ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodate-, *accommodate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate(vi) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vt) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vi) ปรับตัว
accommodate(vi) ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate(vt) ให้ยืมเงิน
accommodate to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก, สงเคราะห์, จัดหาที่พักให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just tell me how and I'll accommodate you.คุณจะเอายังไงผมจัดการให้ The Bodyguard (1992)
I pray the world and Jerusalem to accommodate such a rarity as a good knight.ข้าภาวนากับโลกและเยรูซาเล็ม ขอให้ได้สิ่งที่หายากที่สุด... . Kingdom of Heaven (2005)
- If we can accommodate him, we should.-ถ้าเราช่วยเค้า เราไปได้แน่ Eight Below (2006)
I think we should be able to accommodate you.ฉันว่าเรามีโต๊ะให้คุณนะ The Lake House (2006)
We are doing our best to accommodate Mr. Park Gang-du...เราจะพยายามสุดความสามารถ ให้กับคุณปาร์ค กางดู The Host (2006)
There's a reason we accommodate a few of the younglings at the pub.ที่เรายอมให้เด็กอายุไม่ถึงเข้าผับได้เพราะ.. Hot Fuzz (2007)
There's a reason we accommodate a few of the younglings at the pub.นั่นคือเหตุผลที่เราจัดให้ เด็กเข้าผับได้ Hot Fuzz (2007)
I've been up and down a dozen times thinkin' and... the conclusion I've come to is that we're gonna have to accommodate Uncle Howard.ฉันผุดลุกผุดนั่งบนเตียง ผลก็คือ.. ฉันตัดสินใจว่า เราจะต้องช่วยลุงโฮเวิร์ด Cassandra's Dream (2007)
Courthouses will be staying open after dark to accommodate hundreds of couples from all over America.ศาลากลางจะเปิดให้จดทะเบียนตลอดคืนเพื่อรับ การจดทะเบียนจากทั่วอเมริกา You'll Be the Death of Me (2008)
I'd love to accommodate you, but when you spurned my offer, ฉันก็อยากจะช่วยนายหรอกนะ แต่หลังจากที่นายเขี่ยข้อเสนอฉันน่ะ The Dark Night (2008)
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart, ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน, Episode #1.5 (2008)
And your eyes, are too far apart, but they have to be... to accommodate that bent nose.ก็ห่างกันเกินไป แต่ว่ามัน Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodateFifty persons can be accommodated for tea.
accommodateHe accommodated me when I asked him for change.
accommodateHe accommodated me with a night's lodging.
accommodateHe accommodate the traveler for the night.
accommodateHe can't accommodate himself to his circumstance.
accommodateHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
accommodateI accommodated him for the night.
accommodateI accommodated him with a night's loading.
accommodateI accommodated him with money.
accommodateI accommodated my friend with money.
accommodateI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodateI accommodate statistics to theory.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accommodate
accommodated
accommodates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodate
accommodated
accommodates

Japanese-English: EDICT Dictionary
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) #1,866 [Add to Longdo]
アコモデイト[akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp, v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp, v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodate \Ac*com"mo*date\, v. i.
   To adapt one's self; to be conformable or adapted. [R.]
   --Boyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodate \Ac*com"mo*date\, a. [L. accommodatus, p. p. of
   accommodare.]
   Suitable; fit; adapted; as, means accommodate to end.
   [Archaic] --Tillotson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodate \Ac*com"mo*date\, v. t. [imp. & p. p.
   {Accommodated}; p. pr. & vb. n. {Accommodating}.] [L.
   accommodatus, p. p. of accommodare; ad + commodare to make
   fit, help; con- + modus measure, proportion. See {Mode}.]
   1. To render fit, suitable, or correspondent; to adapt; to
    conform; as, to accommodate ourselves to circumstances.
    "They accommodate their counsels to his inclination."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into agreement or harmony; to reconcile; to
    compose; to adjust; to settle; as, to accommodate
    differences, a dispute, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with something desired, needed, or convenient;
    to favor; to oblige; as, to accommodate a friend with a
    loan or with lodgings.
    [1913 Webster]
 
   4. To show the correspondence of; to apply or make suit by
    analogy; to adapt or fit, as teachings to accidental
    circumstances, statements to facts, etc.; as, to
    accommodate prophecy to events.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To suit; adapt; conform; adjust; arrange.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accommodate
   v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn:
      {suit}, {accommodate}, {fit}]
   2: make fit for, or change to suit a new purpose; "Adapt our
     native cuisine to the available food resources of the new
     country" [syn: {adapt}, {accommodate}]
   3: provide with something desired or needed; "Can you
     accommodate me with a rental car?"
   4: have room for; hold without crowding; "This hotel can
     accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people";
     "The auditorium can't hold more than 500 people" [syn:
     {accommodate}, {hold}, {admit}]
   5: provide housing for; "We are lodging three foreign students
     this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]
   6: provide a service or favor for someone; "We had to oblige
     him" [syn: {oblige}, {accommodate}] [ant: {disoblige}]
   7: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
     had to accommodate the new results with the existing
     theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top