ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coast

K OW1 S T   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coast-, *coast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coast[VI] เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน), Syn. glide, slide
coast[N] ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand
coast[N] ทางลาดเอียง (เหมาะแก่การไหลเลื่อน)
coast[VI] แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast[VT] แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast[VI] สำเร็จอย่างง่ายดาย
coastal[ADJ] ที่ใกล้ชายฝั่ง, Syn. seaside, beachfront
coaster[N] เรือขนสินค้าหรือผู้โดยสารที่วิ่งตามชายฝั่ง
coastland[N] ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
coastline[N] แนวชายฝั่งทะเล, Syn. shoreline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
coastern. ถาดรองแก้ว
coastguardsmann. Coast Guard
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
coastwardadv.,adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
coastwiseadv.,adj. ไปทางชายฝั่ง
seacoastn. บริเวณบกที่ประชิดกับทะเล,ฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastวิ่งด้วยแรงเฉื่อย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal; coasting tradeการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastguardยามฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coasting tradeการค้าชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coast ชายฝั่งทะเล
แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Coast changesการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
coastal erosioncoastal erosion, การกัดเซาะชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
coastal erosionการกัดเซาะชายฝั่ง, การสึกกร่อนของหินหรือดินตามชายฝั่งทะเลเนื่องจากน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal Plain ที่ราบชายฝั่ง
ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไป จนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลและคลื่น ได้พัดพาให้ชายฝั่งผุกร่อนไป ต่อมาบริเวณนั้นจะยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนทำให้กลายเป็นที่ราบ หรืออาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดขึ้นโดยกระแสน้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณ ใกล้ๆ ปากแม่น้ำก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, the coast is clear.เอาล่ะ ทางปลอดโปร่ง The Great Dictator (1940)
Notify the coast guard.- เเจ้งยามชายฝั่ง Rebecca (1940)
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง The Old Man and the Sea (1958)
Then he dreamed of the whales that passed along this coast in the fall.จากนั้นเขาก็ฝันของปลาวาฬ ที่ผ่านตามแนวชายฝั่งนี้ในฤดู ใบไม้ร่วง The Old Man and the Sea (1958)
- All right, the coast is clear.โอเคชายฝั่งที่มีความชัดเจน Yellow Submarine (1968)
Did you notify the Coast Guard about this? No.- คุณเเจ้งให้ยามชายฝั่งรู้รึยัง Jaws (1975)
We have to tell the Coast Guard.เราต้องเเจ้งยามชายฝั่ง Jaws (1975)
Hello, mayday, Orca. Coast Guard?ฮัลโหล เมย์เดย์ ออร์ก้า ยามชายฝั่ง Jaws (1975)
Coast Guard, this is the Orca. Do you read me?ยามชายฝั่ง นี่ ออร์ก้า ได้ยินผมมั้ย Jaws (1975)
Coast Guard, this is the Orca. Do you...ยามชายฝั่ง นี่ ออร์ก้าได้ยิน... Jaws (1975)
I've been sendin' it up and down the coast from Sarasota to the everglades.ผมส่งกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบ Day of the Dead (1985)
Nothin'? How far up the coast did you go?ไม่เจอเหรอ ไปไกลแค่ไหนกัน Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coastAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
coastA warm current runs off the coast of Shikoku.
coastDriving along the coast is wonderful.
coastHis cottage is on the coast.
coastI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
coastI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
coastIn the winter, when the nights were long and the days short, she watched the children coasting and skating.
coastIt coasts me three hundred dollars to have my car repaired.
coastIt's on the coast about 13 kilometers to the north of its more famous neighbor, Dover.
coastOur hotel faces the coast.
coastPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
coastPete came coasting down the hill on his sled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล
ชายฝั่ง[N] coast, See also: shore, bank, Syn. ริมฝั่ง, ชายหาด, ชายฝั่งทะเล, ริมทะเล, ชายทะเล, ฝั่ง, Example: การรำโนราแพร่หลายมายังดินแดนหัวเมืองชายฝั่งตอนใต้ของไทย, Thai definition: แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast ; side   FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ริมฝั่ง[n. exp.] (rim fang) EN: coast   

CMU English Pronouncing Dictionary
COAST    K OW1 S T
COASTS    K OW1 S T S
COAST'S    K OW1 S T S
COASTAL    K OW1 S T AH0 L
COASTED    K OW1 S T IH0 D
COASTER    K OW1 S T ER0
COASTING    K OW1 S T IH0 NG
COASTERS    K OW1 S T ER0 Z
COASTLINE    K OW1 S T L AY2 N
COASTAL'S    K OW1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coast    (v) kˈoust (k ou1 s t)
coasts    (v) kˈousts (k ou1 s t s)
coastal    (j) kˈoustl (k ou1 s t l)
coasted    (v) kˈoustɪd (k ou1 s t i d)
coaster    (n) kˈoustər (k ou1 s t @ r)
coasters    (n) kˈoustəz (k ou1 s t @ z)
coasting    (v) kˈoustɪŋ (k ou1 s t i ng)
coastline    (n) kˈoustlaɪn (k ou1 s t l ai n)
coastwise    (j) kˈoustwaɪz (k ou1 s t w ai z)
coastguard    (n) kˈoustgaːd (k ou1 s t g aa d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸[hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] coastal; seacoast, #8,834 [Add to Longdo]
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿] coastal area; littoral or riparian, #13,813 [Add to Longdo]
沿海地区[yán hǎi dì qū, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastland; coastal areas, #14,477 [Add to Longdo]
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]
海防[hǎi fáng, ㄏㄞˇ ㄈㄤˊ, ] coastal defense, #26,516 [Add to Longdo]
海疆[hǎi jiāng, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄤ, ] coastal border region, #65,153 [Add to Longdo]
海隅[hǎi yú, ㄏㄞˇ ㄩˊ, ] coastal area, #159,574 [Add to Longdo]
沿岸地区[yán àn dì qū, ㄧㄢˊ ㄢˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastal area [Add to Longdo]
沿海[yán hǎi, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 沿] coastal [Add to Longdo]
海岸警卫队[hǎi àn jǐng wèi duì, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] coastguard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küste {f} | Küsten {pl}coast | coasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーストコースト[, i-sutoko-suto] (n) East Coast [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
ウエストコースト[, uesutoko-suto] (n) West Coast [Add to Longdo]
コースター[, ko-suta-] (n) coaster; (P) [Add to Longdo]
コースターブレーキ[, ko-suta-bure-ki] (n) coaster brake [Add to Longdo]
コースト[, ko-suto] (n) coast [Add to Longdo]
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
ジェットコースター[, jiettoko-suta-] (n) roller coaster (wasei [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coast \Coast\ (k[=o]st), n. [OF. coste, F. c[^o]te, rib, hill,
   shore, coast, L. costa rib, side. Cf. {Accost}, v. t.,
   {Cutlet}.]
   1. The side of a thing. [Obs.] --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. The exterior line, limit, or border of a country; frontier
    border. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From the river, the river Euphrates, even to the
       uttermost sea, shall your coast be.  --Deut. xi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. The seashore, or land near it.
    [1913 Webster]
 
       He sees in English ships the Holland coast.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       We the Arabian coast do know
       At distance, when the species blow.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {The coast is clear}, the danger is over; no enemy in sight.
    --Dryden. Fig.: There are no obstacles. "Seeing that the
    coast was clear, Zelmane dismissed Musidorus." --Sir P.
    Sidney.
 
   {Coast guard}.
    (a) A body of men originally employed along the coast to
      prevent smuggling; now, under the control of the
      admiralty, drilled as a naval reserve. [Eng.]
    (b) The force employed in life-saving stations along the
      seacoast. [U. S.]
 
   {Coast rat} (Zool.), a South African mammal ({Bathyergus
    suillus}), about the size of a rabbit, remarkable for its
    extensive burrows; -- called also {sand mole}.
 
   {Coast waiter}, a customhouse officer who superintends the
    landing or shipping of goods for the coast trade. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coast \Coast\ (k[=o]st), v. i. [imp. & p. p. {Coasted}; p. pr. &
   vb. n. {Coasting}.] [OE. costien, costeien, costen, OF.
   costier, costoier, F. c[^o]toyer, fr. Of. coste coast, F.
   c[^o]te. See {Coast}, n.]
   1. To draw or keep near; to approach. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Anon she hears them chant it lustily,
       And all in haste she coasteth to the cry. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To sail by or near the shore.
    [1913 Webster]
 
       The ancients coasted only in their navigation.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. To sail from port to port in the same country.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. OF. coste, F. c[^o]te, hill, hillside.] To slide down
    hill; to slide on a sled, upon snow or ice. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coast \Coast\, v. t.
   1. To draw near to; to approach; to keep near, or by the side
    of. [Obs.] --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   2. To sail by or near; to follow the coast line of.
    [1913 Webster]
 
       Nearchus, . . . not knowing the compass, was fain to
       coast that shore.           --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct along a coast or river bank. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Indians . . . coasted me along the river.
                          --Hakluyt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coast
   n 1: the shore of a sea or ocean [syn: {seashore}, {coast},
      {seacoast}, {sea-coast}]
   2: a slope down which sleds may coast; "when it snowed they made
     a coast on the golf course"
   3: the area within view; "the coast is clear"
   4: the act of moving smoothly along a surface while remaining in
     contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of
     the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy
     slope" [syn: {slide}, {glide}, {coast}]
   v 1: move effortlessly; by force of gravity

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COAST
     Computer Operations, Audit and Security Technology (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COAST
     Cache On A STick (Intel)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top