไง โบบสคันทรีบังเคอ The Blues Brothers (1980)
Shit, I wanna tell you, that's some of the best goddam music we've had... at the Country Bunker in a long time.ชิท ผมต้องการบอกคุณนั้นเป็นดนตรีที่ดีที่สุดที่พวกเราเคยได้ยิน นานมาแล้ว ที่ เตอะคันทรีบังเคอ The Blues Brothers (1980)
From our bunkers, we see the green forest.จากบังเกอร์ของเรา- เราจะเห็นป่าสีเขียว Idemo dalje (1982)
We're looking for tunnels, bunkers, unmapped trails, whatever.เราจะสำรวจอุโมงค์ ที่กำบังเส้นทาง Casualties of War (1989)
Some Vietnamese were carrying kids out of a bunker.พวกเวียดนามอุ้มเด็กๆ ออกมา Casualties of War (1989)
And then they were herded down a big corridor... to bunkers with Stars of David on the doors, and signs that said "Bath and Inhalation Room."แล้วก็ถูกต้อนมาที่ระเบียงใหญ่ หน้าหลุมหลบภัยที่มีตราดาวเดวิด กับป้าย "ห้องอาบ-อบ" Schindler's List (1993)
Two twenty-five into the wind, out of the bunker.225 ทวนลมนะ ออกจากทรายด้วย The Legend of Bagger Vance (2000)
Urgent call from the battalion bunker, sir! What is it? The 2nd and 3rd have lost their positionsอย่ากังวลไปเลย เราต้องไม่เป็นอะไร Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
This ain't circus! Go back to the bunker! This is it?พวกคอมมิวนิสต์เข้ามาฆ่าครอบครัวเขา Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
It's not a bad place for a bunkerมันก็ไม่เลวนะ สำหรับการแช่น้ำน่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเตา[N] fuel oil, See also: bunker oil, furnace oil, stove oil, Example: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว, Count unit: ลิตร, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNKER    B AH1 NG K ER0
BUNKERS    B AH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunker    (v) bˈʌŋkər (b uh1 ng k @ r)
bunkers    (v) bˈʌŋkəz (b uh1 ng k @ z)
bunkered    (v) bˈʌŋkəd (b uh1 ng k @ d)
bunkering    (v) bˈʌŋkərɪŋ (b uh1 ng k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] bunker (military), #32,135 [Add to Longdo]
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, ] bunker (underground fortification), #47,340 [Add to Longdo]
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, ] bunker, #89,550 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunker {m}bunker [Add to Longdo]
Bunker {m}; Treibstofftank {m}bunker; fuel oil bunker [Add to Longdo]
Bunker {m} | Bunker {pl}dugout | dugouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker [Add to Longdo]
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf) [Add to Longdo]
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus [Add to Longdo]
バンカー(P);バンカ[, banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P) [Add to Longdo]
貯蔵庫[ちょぞうこ, chozouko] (n) storehouse; bunker; silo [Add to Longdo]
爆薬庫[ばくやくこ, bakuyakuko] (n) munitions bunker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunker \Bun"ker\, n. [Scot. bunker, bunkart, a bench, or low
   chest, serving for a seat. Cf. {Bunk}, {Bank}, {Bench}.]
   [1913 Webster]
   1. A sort of chest or box, as in a window, the lid of which
    serves for a seat. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   2. A large bin or similar receptacle; as, a coal bunker.
    [1913 Webster]
 
   3. A small sand hole or pit, as on a golf course. [Scot.]
    --Sir W. Scott.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) Hence, any rough hazardous ground on the links;
    also, an artificial hazard with built-up faces.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Mil.) A fortified position dug into the ground,
    especially one which is closed on top and has protective
    walls and roof, e. g. of reinforced concrete. For
    defending positions it usually has windows to view the
    surrounding terrain, but as a safe location for planning
    operations or storage, a bunker may be completely
    underground with no direct access to the surface.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunker \Bun"ker\, v. t. (Golf)
   To drive (the ball) into a bunker.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunker
   n 1: a hazard on a golf course [syn: {bunker}, {sand trap},
      {trap}]
   2: a large container for storing fuel; "the ship's bunkers were
     full of coal"
   3: a fortification of earth; mostly or entirely below ground
     [syn: {bunker}, {dugout}]
   v 1: hit a golf ball into a bunker
   2: fill (a ship's bunker) with coal or oil
   3: transfer cargo from a ship to a warehouse

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bunker /buŋkr/ 
  bunker; dugout; dugouts

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bunker /bɵŋkər/
  bunker; shelter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top