Search result for

molles

(217 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molles-, *molles*, molle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา molles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *molles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moll[N] เพื่อนหญิงของอาชญากร, Syn. gun moll
molly[N] ปลาเขตร้อนจำพวก Poecilia Mollienesia
mollify[VT] ทำให้สงบ, See also: ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม, ทำให้อ่อนโยน, Syn. pacify, appease, Ant. provoke, aggravate
mollusc[N] สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก, Syn. mollusk
mollusk[N] สัตว์ทะเลประเภทหอยและปลาหมึก, Syn. clam, oyster
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้ผิวนวลนุ่ม, See also: ซึ่งทำให้ผิวอ่อนนุ่ม, Syn. soften, sooth
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้สงบ, Syn. calm
mollifier[N] ผู้ปลอบโยน, Syn. tranquilizer
mollcoddler[N] คนที่ถูกทะนุถนอมหรือตามใจจนเคยตัว, See also: ผู้ชายที่ถูกทะนุถนอมหรือตามใจจนเคยตัว
mollycoddle[VT] ตามใจมากไป, See also: เอาอกเอาใจมากไป, Syn. spoil, indulge, cosset, pamper
mollycoddle[N] ผู้ถูกตามใจจนเคยตัว, Syn. recreant, craven
mollification[N] การปลอบโยน, See also: การทำให้สงบ, Syn. appeasement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollescent(มะเลส'เซินทฺ) adj. อ่อนนุ่ม, See also: mollescence n.
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate
mollusc(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
mollusk(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
molly(มอล'ลี่) n. ชื่อปลาน้ำจืด
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palate, soft; palatum molleเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatum molle; palate, softเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatum molle; soft palateเพดานอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, soft; pulse, low-tension; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, low-tension; pulse, soft; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus mollis; pulse, low-tension; pulse, softชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low-tension pulse; pulse, soft; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft palate; palatum molleเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft palate; palatum molleเพดานอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft pulse; pulse, low-tension; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Mollisolsมอลลิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
emollientสารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pseudomonas pseudomollaiซูโดโมนาส ซูโดมอลเลย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Molluscicidesยากำจัดหอย [TU Subject Heading]
Mollusksหอย [TU Subject Heading]
Slugs (Mollusks)ทาก (หอย) [TU Subject Heading]
Molluscicide สารกำจัดหอยทาก
สารที่ใช้ในการกำจัดและป้องกันหอยทาก ได้แก่ เมทาลดีไฮด์ (Metaldehyde) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Ciliary Gland of Mollต่อมสร้างขี้ตา [การแพทย์]
Diospyros Mollisมะเกลือ [การแพทย์]
Emollientความชุ่มชื้น,ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Emollient Creamครีมทำให้ผิวนุ่ม,ครีมทาผิว [การแพทย์]
Emollientsอีโมลเลียนต์,สารหล่อลื่นผิว,สารอีมอลเลียนท์,อีมัลชันทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม [การแพทย์]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Moll's Glandต่อมของมอลล์ [การแพทย์]
Molluscaหอย [การแพทย์]
Molluscacidesยากำจัดพวกหอยทาก, ยาฆ่าหอย [การแพทย์]
Molluscum Contagiosumหูดข้าวสุก, โรคหูดข้าวสุก, มอลลัสคุมคอนทาจิโอซุม [การแพทย์]
Molluscum Contagiosum Keratoacanthomaไวรัสของผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Molly!Molly! The Last Picture Show (1971)
Mona!MollRebirth of Mothra (1996)
Who?Molly! Name Dropper (2004)
Molly?Molly? City Island (2009)
Molly!Molly! Gone (2012)
Molly...Molly... Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
Molly.Molly. Founder's Mutation (2016)
All the way from Pascagoula, Mississippi, it's Molly Ritter.ตลอดทางจาก Pascagoula และ Mississippi นั่นใช่ Molly Ritter. The Echo (2008)
Molly, I wanted this internship so bad,มอลลี่ สมัยฉันนะ จำได้ว่าอยากฝึกงานนี้สุดๆ Loyal and True (2008)
Molly scored in the top 2 percent nationally.มอลลี่น่ะเหรอ อยู่ใน 2% ของพวกคะแนนสุงสุดทั่วประเทศจ้ะ Loyal and True (2008)
Molly, if you're doing it to get back at me...มอลลี่ ถ้าหนูทิ้งงาน เพราะอยากจะแก้แค้นแม่ล่ะก็... Loyal and True (2008)
I don't know what you said to Molly to get her back to the table,ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรกับมอลลี่ เขาถึงยอมกลับมาร่วมโต๊ะได้ Loyal and True (2008)
You haven't met Molly's sister, Sophie.เธอไม่เคยเจอพี่สาวเขาใช่ไหม โซฟี่น่ะ Loyal and True (2008)
- You're lucky you have two great kids. - But Molly...แสดงว่าคุณโชคดีที่มีลูกเก่งสิฮะ แต่มอลลี่น่ะ Loyal and True (2008)
- Molly's exceptionnal. - Yeah.มอลลี่เป็นคนพิเศษ ฮะ Loyal and True (2008)
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ Loyal and True (2008)
Firstable, Molly is a grown-up.ก่อนอื่น มอลลี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว Loyal and True (2008)
Are you gonna throw Molly away like a piece of garbage?เธอจะทิ้งมอลลี่ไปง่ายๆ เหมือนโยนเศษอะไรทิ้งไปไหมล่ะ Loyal and True (2008)
This is not just about Molly's summer plans.นี่ไม่ใช่แค่เรื่องฝึกงานของลูกฉัน Loyal and True (2008)
Molly, let's get real.มอลลี่ เธอกับฉันเราสนุกกันมาก\ แต่เธอกำลังจะไปเรียนต่อ Loyal and True (2008)
Molly, I'm not freaking out.Molly, I'm not freaking out. Loyal and True (2008)
So, where, where is Molly?แล้ว มอลลี่หล่ะ? Loyal and True (2008)
- Where is Molly?- มอลลี่อยู่ไหน? Loyal and True (2008)
- Molly?- มอลลี่ Loyal and True (2008)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)
First up... the Molly Ringwald underpants challenge.ด่านแรก... มีชื่อว่าการแข่งขัน ศึกชิงกางเกงในสะท้านฟ้า Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Well, I guess that's why gangsters had molls.มันช่างบ้าสิ้นดีเลย Phoenix (2009)
Gun molls.อะไรนะ Phoenix (2009)
-Maybe you need a moll more than a wife who you can't trust with your secrets.นายอาจจะต้องการเมียน้อยl มากกว่าต้องการเมียหลวงเสียอีก Phoenix (2009)
Uh... I hope so, Molly.เอ่อ... อยากไปนะ มอลลี่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Hi, there. I'm molly malloy.ไฮ,ฉันชื่อ มอลลี่ มาลลอย Ourselves Alone (2009)
That's why a service like mine can come in so handy, molly.นั่นแหละค่ะคือการบริการที่เราใส่ใจ มาเพื่อประโยชน์ ของผู้หญิง The Pickle Jar (2009)
Molly, relax.มอลลี่ วางใจได้เลยค่ะ The Pickle Jar (2009)
A very nice womannamed molly want you tomorrow afternoon.ช่างดีมากที่ผู้หญิงชื่อมอลลี่ต้องการ ตัวคุณบ่ายวันพรุ่งนี้ The Pickle Jar (2009)
- Are you Molly?-คุณใช่มอลลี่ไหมครับ The Pickle Jar (2009)
Whoa, molly.โอ่วว มอลลี่ The Pickle Jar (2009)
Molly, i don't want to give you want i got.มอลลี่ ผมไม่ต้องการ ให้คุณติดสิ่งที่ผมเป็น The Pickle Jar (2009)
Listen, molly, if he didn't fuck you, you're definitely gonna get reimbursed.ฟังนะ มอลลี่ ถ้าเขา ไม่อึ๊บคุณ แน่นอนคุณจะได้รับเงินคืน -มีเด็กอยู่ที่นี The Pickle Jar (2009)
That's fantastic, because you have Molly at 8:00 and another one at 11:00.นั่นมันเยี่ยมไปเลย เพราะว่าคุณมีนัด กับมอลลี่สองทุ่ม และอีกคนห้าทุ่ม The Pickle Jar (2009)
Molly, huh?มอลลี่ เอ่อคือ The Pickle Jar (2009)
What about Molly?มอลลี่เป็นอะไร The Pickle Jar (2009)
If i really feel comfortable doing molly.ผมรู้สึกจริงๆว่า กับมอลลี่อย่างกล้วยๆเลย The Pickle Jar (2009)
You? Molly.คุณงั้นเหรอ มอลลี่ The Pickle Jar (2009)
But i promise you, molly,แต่ผมสัญญา กับคุณ มอลลี่ The Pickle Jar (2009)
- Molly?มอลลี่หรอ? Remains to Be Seen (2009)
Molly Kemper... 8 years old, hypoplastic kidneys.มอลลี เคมเพอร์... อายุ 8 ขวบ ไตไม่พัฒนา Good Mourning (2009)
- [Stammers] Molly?หมายถึงมอลลี่ น้องสาวเราน่ะหรอ? Tainted Obligation (2009)
Molly.- มอลลี่ค่ะ Bone Voyage (2009)
Nice to meet you, Molly.- ยินดีที่ได้พบคุณมอลลี่ Bone Voyage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mollHow come he hates Molly?
mollListen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
mollMolly has a large clock.
mollTo tell the truth, I don't like classical music. On the other hand, Molly is really into it.
mollHey, Molly, why don't you come?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอย[N] shell, See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve, Example: ปลากระเบนชอบกินหอยเป็นอาหารโดยใช้ฟันขบเปลือกหอยให้แตกแล้วจึงกินเนื้อ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Mollusca มีเปลือกหุ้มตัว แบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกคือ จำพวกกาบเดี่ยว เช่น หอยขม และจำพวกกาบคู่ เช่น หอยนางรม
ตลับ[N] name of a species mollusk, Example: เรากินหอยตลับผัดพริกสดกันเป็นประจำทุกอาทิตย์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Meretrix meretrix ในวงศ์ Veneridae เปลือกหนาเป็นมัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในทะเลเขตร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยเป๋าฮื้อ[n.] (høi pao heū) EN: abalone   FR: ormeau (moll.) [m]
ไข่ในหิน[adj.] (khai nai hin) EN: over-protected ; coddled ; mollycoddled   
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly   FR: lentement ; mollement ; faiblement
น่อง[n.] (nǿng) EN: calf   FR: mollet [m]
นุ่มลง[adj.] (num long) FR: amolli
อ่อนปวกเปียก[adj.] (ønpuakpīek) EN: weak ; incapable   FR: flasque ; mollasse
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender   FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender ; desintegrated   FR: ramolli ; tendre ; faisandé
เปลือกหอย[n.] (pleūak høi) EN: shell ; seashell   FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f]
เสลด[n.] (salēt) EN: phlegm ; sputum   FR: crachat [m] ; graillon [m] (fam. - vulg.) ; mollard [m] (fam. - vulg.)
ตบหัวลูบหลัง[xp] (top hūa lūp lang) EN: offend and then mollify   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLL    M AA1 L
MOLLE    M AA1 L
MOLLY    M AA1 L IY0
MOLLO    M AA1 L OW0
GOMOLL    G AA1 M AH0 L
MOLLOY    M AA1 L OY0
MOLLIE    M AA1 L IY0
MOLLEY    M AA1 L IY0
MOLLET    M AA1 L EH0 T
MOLLER    M AA1 L ER0
MOLLEN    M AA1 L IH2 N
SCHMOLL    SH M AA1 L
MOLLNER    M AA1 L N ER0
MOLLIFY    M AA1 L AH0 F AY2
MOLLY'S    M AA1 L IY0 Z
MOLLICA    M AA1 L IH0 K AH0
MOLLETT    M AA1 L EH0 T
MOLLUSK    M AA1 L AH0 S K
MOLLISON    M AA1 L AH0 S AH0 N
MOLLUSKS    M AA1 L AH0 S K S
MOLLOHAN    M AA1 L AH0 HH AE0 N
MOLLERING    M AA1 L ER0 IH0 NG
MOLLIFIED    M AA1 L AH0 F AY2 D
MOLLENKOPF    M AA1 L AH0 N K AO0 F
MOLLENKOPF    M AA1 L AH0 N K AO0 P F
MOLLENHAUER    M AA1 L AH0 N HH AW0 ER0
MOLLYCODDLE    M AA1 L IY0 K AA2 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moll    (n) (m o1 l)
Molly    (n) (m o1 l ii)
molls    (n) (m o1 l z)
mollify    (v) (m o1 l i f ai)
mollusc    (n) (m o1 l @ s k)
molluscs    (n) (m o1 l @ s k s)
mollified    (v) (m o1 l i f ai d)
mollifies    (v) (m o1 l i f ai z)
mollifying    (v) (m o1 l i f ai i ng)
mollycoddle    (v) (m o1 l i k o d l)
mollycoddled    (v) (m o1 l i k o d l d)
mollycoddles    (v) (m o1 l i k o d l z)
mollification    (n) (m o2 l i f i k ei1 sh @ n)
mollycoddling    (v) (m o1 l i k o d l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besänftigung {f}mollification [Add to Longdo]
Gangsterbraut {f}moll [Add to Longdo]
Moll {n} (Tongeschlecht) [mus.] | a-Mollminor | A minor [Add to Longdo]
Mollakkord {m}minor chord [Add to Longdo]
Molldreiklang {m}minor triad [Add to Longdo]
Molle {f}(glass of) beer [Add to Longdo]
Molluske {f}; Weichtier {n}mollusc [Add to Longdo]
Molluske {f}; Weichtier {n} | Mollusken {pl}mollusc [Br.]; mollusk [Am.] | molluscs; mollusks [Add to Longdo]
Nutte {f}; Schlampe {f} | Nutten {pl}; Schlampen {pl}moll; slut | molls; sluts [Add to Longdo]
Schmollwinkel {m}sulking corner [Add to Longdo]
Weichling {m} | Weichlinge {pl}mollycoddle | mollycoddles [Add to Longdo]
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest [Add to Longdo]
beruhigend {adv}mollifyingly [Add to Longdo]
besänftigen; beschwichtigen | besänftigend; beschwichtigend | besänftigt; beschwichtigt | besänftigt; beschwichtigt | besänftigte; beschwichtigteto mollify | mollifying | mollified | mollifies | mollified [Add to Longdo]
fettleibig; beleibt; korpulent; mollert [Ös.]obese [Add to Longdo]
geschmolltpouted [Add to Longdo]
geschmolltsulked [Add to Longdo]
geschmollt; schmolltesulked [Add to Longdo]
lindern; mildernto mollify [Add to Longdo]
lindernd {adj}emollient [Add to Longdo]
molligsnug [Add to Longdo]
prall; mollig; drall; pummelig {adj}plump [Add to Longdo]
schmollen | schmollend | schmollt | schmollteto pout | pouting | pouts | pouted [Add to Longdo]
schmollen | schmollend | schmolltto sulk | sulking | sulks [Add to Longdo]
verweichlichen; verhätscheln; verzärteln | verweichlichend | verweichlicht | verweichlichteto mollycoddle | mollycoddling | mollycoddles | mollycoddled [Add to Longdo]
weichlichmollycoddle [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} [med.]emollient [Add to Longdo]
Eiderente {f} [ornith.]Common Eider (Somateria mollissima) [Add to Longdo]
Schwarzbrauenalbatros {m}; Mollymauk {m} [ornith.]Black-browed Albatross (Thalassarche melanophris) [Add to Longdo]
Weichtier {n} [zool.] | Weichtiere {pl}mollusc | molluscan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
エモリアント[, emorianto] (n) emollient [Add to Longdo]
ザルガイ科;笊貝科[ザルガイか(ザルガイ科);ざるがいか(笊貝科), zarugai ka ( zarugai ka ); zarugaika ( sou kai ka )] (n) Cardiidae (family of bivalve molluscs comprising the cockles) [Add to Longdo]
セイルフィンモーリー;セイルフィン・モーリー[, seirufinmo-ri-; seirufin . mo-ri-] (n) sailfin molly (Poecilia velifera); Yucatan molly [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna) [Add to Longdo]
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams) [Add to Longdo]
ミモレ[, mimore] (n) mi-mollet (fre [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
擬軟体動物[ぎなんたいどうぶつ, ginantaidoubutsu] (n,adj-no) (obs) (See 触手動物) molluscoid [Add to Longdo]
伝染性軟属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin) [Add to Longdo]
軟体動物[なんたいどうぶつ, nantaidoubutsu] (n,adj-no) mollusc; mollusk [Add to Longdo]
膝皿貝;火皿貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica) [Add to Longdo]
腹足綱[ふくそくこう, fukusokukou] (n) (See 腹足類) Gastropoda (class of molluscs) [Add to Longdo]
万作;満作[まんさく;マンサク, mansaku ; mansaku] (n) (1) witch hazel; hamamelis mollis; hamamelis japonica; (2) (満作 only) bumper crop; abundant harvest [Add to Longdo]
枷蚯蚓;かせ蚯蚓[かせみみず, kasemimizu] (n) Epimenia verrucosa (mollusc) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile, #34,164 [Add to Longdo]
贝类[bèi lèi, ㄅㄟˋ ㄌㄟˋ, / ] shellfish; mollusks, #35,363 [Add to Longdo]
田螺[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, ] winkle mollusc, #35,942 [Add to Longdo]
软体动物[ruǎn tǐ dòng wù, ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mollusk; mollusks, #78,556 [Add to Longdo]
柔软剂[róu ruǎn jì, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] emollient, #107,756 [Add to Longdo]
腹足[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]
腹足纲[fù zú gāng, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, / ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top