ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oyster

OY1 S T ER0   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oyster-, *oyster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oyster[N] หอยนางรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oyster(ออย'สเทอะ) n. หอยนางรม,คนที่ไม่พูด
pearl oystern. หอยมุก

English-Thai: Nontri Dictionary
oyster(n) หอยนางรม,หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Oyster fisheriesประมงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Oystersหอยนางรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're like a smart oyster full of pearlsเราเหมือนหอยมุกที่มีมุกอยู่มากมาย Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Your oysters fresh?หอยนางรมเจ้าสดหรือเปล่า Hardhome (2015)
It took a while, but I finally saved enough to buy myself an oyster cart.ใช้เวลาอีกพอควร แต่ในที่สุดข้าก็เก็บออมมากพอ ที่จะซื้อ รถเข็นหอยนางรม Hardhome (2015)
They say oysters get the juices flowing.เขาว่ากันว่าหอยนางรมทำให้น้ำเดิน The Dance of Dragons (2015)
But on my most recent visit, the oysters with nitro pearls of sturgeon and oyster dust were made exceptional by the addition of ground cardamom seeds.ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเยือน หอยนางรมประดับมุกเยือกแข็ง จาก ไข่ปลาสเตอร์เจียน และผงหอยนางรม เพิ่มความล้ำเลิศด้วยลูกกระวานป่น The Hundred-Foot Journey (2014)
You pick a time and place, we send you a photo of the ass hairs on a frog, or in this case, disturbed plots of earth in Oyster Bay.คุณมีหน้าที่แค่เลือกเวลาและสถานที่ จากนั้นเราก็ส่งรูปภาพไปให้คุณ หรือในกรณีนี้ การเข้าไปรบกวนแผนผังของโลก In Extremis (2013)
Any reason you were in Oyster Bay at 2:00 AM on a Thursday?มีอะไรจะอธิบายไหมว่า ทำไมคุณถึงไปอยู่ที่ออยสเตอร์เบย์ ประมาณตี 2 ของวันพฤหัสบดีใช่ไหม? In Extremis (2013)
You made a call from Oyster Bay to your home the very night that Stills went missing.วันนั้นคุณมีสายที่โทรออก โทรจากที่ออยสเตอร์เบย์ ไปที่บ้านของคุณในช่วงกลางดึก ที่ที่สติลส์หายตัวไป In Extremis (2013)
He's taking me to lunch, to a new oyster bar.เขาจะพาฉันไปทานอาหาร ที่ร้านออยส์เตอร์ Collusion (2013)
Well, they're only fresh on the west coast, and since the oysters can't come to us...อืม พวกมันจะสดแค่เพียงฝั่งตะวันตก และเพราะว่า หอยนางรม ไม่สามารถมาหา เรา... Collusion (2013)
Certainly it was the first time anyone had seen a Butler sewing oysters and caviar in the pits.แน่นอนว่ามันเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็น บัตเลอร์ที่ให้บริการหอยนางรมและคาเวียร์ในหลุม Rush (2013)
Oh, wow. You got oysters in there?คุณเอาหอยนางรมมาด้วย Cloudy with a Chance of Murder (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oysterCan you eat raw oysters?
oysterI regret eating those oysters.
oysterOysters are in season now.
oysterOysters don't agree with me.
oysterThose oysters I ate last night didn't agree with me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอยนางรม[N] oyster, Syn. หอยอีรม, Example: ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามกินหอยนางรมเพราะมีพิษ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Saccostrea commercialis ในวงศ์ Ostreidae
หอยนางรม[N] oyster, Example: ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามกินหอยนางรมเพราะมีพิษ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดนางรม [n. exp.] (het nāngrom) EN: Oyster Mushroom   
หอยอีรม[n.] (høi īrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หอยนางรม[n.] (høināngrom) EN: oyster   FR: huître [f]
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]
น้ำมันหอย[n. exp.] (nāmman høi) EN: oyster sauce   FR: sauce d'huîtres [f]
ซอสหอยนางรม[n. exp.] (søt høi nāng rom) EN: oyster sauce   

CMU English Pronouncing Dictionary
OYSTER    OY1 S T ER0
OYSTERS    OY1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oyster    (n) ˈɔɪstər (oi1 s t @ r)
oysters    (n) ˈɔɪstəz (oi1 s t @ z)
oyster-bar    (n) ˈɔɪstə-baːr (oi1 s t @ - b aa r)
oyster-bed    (n) ˈɔɪstə-bɛd (oi1 s t @ - b e d)
oyster-bank    (n) ˈɔɪstə-bæŋk (oi1 s t @ - b a ng k)
oyster-bars    (n) ˈɔɪstə-baːz (oi1 s t @ - b aa z)
oyster-beds    (n) ˈɔɪstə-bɛdz (oi1 s t @ - b e d z)
oyster-banks    (n) ˈɔɪstə-bæŋks (oi1 s t @ - b a ng k s)
oyster-catcher    (n) ˈɔɪstə-kætʃər (oi1 s t @ - k a ch @ r)
oyster-catchers    (n) ˈɔɪstə-kætʃəz (oi1 s t @ - k a ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] oyster, #20,465 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oyster, #33,209 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] oysters; mussels, #34,403 [Add to Longdo]
牡蛎[mǔ lì, ㄇㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] oyster, #35,015 [Add to Longdo]
蚝油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, / ] oyster sauce, #39,510 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] oyster, #47,341 [Add to Longdo]
平菇[píng gū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, ] oyster mushroom, #52,466 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] oyster, #283,073 [Add to Longdo]
蛎鹬[lì yù, ㄌㄧˋ ㄩˋ, / ] oystercatcher [Add to Longdo]
豪油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, ] oyster sauce; correct spelling 蚝油 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auster {f} | Austern {pl}oyster | oysters [Add to Longdo]
Austernpilz {m}oyster mushroom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin) [Add to Longdo]
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom [Add to Longdo]
オイスター[, oisuta-] (n) oyster [Add to Longdo]
オイスターソース[, oisuta-so-su] (n) oyster sauce [Add to Longdo]
カキ油;牡蠣油[カキあぶら(カキ油);かきあぶら(牡蠣油), kaki abura ( kaki abura ); kakiabura ( kaki abura )] (n) (See オイスターソース) oyster sauce [Add to Longdo]
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
牡蛎;硴[かき, kaki] (n) oyster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oyster \Oys"ter\ (ois"t[~e]r), n. [OF. oistre, F. hu[^i]tre, L.
   ostrea, ostreum, Gr. 'o`streon; prob. akin to 'ostre`on bone,
   the oyster being so named from its shell. Cf. {Osseous},
   {Ostracize}.]
   1. (Zool.) Any marine bivalve mollusk of the genus Ostrea.
    They are usually found adhering to rocks or other fixed
    objects in shallow water along the seacoasts, or in
    brackish water in the mouth of rivers. The common European
    oyster ({Ostrea edulis}), and the American oyster ({Ostrea
    Virginiana}), are the most important species.
    [1913 Webster]
 
   2. A name popularly given to the delicate morsel contained in
    a small cavity of the bone on each side of the lower part
    of the back of a fowl.
    [1913 Webster]
 
   {Fresh-water oyster} (Zool.), any species of the genus
    {Etheria}, and allied genera, found in rivers of Africa
    and South America. They are irregular in form, and attach
    themselves to rocks like oysters, but they have a pearly
    interior, and are allied to the fresh-water mussels.
 
   {Oyster bed}, a breeding place for oysters; a place in a
    tidal river or other water on or near the seashore, where
    oysters are deposited to grow and fatten for market. See
    1st {Scalp}, n.
 
   {Oyster catcher} (Zool.), See {oystercatcher} in the
    vocabulary.
 
   {Oyster crab} (Zool.) a small crab ({Pinnotheres ostreum})
    which lives as a commensal in the gill cavity of the
    oyster.
 
   {Oyster dredge}, a rake or small dragnet for bringing up
    oysters from the bottom of the sea.
 
   {Oyster fish}. (Zool.)
    (a) The tautog.
    (b) The toadfish.
 
   {Oyster plant}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Tragopogon} ({Tragopogon
      porrifolius}), the root of which, when cooked,
      somewhat resembles the oyster in taste; salsify; --
      called also {vegetable oyster}.
    (b) A plant found on the seacoast of Northern Europe,
      America and Asia ({Mertensia maritima}), the fresh
      leaves of which have a strong flavor of oysters.
 
   {Oyster plover}. (Zool.) Same as {oystercatcher}.
 
   {Oyster shell} (Zool.), the shell of an oyster.
 
   {Oyster wench}, {Oyster wife}, {Oyster women}, a women who
    deals in oysters.
 
   {Pearl oyster}. (Zool.) See under {Pearl}.
 
   {Thorny oyster} (Zool.), any spiny marine shell of the genus
    {Spondylus}.
    [1913 Webster] oystercatcher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oyster
   n 1: marine mollusks having a rough irregular shell; found on
      the sea bed mostly in coastal waters
   2: edible body of any of numerous oysters [syn: {huitre},
     {oyster}]
   3: a small muscle on each side of the back of a fowl
   v 1: gather oysters, dig oysters

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top