Search result for

seas

(140 entries)
(0.4558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seas-, *seas*, sea
English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
season    [N] ฤดูกาล, See also: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม, Syn. period, term, time, spell, occasion
season    [N] เทศกาล, See also: ช่วงเทศกาล
season    [VT] ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, spice, sauce
season    [VI] ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ
season    [VT] สร้างประสบการณ์, See also: ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย, Syn. harden, familiarize, accustom
season    [VT] เพิ่มชีวิตชีวา, See also: เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ, Syn. enliven
seasick    [ADJ] เมาเรือ, See also: เมาคลื่น
seaside    [N] ชายทะเล, See also: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล, Syn. coast, beach, waterside, waterfront, strand
seaside    [ADJ] ตั้งอยู่ชายทะเล, See also: ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง, Syn. seashore, coastal
seashore    [N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seas, high; sea, openทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seascapeภาพทิวทัศน์ทะเล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal fluctuationการขึ้นลงตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal migrationการย้ายถิ่นตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal moveการย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal movementการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
seasonal riskภัยตามฤดูกาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasทะเล [TU Subject Heading]
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
seasonal flowseasonal flow, การไหลตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal laborแรงงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
seasonal storageseasonal storage, ความจุตามฤดูกาล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seasonal unemploymentการว่างงานตามฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variationsฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seashore(ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล
seasick(ซี'ซิค) adj. เมาเรือ,เมาคลื่น
seasickness(ซีซิค'นิส) n. การเมาเรือ,การเมาคลื่น
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
seasider(ซีไซ'เดอะ) n. คนที่อยู่ชายทะเล
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู,ตามฤดูกาล,ตามช่วงเวลา,เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt

English-Thai: Nontri Dictionary
seascape(n) ทิวทัศน์ท้องทะเล
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
seasick(adj) เมาเรือ,เมาคลื่น
seasickness(n) อาการเมาเรือ,อาการเมาคลื่น
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
season(vt) ตบแต่ง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาติ
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
season confuse (n vi vt modal ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย
seasoning (n ) เครื่องปรุงรส เช่น Bhutan is a country where chillies aren’t just a seasoning but the entire dish.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
That's this season. they want to know about next season.นั่นของฤดูกาลนี้ แต่เขาอยากดูของฤดูกาลหน้า Pret-a-Poor-J (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
And now the season premiere of "Smallville."และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ สมอลวิลล์ ซีซั่นนี้ Odyssey (2008)
House - Season 05 Episode 01 "Dying Change Everything"House season 5 Episode 1 "ความตายเปลี่ยนทุกอย่าง" Dying Changes Everything (2008)
'To the north of the Great Seas of Meredor, you will find a lake.'มุ่งไปทางเหนือโพ้นทะเลแห่งเมอดอร์ เจ้าจะพบทะเลสาป Le Morte d'Arthur (2008)
Of the new season of "heroes."ของ Heroes season ใหม่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
At the upcoming season you can't see anywhere else.ของซีซั่นใหม่ ที่คุณจะไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You don't have to know everything from past seasons,คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับซีซั่นที่ผ่านมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From the world premiere of the new season of "heroes."จากซีซั่นล่าสุด ของฮีโร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From the new season that no one has ever seen on tv before.จากซีซั่นใหม่ ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's all part of the new season of "heroes."ทั้งหมดที่ท่านจะเห็น ล้วนมาจากซีซั่นใหม่ของ "Heroes" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasWe season with salt.
seasIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
seasThose who are delicate in health are apt to catch cold when the cold season sets in.
seasEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
seasI like to add basil to season my spaghetti sauce.
seasIt rains so often in the wet season that it's hard to plan outings.
seasThe job-seeking season is starting earlier each year and it's the (mass) media that are causing that trend by moving up their job interview schedule.
seasIt seems that that rainy season is over at last.
seasIt is true Wendy grew up at the seaside, but she isn't a good swimmer.
seasThey made for the seashore.
seasHowever, the amount of wind available varies with the location and the season of the year.
seasSpring is the season I like the best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริมทะเล    [N] seaside, See also: seashore, shore, coast, sands, beach, strand, Syn. ชายทะเล, Example: ”วัดริมหาด” ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันปี, Count unit: แห่ง
เครื่องปรุง    [N] seasoning, See also: condiment, ingredient, flavouring, Example: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
ฝั่งทะเล    [N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล
ผงชูรส    [N] monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
ฤดู    [N] season, Syn. หน้า, Example: ฟ้าทะลายโจรนั้นขึ้นได้ทั่วไปในดินทุกชนิด และปลูกได้ทุกฤดู, Count unit: ฤดู, Thai definition: ส่วนของปี ซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่างๆ
ฤดูกาล    [N] season, Syn. ฤดู, Example: การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม, Count unit: ฤดู
หน้า    [N] season, Syn. ฤดู, Example: ในหน้าฝนมีคนเป็นไข้หวัดกันมาก
อุตุ    [N] season, Syn. ฤดู, Thai definition: ฤดู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตามฤดูกาล    [ADJ] seasonal, Example: ตลาดแห่งนี้มีขายแต่ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น, Thai definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ตะกาด    [N] low land near the seashore, See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans), Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning   
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ฝนสั่งฟ้า[n. exp.] (fon sang fā) EN: last rain of the rainy season   
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season   FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
แกงจืด[n. exp.] (kaēng jeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup   FR: soupe claire [f] ; soupe de légumes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAS    S IY1 Z
SEASE    S IY1 Z
SEASON    S IY1 Z AH0 N
SEASIDE    S IY1 S AY2 D
SEASICK    S IY1 S IH2 K
SEASONS    S IY1 Z AH0 N Z
SEASHORE    S IY1 SH AO2 R
SEASHELL    S IY1 SH EH2 L
SEASTROM    S IY1 S T R AH0 M
SEASONED    S IY1 Z AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seas    (n) (s ii1 z)
season    (v) (s ii1 z n)
seasick    (j) (s ii1 s i k)
seaside    (n) (s ii1 s ai d)
seasons    (v) (s ii1 z n z)
seascape    (n) (s ii1 s k ei p)
seashell    (n) (s ii1 sh e l)
seashore    (n) (s ii1 sh oo r)
seasides    (n) (s ii1 s ai d z)
seasonal    (j) (s ii1 z @ n l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] season; period; surname Ji [Add to Longdo]
季候[jì hòu, ㄐㄧˋ ㄏㄡˋ, ] season [Add to Longdo]
季节性[jì jié xìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] seasonal [Add to Longdo]
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, ] seasonal vegetables [Add to Longdo]
时节[shí jié, ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] season; time [Add to Longdo]
晕船[yùn chuán, ㄩㄣˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] seasick [Add to Longdo]
岁时[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, / ] season; time of the year [Add to Longdo]
海边[hǎi biān, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ, / ] seaside [Add to Longdo]
节候[jié hòu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ, / ] season and climate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top