Search result for

accommodate

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodate-, *accommodate*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate(vi) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vt) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vi) ปรับตัว
accommodate(vi) ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate(vt) ให้ยืมเงิน
accommodate to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก, สงเคราะห์, จัดหาที่พักให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

WordNet (3.0)
accommodate(v) provide with something desired or needed
accommodate(v) have room for; hold without crowding, Syn. admit, hold
accommodate(v) make (one thing) compatible with (another), Syn. reconcile, conciliate
adapt(v) make fit for, or change to suit a new purpose, Syn. accommodate
lodge(v) provide housing for, Syn. accommodate
oblige(v) provide a service or favor for someone, Syn. accommodate, Ant. disoblige
suit(v) be agreeable or acceptable to, Syn. fit, accommodate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accommodate

v. t. [ imp. & p. p. Accommodated p. pr. & vb. n. Accommodating ] [ L. accommodatus, p. p. of accommodare; ad + commodare to make fit, help; con- + modus measure, proportion. See Mode. ] 1. To render fit, suitable, or correspondent; to adapt; to conform; as, to accommodate ourselves to circumstances. “They accommodate their counsels to his inclination.” Addison. [ 1913 Webster ]

2. To bring into agreement or harmony; to reconcile; to compose; to adjust; to settle; as, to accommodate differences, a dispute, etc. [ 1913 Webster ]

3. To furnish with something desired, needed, or convenient; to favor; to oblige; as, to accommodate a friend with a loan or with lodgings. [ 1913 Webster ]

4. To show the correspondence of; to apply or make suit by analogy; to adapt or fit, as teachings to accidental circumstances, statements to facts, etc.; as, to accommodate prophecy to events. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To suit; adapt; conform; adjust; arrange. [ 1913 Webster ]

Accommodate

v. i. To adapt one's self; to be conformable or adapted. [ R. ] Boyle. [ 1913 Webster ]

Accommodate

a. [ L. accommodatus, p. p. of accommodare. ] Suitable; fit; adapted; as, means accommodate to end. [ Archaic ] Tillotson. [ 1913 Webster ]

Accommodately

adv. Suitably; fitly. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Accommodateness

n. Fitness. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just tell me how and I'll accommodate you.คุณจะเอายังไงผมจัดการให้ The Bodyguard (1992)
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า Wuthering Heights (1992)
When did I ever refuse an accommodation?When did I ever refuse an accommodation? The Godfather (1972)
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ Titanic (1997)
I just want to thank you for accommodating us.ผมอยากขอบคุณที่คุณต้อนรับเรา Rushmore (1998)
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย Contact (1997)
I pray the world and Jerusalem to accommodate such a rarity as a good knight.ข้าภาวนากับโลกและเยรูซาเล็ม ขอให้ได้สิ่งที่หายากที่สุด... . Kingdom of Heaven (2005)
They gave me the five-star accommodation.พวกนั้นให้ที่พักระดับห้าดาวเลย. ให้ฉันทายนะ Transporter 2 (2005)
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโต ควรจะดูแลน้องบ้างนะ ได้ยินรึเปล่า? House of Fury (2005)
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโตควรรู้ว่าจะดูแลน้องยังไง House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodateFifty persons can be accommodated for tea.
accommodateHe accommodated me when I asked him for change.
accommodateHe accommodated me with a night's lodging.
accommodateHe accommodate the traveler for the night.
accommodateHe can't accommodate himself to his circumstance.
accommodateHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
accommodateI accommodated him for the night.
accommodateI accommodated him with a night's loading.
accommodateI accommodated him with money.
accommodateI accommodated my friend with money.
accommodateI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodateI accommodate statistics to theory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ต้อนรับ[tønrap] (v) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate  FR: accueillir ; recevoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accommodate
accommodated
accommodates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodate
accommodated
accommodates

Japanese-English: EDICT Dictionary
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) #1,866 [Add to Longdo]
アコモデイト[akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp, v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp, v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top