ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clog

K L AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clog-, *clog*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clog(n) รองเท้าไม้
clog up(phrv) อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
clog with(phrv) อุดตันด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clog(คลอก) { clogged, clogging, clogs } v. ขัดขวาง, เต็มไปด้วย, อุดตัน, ติดเกาะ, ติดกัน, n. สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค, รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke
yule clogn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
clog(n) เครื่องถ่วง, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค
clog(vt) ขัดขวาง, ถ่วง, ทำให้ตัน, อุด, กีดขวาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Log sign, clog sign, big thingamabob.เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเกิด การอุดตัน, สิ่ง ใหญ่ Yellow Submarine (1968)
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)
It's a highly toxic aussie snake. Well, this junk zaps the nervous system, and it clogs the blood.ผมคิดว่ามันถูกผสมกับพิษงู เพื่อให้ดูดซึมสู่ผิวหนังง่ายขึ้น Yankee White (2003)
It clogs and clutters up the mindมันกีดขวางแล้วทำให้สมองวุ่นวาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
somebody clog a toilet?มีใครส้วมตันเหรอ Opening Doors (2008)
White blood cells accumulate, clog up the lungs, lead to heart problems.เซลเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น อุดการทำงานของปอด นำไปสู่หัวใจมีปัญหา\ มันตรงกับอาการพอดี House Divided (2009)
Long story short... can I clog your drain?สั้นๆเลยนะ ขอฉันอุดท่อระบายน้ำเธอได้มั้ย We All Deserve to Die (2010)
All I found was a hair clog in the shower.เจอแค่กระจุกผมในท่อน้ำเท่านั้นเอง The End of the World as We Knew It (2011)
The cheap ones that float off in the tub and clog the drain.คุณซื้อยี่ห้อถูกสุดที่หลุด ในอ่างน้ำ ไปอุดท่อระบาย Spring Cleaning (2011)
Don't let something random clog the truth.อย่าให้อะไรก็ไม่รู้มาปิดกั้นความจริงสิ It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clogMy throat feels clogged up.
clogThe machine was clogged with grease.
clogThe street is clogged with traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขียงเท้า(n) clog, See also: wooden shoes, Syn. รองเท้าไม้, Example: เด็กๆ นักแสดงใส่เขียงเท้าเดินไปเดินมาเสียงดังกุบกับ, Count Unit: คู่, Thai Definition: รองเท้าสวมใส่ที่ทำมาจากไม้
อุดตัน(adj) blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน(v) block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
ตัน(v) clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai Definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
เกี๊ยะ[kia] (n) EN: wooden sandals ; wooden clogs  FR: sabots chinois [ mpl ]
ตัน[tan] (v) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged  FR: boucher
ติดขัด[titkhat] (v) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck  FR: être bloqué ; être coincé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOG K L AA1 G
CLOGS K L AA1 G Z
CLOGGED K L AO1 G D
CLOGGING K L AA1 G IH0 NG
CLOGGING K L AO1 G IH0 NG
CLOGSTON K L AA1 G S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clog (v) klˈɒg (k l o1 g)
clogs (v) klˈɒgz (k l o1 g z)
cloggy (j) klˈɒgiː (k l o1 g ii)
clogged (v) klˈɒgd (k l o1 g d)
cloggier (j) klˈɒgɪəʳr (k l o1 g i@ r)
clogging (v) klˈɒgɪŋ (k l o1 g i ng)
cloggiest (j) klˈɒgɪɪst (k l o1 g i i s t)
clog-dance (n) klˈɒg-daːns (k l o1 g - d aa n s)
clog-dances (n) klˈɒg-daːnsɪz (k l o1 g - d aa n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] clogged; evil, #4,986 [Add to Longdo]
梗塞[gěng sè, ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] clog; block; obstruct, #17,771 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] clogs, #86,598 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clogs { pl }clogs [Add to Longdo]
Holzschuhtanz { m }clog dance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもり[omori] (n) clog [Add to Longdo]
かっこ[kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
エクロジャイト[ekurojaito] (n) eclogite [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P) [Add to Longdo]
下駄屋[げたや, getaya] (n) clog shop [Add to Longdo]
下駄掛け[げたがけ, getagake] (n) wearing wooden clogs [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
下駄箱;げた箱[げたばこ, getabako] (n) shoe rack (in genkan); cupboard (for shoes and clogs) [Add to Longdo]
下駄番[げたばん, getaban] (n) toe guards on clogs; footwear doorman [Add to Longdo]
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clog \Clog\ (kl[o^]g), n. [OE. clogge clog, Scot. clag, n., a
   clot, v., to to obstruct, cover with mud or anything
   adhesive; prob. of the same origin as E. clay.]
   1. That which hinders or impedes motion; hence, an
    encumbrance, restraint, or impediment, of any kind.
    [1913 Webster]
 
       All the ancient, honest, juridical principles and
       institutions of England are so many clogs to check
       and retard the headlong course of violence and
       opression.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A weight, as a log or block of wood, attached to a man or
    an animal to hinder motion.
    [1913 Webster]
 
       As a dog . . . but chance breaks loose,
       And quits his clog.          --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       A clog of lead was round my feet.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A shoe, or sandal, intended to protect the feet from wet,
    or to increase the apparent stature, and having,
    therefore, a very thick sole. Cf. {Chopine}.
    [1913 Webster]
 
       In France the peasantry goes barefoot; and the
       middle sort . . . makes use of wooden clogs.
                          --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   {Clog almanac}, a primitive kind of almanac or calendar,
    formerly used in England, made by cutting notches and
    figures on the four edges of a clog, or square piece of
    wood, brass, or bone; -- called also a {Runic staff}, from
    the Runic characters used in the numerical notation.
 
   {Clog dance}, a dance performed by a person wearing clogs, or
    thick-soled shoes.
 
   {Clog dancer}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clog \Clog\, v. i.
   1. To become clogged; to become loaded or encumbered, as with
    extraneous matter.
    [1913 Webster]
 
       In working through the bone, the teeth of the saw
       will begin to clog.          --S. Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. To coalesce or adhere; to unite in a mass.
    [1913 Webster]
 
       Move it sometimes with a broom, that the seeds clog
       not together.             --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clog \Clog\, v. t. [imp. & p. p. {Clogged} (kl[o^]gd); p. pr. &
   vb. n. {Clogging}.]
   1. To encumber or load, especially with something that
    impedes motion; to hamper.
    [1913 Webster]
 
       The winds of birds were clogged with ace and snow.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct so as to hinder motion in or through; to choke
    up; as, to clog a tube or a channel.
    [1913 Webster]
 
   3. To burden; to trammel; to embarrass; to perplex.
    [1913 Webster]
 
       The commodities are clogged with impositions.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       You 'll rue the time
       That clogs me with this answer.    --Shak.
 
   Syn: Impede; hinder; obstruct; embarrass; burden; restrain;
     restrict.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clog
   n 1: footwear usually with wooden soles [syn: {clog}, {geta},
      {patten}, {sabot}]
   2: any object that acts as a hindrance or obstruction
   3: a dance performed while wearing shoes with wooden soles; has
     heavy stamping steps [syn: {clog dance}, {clog dancing},
     {clog}]
   v 1: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
      drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
      {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
      {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]
   2: dance a clog dance
   3: impede the motion of, as with a chain or a burden; "horses
     were clogged until they were tamed"
   4: impede with a clog or as if with a clog; "The market is being
     clogged by these operations"; "My mind is constipated today"
     [syn: {clog}, {constipate}]
   5: coalesce or unite in a mass; "Blood clots" [syn: {clog},
     {clot}]
   6: fill to excess so that function is impaired; "Fear clogged
     her mind"; "The story was clogged with too many details"
     [syn: {clog}, {overload}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top