Search result for

sadly

(29 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadly-, *sadly*, sad
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadly[ADV] อย่างเศร้าใจ
sadly[ADV] อย่างเสียใจ, See also: อย่างเศร้าสร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And sadly, she must die by fire.งั้นก็น่าเศร้าเสียจริงที่นางก็ต้องตายด้วยไฟ The Mark of Nimueh (2008)
Sadly, the age of gallantry seems to be dead.น่าเศร้าเสียจริงที่ยุคของผู้กล้า ได้หมดสิ้นไปเสียแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
My wife, she can't swim, so, sadly, she eaten.เมียฉันว่ายน้ำไม่เป็น ก็เลยเป็นเรื่องเศร้าที่เธอถูกกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sadly, the alpha lion must cast out all failures.น่าเสียดายที่เจ้าป่า ต้องขับไล่ผู้แพ้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
sadly, that would exclude about half the readership of the Times;น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ที่อ่านมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Changeling (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
Sadly, this session's over. My next client's here.น่าเสียดายที่รอบหมดแล้ว ลูกค้ารายต่อไปมาแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Sadly, my mum can get a whole pencil case up there.แย่จริง แม่ฉันคาบดินสอ ได้ทั้งแท่งเลยล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Wikus, sadly, is gone but I'm the one who stays behind with all the questions.วิกัสเศร้า มันแย่ที่จะอยู่ข้างหลังนั้น District 9 (2009)
You are sadly mistaken!หนูคิดผิดแล้ว Connect! Connect! (2009)
Sadly, she never got through to any of them.น่าเศร้าที่เธอติดต่อเพื่อนๆไม่ได้เลย Connect! Connect! (2009)
But sadly, the man who had fixed so many things for the residents of Wisteria Lane was now about to break their hearts.แต่น่าเศร้า ชายผู้ซ่อมสิ่งของให้กับชุมชน ชาววิสตีเรียเลนมามากเหลือเกิน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadlyEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
sadlyHe is sadly mistaken.
sadlyHe used to love me, she answered sadly.
sadlySadly, his dream didn't come true.
sadlySadly, my cat has gone away somewhere.
sadlyShe looked sadly at me.
sadlyShe smiled sadly.
sadlySmiling sadly, she began to talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้า[ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
อับเฉา[ADV] gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน

CMU English Pronouncing Dictionary
SADLY    S AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadly    (a) (s a1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢え無く;敢えなく;敢無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sadly \Sad"ly\, adv.
   1. Wearily; heavily; firmly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In go the spears full sadly in arest. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Seriously; soberly; gravely. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To tell thee sadly, shepherd, without blame
       Or our neglect, we lost her as we came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grievously; deeply; sorrowfully; miserably. "He sadly
    suffers in their grief." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadly
   adv 1: in an unfortunate way; "sadly he died before he could see
       his grandchild" [syn: {sadly}, {unhappily}] [ant:
       {happily}]
   2: with sadness; in a sad manner; "`She died last night,' he
     said sadly"
   3: in an unfortunate or deplorable manner; "he was sadly
     neglected"; "it was woefully inadequate" [syn: {deplorably},
     {lamentably}, {sadly}, {woefully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top