ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadly

S AE1 D L IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadly-, *sadly*, sad
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadly[ADV] อย่างเศร้าใจ
sadly[ADV] อย่างเสียใจ, See also: อย่างเศร้าสร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know this girl? Sadly, yes. She is my sister.น่าเศร้าใจ ใช่แล้ว เธอเป็นน้องสาวของข้าเอง เธอเป็นบ้านิดหน่อยน่ะ Aladdin (1992)
What do you mean? Sadly, the boy's sentence has already been carried out.น่าเศร้า การตัดสินโทษของเด็กนั่นออกมาแล้ว Aladdin (1992)
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง Wuthering Heights (1992)
Sadly, I must report... that the last patient I ever treated, the great lover,มันน่าเศร้า ผมต้องรายงาน ว่าคนไข้รายสุดท้ายที่ผมรักษา นักรักบันลือโลก ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
Sadly, no. But it's only 4:30.น่าเสียใจที่ไม่มี แต่มันก็พึ่งจะ 4.30 10 Things I Hate About You (1999)
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด... The Legend of Bagger Vance (2000)
I cry and cry so sadly,I cry and cry so sadlyYomigaeri (2002)
But sadly, they never lived together, right?น่าเศร้าจริงๆ ที่พวกเขากลับไม่สามารถอยู่ด้วยกัน Crazy First Love (2003)
Sadly, I've used this technique many times.น่าเสียดาย เพราะผมก็ใช้วิธีนี้มาหลายครั้ง 50 First Dates (2004)
- You? - Yeah. Sadly, yeah.คุณละค่ะ \ อ่อครับ เช่นกัน แย่จัง Red Eye (2005)
Sadly, after last night, I think our curfew will only get worse.น่าเศร้า, ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ไอ้เคอร์ฟิวส์เนี่ย มีแต่จะทำให้อะไรๆแย่ลง. V for Vendetta (2005)
- whereby important events of the past usually associated with someone's death or the end of some awful, bloody struggle are celebrated with a nice holiday I thought we could mark this November the 5th a day that is, sadly, no longer remembered by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat.- ด้วยเหตุการณ์สำคัญในอดีต... ...การเสียชีวิตของคนผู้หนึ่ง และเรื่องน่ากลัวที่จบไป, การนองเลือด... ...กลับถูกฉลองด้วยวันหยุดที่รื่นรมย์... V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadlyEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
sadlyHe is sadly mistaken.
sadlyHe used to love me, she answered sadly.
sadlySadly, his dream didn't come true.
sadlySadly, my cat has gone away somewhere.
sadlyShe looked sadly at me.
sadlyShe smiled sadly.
sadlySmiling sadly, she began to talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้า[ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
อับเฉา[ADV] gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน

CMU English Pronouncing Dictionary
SADLY    S AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadly    (a) sˈædliː (s a1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢え無く;敢えなく;敢無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sadly \Sad"ly\, adv.
   1. Wearily; heavily; firmly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In go the spears full sadly in arest. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Seriously; soberly; gravely. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To tell thee sadly, shepherd, without blame
       Or our neglect, we lost her as we came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grievously; deeply; sorrowfully; miserably. "He sadly
    suffers in their grief." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadly
   adv 1: in an unfortunate way; "sadly he died before he could see
       his grandchild" [syn: {sadly}, {unhappily}] [ant:
       {happily}]
   2: with sadness; in a sad manner; "`She died last night,' he
     said sadly"
   3: in an unfortunate or deplorable manner; "he was sadly
     neglected"; "it was woefully inadequate" [syn: {deplorably},
     {lamentably}, {sadly}, {woefully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top