หรือคุณหมายถึง seasickneß?
Search result for

seasickness

(12 entries)
(0.2268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seasickness-, *seasickness*, seasicknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seasickness[N] การเมาเรือ, See also: การเมาคลื่น, อาการเมาเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seasickness(ซีซิค'นิส) n. การเมาเรือ,การเมาคลื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
seasickness(n) อาการเมาเรือ,อาการเมาคลื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They gave her medicine for seasickness.พวกเขาให้ยา แก้เมาเรือกับเธอ Snakehead (2009)
- I'm a little more prone to seasickness.น่าจะแพ้คลื่นน่ะครับ Shutter Island (2010)
In minute doses it treats Parkinson's, but its main use is for seasickness.ใช้ในปริมาณน้อยเพื่อรักษาพาร์กินสัน, แต่จะใช้แก้อาการเมาคลื่นเป็นหลัก Big Sea (2011)
Jess loaned her seasickness bracelets.Jess loaned her seasickness bracelets. The Landlord (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seasickness    (n) (s ii1 s i k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーシック[, shi-shikku] (n) seasickness [Add to Longdo]
船酔い[ふなよい, funayoi] (n,vs) seasickness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seasickness \Sea"sick`ness\, n.
   The peculiar sickness, characterized by nausea and
   prostration, which is caused by the pitching or rolling of a
   vessel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seasickness
   n 1: motion sickness experienced while traveling on water [syn:
      {seasickness}, {mal de mer}, {naupathia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top