หรือคุณหมายถึง rüs?
Search result for

rues

(27 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rues-, *rues*, rue
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful

English-Thai: Nontri Dictionary
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
since against his thy will... chose freely what it now so justly rues."สมควรอยู่เองที่จะเป็นเช่นนั้น" The Haunting of Molly Hartley (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของที่หายไป[n. exp.] (khøng thī hāi pai) EN: lost artcle ; lost thing   FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
ระดู[n.] (radū) EN: menses ; menstruation   FR: règles [fpl] ; menstruation [f] ; menstrues [fpl] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUESS    R UW1 S
RUEST    R UW1 S T
RUESCH    R UW1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rues    (v) (r uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[, a-ruesuni-sanni-shi-] (n) {comp} RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[, a-ruesuni-sanni-dei-] (n) {comp} RS-232D [Add to Longdo]
アールエスヨンニーニ[, a-ruesuyonni-ni] (n) {comp} RS-422 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]
アールエスヨンニーニ[あーるえすよんにーに, a-ruesuyonni-ni] RS-422 [Add to Longdo]
エルエスアイ[えるえすあい, eruesuai] LSI [Add to Longdo]
ピーエルエスキューエル[ぴーえるえすきゅーえる, pi-eruesukyu-eru] PL-SQL [Add to Longdo]
ブイエルエスアイ[ぶいえるえすあい, buieruesuai] VLSI [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武装[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top