Search result for

préserve

(65 entries)
(1.7136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -préserve-, *préserve*
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preserve[VT] ทำให้คงอยู่, See also: สงวน, อนุรักษ์, Syn. conserve
preserve[VT] ถนอมอาหาร, See also: เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย, Syn. conserve, salt, pickle, Ant. waste
preserve[VT] ทำแยม
preserve[VT] ปกป้องจากอันตราย, See also: ปกป้อง, พิทักษ์, Syn. protect, shield, save
preserve[N] ป่าสงวน, See also: พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสัตว์
preserve[N] ผลไม้แช่อิ่ม
preserved[ADJ] ซึ่งปกป้องไว้, Syn. rescued, guarded
preserver[N] สิ่งปกป้อง, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guardian, savior, support
preserves[N] ผลไม้แช่อิ่ม, Syn. jam, jelly, conserve, pickles
preserve for[PHRV] สงวนไว้เพื่อ, See also: รักษาไว้เพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
preserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้ดอง,ของหมักดอง
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
preserver(n) เครื่องป้องกันอันตราย
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preserveคงสภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตสงวน[N] preserve, See also: nature reserve, game reserve, Example: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน, Count unit: แห่ง, เขต
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
หวงตัว[V] preserve one's purity, See also: lead a moral life, Syn. รักนวลสงวนตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: เป็นผู้หญิงควรจะหวงตัวไว้บ้าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ชายถูกต้องตัว, ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครง่ายๆ
เก็บรักษา[V] keep, See also: preserve, conserve, maintain, Syn. รักษา, Ant. ทิ้งขว้าง, Example: กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เก็บ[V] preserve, See also: store, keep, conserve, maintain, Syn. รักษา, Example: กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง, Thai definition: รักษาไว้
ไข่เยี่ยวม้า[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่สำเภา[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ปูเค็ม[N] salted crab, See also: preserved crab with salt, Count unit: ตัว
ถนอม[V] preserve, See also: conserve, save, husband, Syn. เก็บ, รักษา, Example: อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้, Thai definition: ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry   FR: séché
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish   
หวงตัว[v. exp.] (hūang tūa) EN: preserve one' s purity   
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain   FR: préserver ; conserver ; prendre soin

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESERVE    P R AH0 Z ER1 V
PRESERVE    P R IY0 Z ER1 V
PRESERVES    P R AH0 Z ER1 V Z
PRESERVER    P R AH0 Z ER1 V ER0
PRESERVER    P R IY0 Z ER1 V ER0
PRESERVED    P R IY0 Z ER1 V D
PRESERVED    P R AH0 Z ER1 V D
PRESERVES    P R IY0 Z ER1 V Z
PRESERVERS    P R IY0 Z ER1 V ER0 Z
PRESERVERS    P R AH0 Z ER1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preserve    (v) (p r i1 z @@1 v)
preserved    (v) (p r i1 z @@1 v d)
preserver    (n) (p r i1 z @@1 v @ r)
preserves    (v) (p r i1 z @@1 v z)
preservers    (n) (p r i1 z @@1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリザーブド[, puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower) [Add to Longdo]
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower [Add to Longdo]
塩に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt [Add to Longdo]
温存[おんぞん, onzon] (n,vs) preserve; retain; (P) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
禁漁区;禁猟区[きんりょうく, kinryouku] (n) game preserve; wildlife sanctuary [Add to Longdo]
禁野[きんや, kinya] (n) (arch) emperor's private hunting preserve [Add to Longdo]
砂糖漬け;砂糖漬[さとうづけ, satouduke] (n) preserving in sugar; food preserved in sugar [Add to Longdo]
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, ] preserved (meat) [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] preserved fish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top