หรือคุณหมายถึง grül?
Search result for

gruel

(47 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gruel-, *gruel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruel[N] ข้าวต้ม, See also: โจ๊ก
gruelling[ADJ] ทำให้เหนื่อย, See also: รู้สึกอ่อนเพลีย
gruelling[ADJ] เหนื่อยมาก, See also: ทรหด, Syn. exhausting, tiring, fatiguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gruel(กรู'เอิล) n. ข้าวโอตต้มในน้ำหรือนม,ข้าวต้ม,โจ๊ก
grueling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
gruelling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
pantagrueln. ผู้ที่มีนิสัยหยาบคาย ดุดัน ชอบเย้ยคนอื่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
gruel(n) ข้าวต้ม,โจ๊ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gruelแป้งเปียกใสๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One involves your mother, your shame core, and a grueling process of intense self-examination.1 คือเกี่ยวกับแม่นาย ปมด้อยสำคัญของนาย และกระบวนการหล่อหลอม ในการทดสอบตัวเอง The Love Guru (2008)
And in Japan, President Mandela met with Japanese officials as he concluded a grueling trip to the Far East.และในญี่ปุ่น.. ประธานาธิบดีแมนเดล่า.. ได้พบปะหารือกับทางการญี่ปุ่น-- Invictus (2009)
- The green and gold have just one week to put the finishing touches to their grueling training program.- ทีมเขียวทอง มีเวลา-- เพียงแค่อาทิตย์เดียว ที่จะจบการโปรแกรมการฝึกซ้อม.. Invictus (2009)
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ Summer Wars (2009)
The whole world would have to come begging for energy like Oliver Twist and his bowl of gruel.ถ้าคุณสองคนมารวมตัวกัน. . Limitless (2011)
It's been a grueling trip.เดินทางมาตั้งไกล You're the One That I Haunt (2011)
Right, 'cause sitting on the bench is such a grueling effort.นั่นสินะ เพราะนายต้องนั่งเป็นตัวสำรอง คงต้องใช้ความพยายามมากเลยสินะ Wolf Moon (2011)
After nearly six grueling hours of paddleboarding, let's give a big aloha to Honolulu's very own Jen Hassley!หลังจากแข่งมาเกือบ6ชั่วโมง ขอเสียงดังๆ ให้เธอหน่อย เจน แฮสลี่ Ua Lawe Wale (2011)
You make the approach, I arrest both of you, and release you two together after a grueling interrogation.นายก็เข้าไปพบเธอ แล้วฉันก็เข้าไปจับนายทั้งคู่ และปล่อยตัวนายทั้งสองคน หลังจากสอบสวนจนน่วม On the Fence (2011)
The red bean gruel is really tasty here.ข้าวต้มถั่วแดงนี่อร่อยจริงๆ The Duo (2011)
Can I have another bowl of red bean gruel?ข้าขอข้าวต้มถั่วแดงอีกได้ไม๊? The Duo (2011)
Please, another bowl of red bean gruel.เอาข้าวต้มถั่งแดงมาเพื่มอีก The Duo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gruelI also brought some gruel I made. It just needs warming up.
gruelRice gruel is easy to digest.
gruelWhen he was young, he was so poor that he virtually had to live on gruel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวต้ม[N] soft-boiled rice, See also: gruel, Ant. ข้าวสวย, Example: คนป่วยควรจะกินข้าวต้มเพราะย่อยง่าย, Thai definition: ข้าวสารที่ต้มให้สุกมีน้ำปนอยู่มาก
ม้วย[N] porridge, See also: gruel, Syn. ข้าวต้ม, Example: คนจีนชอบกินม้วยตอนเช้าๆ, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ข้าวต้ม[n.] (khāotom) EN: boiled rice ; soft-boiled rice; gruel ; rice gruel   FR: soupe de riz [f] ; riz bouilli [m]
ข้าวต้มกุ๊ย[n. exp.] (khāotom kui) EN: rice gruel ; boiled rice ; rice congee   
น้ำข้าว[n. exp.] (nām khāo) EN: rice gruel   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUEL    G R UW1 AH0 L
GRUELING    G R UW1 AH0 L IH0 NG
GRUELING    G R UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gruel    (n) (g r uu1 @ l)
gruelling    (j) (g r uu1 @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle [Add to Longdo]
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]
葛湯[くずゆ, kuzuyu] (n) kudzu starch gruel [Add to Longdo]
[かゆ, kayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel; (P) [Add to Longdo]
粥腹[かゆばら, kayubara] (n) surviving on rice gruel [Add to Longdo]
雑炊[ぞうすい, zousui] (n) (See おじや) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce; (P) [Add to Longdo]
七草粥;七種粥;七草がゆ;七種がゆ[ななくさがゆ, nanakusagayu] (n) rice gruel containing the seven plants of spring [Add to Longdo]
十夜粥[じゅうやがゆ, juuyagayu] (n) {Buddh} (See 十夜・じゅうや) rice gruel served in temples for ten-night memorial services [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gruel \Gru"el\, n. [OF. gruel, F. gruau; of German origin; cf.
   OHG. gruzzi groats, G. gr["u]tze, As. gr[=u]t. See {Grout}.]
   A light, liquid food, made by boiling meal of maize, oatmeal,
   or flour in water or milk; thin porridge.
   [1913 Webster] grueling

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gruel
   n 1: a thin porridge (usually oatmeal or cornmeal)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top