ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emollient

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emollient-, *emollient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้ผิวนวลนุ่ม, See also: ซึ่งทำให้ผิวอ่อนนุ่ม, Syn. soften, sooth
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้สงบ, Syn. calm

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emollientสารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emollientความชุ่มชื้น,ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Emollient Creamครีมทำให้ผิวนุ่ม,ครีมทาผิว [การแพทย์]
Emollientsอีโมลเลียนต์,สารหล่อลื่นผิว,สารอีมอลเลียนท์,อีมัลชันทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柔软剂[róu ruǎn jì, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] emollient, #107,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エモリアント[, emorianto] (n) emollient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emollient \E*mol"lient\ (?; 106), a. [L. emolliens, -entis, p.
   pr. of emollire to soften; e out + mollire to soften, mollis
   soft: cf. F. ['e]mollient. See {Mollify}.]
   Softening; making supple; acting as an emollient. "Emollient
   applications." --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emollient \E*mol"lient\ (?; 105), n. (Med.)
   An external something or soothing application to allay
   irritation, soreness, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emollient
   adj 1: having a softening or soothing effect especially to the
       skin [syn: {demulcent}, {emollient}, {salving},
       {softening}]
   n 1: toiletry consisting of any of various substances in the
      form of a thick liquid that have a soothing and
      moisturizing effect when applied to the skin [syn: {cream},
      {ointment}, {emollient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top