ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodated

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodated-, *accommodated*, accommodat, accommodate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For evil cannot be accommodated nor yet ever bargained with.สำหรับปีศาจแล้วไม่สามารถยืม หรือต่อรองราคาได้ A King's Ransom (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodatedFifty persons can be accommodated for tea.
accommodatedHe accommodated me when I asked him for change.
accommodatedHe accommodated me with a night's lodging.
accommodatedI accommodated him for the night.
accommodatedI accommodated him with a night's loading.
accommodatedI accommodated him with money.
accommodatedI accommodated my friend with money.
accommodatedI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodatedShe accommodated her schedule to his.
accommodatedThe bank accommodated him with a loan of 10, 000 yen.
accommodatedThe bank accommodated the company with a loan.
accommodatedThe boy soon accommodated himself to his new class.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accommodated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodated

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodate \Ac*com"mo*date\, v. t. [imp. & p. p.
   {Accommodated}; p. pr. & vb. n. {Accommodating}.] [L.
   accommodatus, p. p. of accommodare; ad + commodare to make
   fit, help; con- + modus measure, proportion. See {Mode}.]
   1. To render fit, suitable, or correspondent; to adapt; to
    conform; as, to accommodate ourselves to circumstances.
    "They accommodate their counsels to his inclination."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into agreement or harmony; to reconcile; to
    compose; to adjust; to settle; as, to accommodate
    differences, a dispute, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with something desired, needed, or convenient;
    to favor; to oblige; as, to accommodate a friend with a
    loan or with lodgings.
    [1913 Webster]
 
   4. To show the correspondence of; to apply or make suit by
    analogy; to adapt or fit, as teachings to accidental
    circumstances, statements to facts, etc.; as, to
    accommodate prophecy to events.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To suit; adapt; conform; adjust; arrange.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top