Search result for

oyster

(70 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oyster-, *oyster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oyster[N] หอยนางรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oyster(ออย'สเทอะ) n. หอยนางรม,คนที่ไม่พูด
pearl oystern. หอยมุก

English-Thai: Nontri Dictionary
oyster(n) หอยนางรม,หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Oyster fisheriesประมงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Oystersหอยนางรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not better than the Blue Oyster. It can't be. I can't handle that.มันไม่มีทางดีกว่าบลูออยสเตอร์ แบบนั้นฉันรับไม่ไหวแน่ Pineapple Express (2008)
This is like if that Blue Oyster shit met that Afghan Kush I had... and they had a baby.นี่มันเหมือนบลูออยสเตอร์ อึ๊บกับแอฟริกันคุชที่ฉันเคยพี้ แล้วคลอดลูกออกมา Pineapple Express (2008)
[Blue Oyster Cult[Blue Oyster Cult Zombieland (2009)
Now that I have my vision back, the world is my oyster.และตอนนี้ผมก็มองเห็นเหมือนเดิมแล้ว ผมสามารถหางานได้น่า Home Is the Place (2009)
What happened to the world being your oyster?เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องโลกอยู่ในกำมือของคุณละ Home Is the Place (2009)
The world's your oyster.คุณสามารถสมหวังในสิ่งที่ต้องการ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Free ride to college and the world's your oyster, kid.เตรียมไปโลกของมหาลัยได้เลยเจ้าหนู 17 Again (2009)
Which is funny, because, it's like what is sexy about slurping back oysters?...พวกเขาคิดว่ามันจะทำให้โชคดี ซึ่งมันตลก เพราะ มันเหมือนกับ... ...เซ็กซ์ที่เกี่ยวกับ การจ๊วบหอยนางรม? Easy A (2010)
I figured I'd make a couple of pots of oyster stew this morning but I goddamn ran out the house so fast, I forgot my key.ฉันคิดว่าจะทำสตู หอยนางรมสักหน่อยเช้านี้ แต่ฉันรีบออกจากบ้าน เลยลืมกุญแจ Evil Is Going On (2010)
Yes, yes. I'm very sure. The world is your oyster.เอ้อใช่ แน่นอน โลกนี้เป็นของเธอแล้ว The Glamorous Life (2010)
Some popular early main ingredients included blueberry, anchovy, oyster, kidney bean and grape.พวกส่วนผสมที่นิยมหลักๆ อย่างเช่น บลูเบอรี่ แองโชวี่ หอยนางรม ถั่วแดงแล้วก็องุ่น The Precious Fragmentation (2010)
Of course you are. The world's your oyster.แน่นอนนายหายดีแล้ว การที่นายได้ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตเหนือคนอื่น Caballo sin Nombre (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oysterCan you eat raw oysters?
oysterI regret eating those oysters.
oysterOysters are in season now.
oysterOysters don't agree with me.
oysterThose oysters I ate last night didn't agree with me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอยนางรม[N] oyster, Syn. หอยอีรม, Example: ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามกินหอยนางรมเพราะมีพิษ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Saccostrea commercialis ในวงศ์ Ostreidae
หอยนางรม[N] oyster, Example: ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามกินหอยนางรมเพราะมีพิษ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดนางรม [n. exp.] (het nāngrom) EN: Oyster Mushroom   
หอยอีรม[n.] (høi īrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หอยนางรม[n.] (høināngrom) EN: oyster   FR: huître [f]
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]
น้ำมันหอย[n. exp.] (nāmman høi) EN: oyster sauce   FR: sauce d'huîtres [f]
ซอสหอยนางรม[n. exp.] (søt høi nāng rom) EN: oyster sauce   

CMU English Pronouncing Dictionary
OYSTER    OY1 S T ER0
OYSTERS    OY1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oyster    (n) (oi1 s t @ r)
oysters    (n) (oi1 s t @ z)
oyster-bar    (n) - (oi1 s t @ - b aa r)
oyster-bed    (n) - (oi1 s t @ - b e d)
oyster-bank    (n) - (oi1 s t @ - b a ng k)
oyster-bars    (n) - (oi1 s t @ - b aa z)
oyster-beds    (n) - (oi1 s t @ - b e d z)
oyster-banks    (n) - (oi1 s t @ - b a ng k s)
oyster-catcher    (n) - (oi1 s t @ - k a ch @ r)
oyster-catchers    (n) - (oi1 s t @ - k a ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auster {f} | Austern {pl}oyster | oysters [Add to Longdo]
Austernpilz {m}oyster mushroom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin) [Add to Longdo]
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom [Add to Longdo]
オイスター[, oisuta-] (n) oyster [Add to Longdo]
オイスターソース[, oisuta-so-su] (n) oyster sauce [Add to Longdo]
カキ油;牡蠣油[カキあぶら(カキ油);かきあぶら(牡蠣油), kaki abura ( kaki abura ); kakiabura ( kaki abura )] (n) (See オイスターソース) oyster sauce [Add to Longdo]
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
牡蛎;硴[かき, kaki] (n) oyster [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平菇[píng gū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, ] oyster mushroom [Add to Longdo]
牡蛎[mǔ lì, ㄇㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] oyster [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] oysters; mussels [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] oyster [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, / ] oyster [Add to Longdo]
蚝油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, / ] oyster sauce [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oyster [Add to Longdo]
蛎鹬[lì yù, ㄌㄧˋ ㄩˋ, / ] oystercatcher [Add to Longdo]
豪油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, ] oyster sauce; correct spelling 蚝油 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] oyster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oyster \Oys"ter\ (ois"t[~e]r), n. [OF. oistre, F. hu[^i]tre, L.
   ostrea, ostreum, Gr. 'o`streon; prob. akin to 'ostre`on bone,
   the oyster being so named from its shell. Cf. {Osseous},
   {Ostracize}.]
   1. (Zool.) Any marine bivalve mollusk of the genus Ostrea.
    They are usually found adhering to rocks or other fixed
    objects in shallow water along the seacoasts, or in
    brackish water in the mouth of rivers. The common European
    oyster ({Ostrea edulis}), and the American oyster ({Ostrea
    Virginiana}), are the most important species.
    [1913 Webster]
 
   2. A name popularly given to the delicate morsel contained in
    a small cavity of the bone on each side of the lower part
    of the back of a fowl.
    [1913 Webster]
 
   {Fresh-water oyster} (Zool.), any species of the genus
    {Etheria}, and allied genera, found in rivers of Africa
    and South America. They are irregular in form, and attach
    themselves to rocks like oysters, but they have a pearly
    interior, and are allied to the fresh-water mussels.
 
   {Oyster bed}, a breeding place for oysters; a place in a
    tidal river or other water on or near the seashore, where
    oysters are deposited to grow and fatten for market. See
    1st {Scalp}, n.
 
   {Oyster catcher} (Zool.), See {oystercatcher} in the
    vocabulary.
 
   {Oyster crab} (Zool.) a small crab ({Pinnotheres ostreum})
    which lives as a commensal in the gill cavity of the
    oyster.
 
   {Oyster dredge}, a rake or small dragnet for bringing up
    oysters from the bottom of the sea.
 
   {Oyster fish}. (Zool.)
    (a) The tautog.
    (b) The toadfish.
 
   {Oyster plant}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Tragopogon} ({Tragopogon
      porrifolius}), the root of which, when cooked,
      somewhat resembles the oyster in taste; salsify; --
      called also {vegetable oyster}.
    (b) A plant found on the seacoast of Northern Europe,
      America and Asia ({Mertensia maritima}), the fresh
      leaves of which have a strong flavor of oysters.
 
   {Oyster plover}. (Zool.) Same as {oystercatcher}.
 
   {Oyster shell} (Zool.), the shell of an oyster.
 
   {Oyster wench}, {Oyster wife}, {Oyster women}, a women who
    deals in oysters.
 
   {Pearl oyster}. (Zool.) See under {Pearl}.
 
   {Thorny oyster} (Zool.), any spiny marine shell of the genus
    {Spondylus}.
    [1913 Webster] oystercatcher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oyster
   n 1: marine mollusks having a rough irregular shell; found on
      the sea bed mostly in coastal waters
   2: edible body of any of numerous oysters [syn: {huitre},
     {oyster}]
   3: a small muscle on each side of the back of a fowl
   v 1: gather oysters, dig oysters

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top