หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rue

R UW1   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rue-, *rue*
Possible hiragana form: るえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rue[VT] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[VI] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow
rueful[ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad
rueful[ADJ] เป็นที่น่าสงสาร, See also: ซึ่งทำให้สงสาร, Syn. pitiful, pathetic
ruefully[ADV] อย่างเสียใจ, Syn. regretfully, sadly
ruefully[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งน่าสงสาร, Syn. contrite, remorseful, regretful, sorrowful
ruefulness[N] ความเศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
gruel(n) ข้าวต้ม,โจ๊ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Down what we call La Rue- ที่เราเรียกว่า La Rue Anastasia (1997)
Dans la rue! Dans la rue! Dans la rue!ออกมาลุย พวกเราลุย ออกมาลุย พวกเราลุย The Dreamers (2003)
He will rue the very day he stole my kingdom from me!มันจะต้องเสียใจ อย่างยิ่งที่มันแย่ง อาณาจักรไปจากฉัน Shrek 2 (2004)
They said we're supposed to go to a place on 228 Rue Brion.เขาบอกว่าเราจะต้องไปที่... 228 ถนนบริยง Flyboys (2006)
Brion. Rue Brion.บริยง ถนนบริยง Flyboys (2006)
Rue Brion. Do you see it?แกเห็นหรือยัง Flyboys (2006)
Marc's gonna rue the day he messed with me!มาร์คแหกกฎ เค้ากันซีนชั้นอย่างมาก Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
121 Rue Saint-Jacques.121 rue saint-jacques. Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Monsieur Kleber residing Rue Juliana.เมอซิเออร์ เคลเบอร์ มีบ้านอยู่ที่เมือง Rue Juliana Hannibal Rising (2007)
Well, to improve your understanding, I went by your home on the Rue Juliana.งั้น เพื่อให้เราคุยกันง่ายขึ้น... ฉันแวะไปบ้านแกมา ที่ Rue Juliana Hannibal Rising (2007)
You'll rue the day you were born.แกจะเสียใจที่ได้เกิดมา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
(SIGHS RUEFULLY)(Sighs RUEFULLY) Balls of Fury (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR: féroce ; cruel

CMU English Pronouncing Dictionary
RUE    R UW1
RUEB    R UW1 B
RUEL    R UW1 L
RUEF    R UW1 F
RUEFF    R UW1 F
RUEDY    R UW1 D IY0
RUETZ    R UW1 T S
RUEHL    R UH1 L
RUEDA    R UW0 EH1 D AH0
RUEGG    R UW1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rue    (v) rˈuː (r uu1)
rued    (v) rˈuːd (r uu1 d)
rues    (v) rˈuːz (r uu1 z)
rueful    (j) rˈuːfəl (r uu1 f @ l)
ruefully    (a) rˈuːfəliː (r uu1 f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruecks Blauschnäpper {m} [ornith.]Rueck's Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
シーアールエム[しーあーるえむ, shi-a-ruemu] CRM [Add to Longdo]
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
仰向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
反発[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
回顧[かいこ, kaiko] Rueckblick [Add to Longdo]
帰路[きろ, kiro] Rueckweg, Heimweg [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] Rueckkehr, Repatriierung [Add to Longdo]
後ろ[うしろ, ushiro] Rueckseite, hinten [Add to Longdo]
武装[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]
涙ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] ruehrend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rue \Rue\ (r[udd]), n. [F. rue, L. ruta, akin to Gr. "ryth`; cf.
   AS. r[=u]de.]
   1. (Bot.) A perennial suffrutescent plant ({Ruta
    graveolens}), having a strong, heavy odor and a bitter
    taste; herb of grace. It is used in medicine.
    [1913 Webster]
 
       Then purged with euphrasy and rue
       The visual nerve, for he had much to see. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They [the exorcists] are to try the devil by holy
       water, incense, sulphur, rue, which from thence, as
       we suppose, came to be called herb of grace. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Bitterness; disappointment; grief; regret.
    [1913 Webster]
 
   {Goat's rue}. See under {Goat}.
 
   {Rue anemone}, a pretty springtime flower ({Thalictrum
    anemonides}) common in the United States.
 
   {Wall rue}, a little fern ({Asplenium Ruta-muraria}) common
    on walls in Europe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rue \Rue\, v. i.
   1. To have compassion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God so wisly [i. e., truly] on my soul rue.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Which stirred men's hearts to rue upon them.
                          --Ridley.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel sorrow and regret; to repent.
    [1913 Webster]
 
       Work by counsel and thou shalt not rue. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Old year, we'll dearly rue for you.  --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rue \Rue\, n. [AS. hre['o]w. See {Rue}, v. t.]
   Sorrow; repetance. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rue \Rue\, v. t. [imp. & p. p. {Rued} (r[udd]d); p. pr. & vb. n.
   {Ruing}.] [OE. rewen, reouwen, to grive, make sorry, AS.
   hre['o]wan; akin to OS. hrewan, D. rouwen, OHG. hriuwan, G.
   reuen, Icel. hryggr grieved, hryg[eth] sorrow. [root] 18. Cf.
   {Ruth}.]
   1. To lament; to regret extremely; to grieve for or over.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I wept to see, and rued it from my heart. --Chapmen.
    [1913 Webster]
 
       Thy will
       Chose freely what it now so justly rues. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to grieve; to afflict. [Obs.] "God wot, it rueth
    me." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To repent of, and withdraw from, as a bargain; to get
    released from. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rue
   n 1: European strong-scented perennial herb with grey-green
      bitter-tasting leaves; an irritant similar to poison ivy
      [syn: {rue}, {herb of grace}, {Ruta graveolens}]
   2: leaves sometimes used for flavoring fruit or claret cup but
     should be used with great caution: can cause irritation like
     poison ivy
   3: sadness associated with some wrong done or some
     disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote a
     note expressing his regret"; "to his rue, the error cost him
     the game" [syn: {sorrow}, {regret}, {rue}, {ruefulness}]
   4: (French) a street or road in France
   v 1: feel remorse for; feel sorry for; be contrite about [syn:
      {repent}, {regret}, {rue}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rue /ʀy/ 
  street

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top