ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sooth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sooth-, *sooth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sooth(n) ความจริง
soothe(vt) บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. alleviate, relieve
soothe(vi) สงบลง, Syn. pacify
soothe(vt) ทำให้สงบ, Syn. pacify
soothsay(vi) ทำนาย
soothsayer(n) ผู้คาดการณ์อนาคต, See also: ผู้ทำนาย, Syn. seer, oracle, diviner, prophet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sooth(ซูธ) n. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม, อ่อนหวาน, ปลอบโยน, จริง, แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
soothe(ซูธ) vt., vi. ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm, allay
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด), Syn. relieving, alleviative, emollient
soothsay(ซูธ'เซ) vi. คาดการณ์, ทำนาย, พยากรณ์, Syn. foretell, events, predict
soothsayer(ซูธ'เซเออะ) n. ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า, ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์., Syn. prophet
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง, จริง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
sooth(n) ข้อเท็จจริง, ความจริง, ความเป็นจริง
soothe(vt) ปลอบขวัญ, พูดปลอบ, ปลอบประโลม
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
forsooth(adv) ตามความจริง, เป็นจริง, แท้จริง, จริงๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, the reason for this summon in sooth is that this weekend is our grand opening, and we were so hoping, perhaps a little beetle-headely, that Paul Revere's dentistry bag could be the featured article in our premiere exhibition...ที่จริงแล้วเหตุผลที่ต้องขอยืม คือเราจะมีพิธีเปิดสุดสัปดาห์นี้ แล้วก็หวังไว้ อาจจะหวังเยอะไปนิด The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soothA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
soothHe tried to soothe the angry man.
soothIn order to relax I need to listen to soothing music.
soothI often listen to soothing music in order to relax.
soothI tried to soothe the child.
soothMusic has charms to soothe a savage breast.
soothPiano music soothes the soul.
soothThe nurse soothed the crying child.
soothThis medicine will soothe your headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอบโยน(v) soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง
ปลอบใจ(v) soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
ปลอบขวัญ(v) soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai Definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ(v) soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว
โอ้โลม(v) console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
โอ๋(v) console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบ, Example: พวกสาวๆ พากันโอ๋เขาที่ขาแพลง เพราะวิ่งประสานงากับฝ่ายตรงข้าม ในการแข่งกีฬาของหมู่บ้าน
กล่อม(v) calm, See also: soothe, Syn. ประโลม, Example: จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม, Thai Definition: ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อมท้อง(v) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly, Example: หมอตำแยคลึงท้องเบาๆ เพื่อกล่อมท้องให้คลอดง่าย, Thai Definition: ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบาๆ เพื่อให้คลอดได้ง่าย
กล่อมมดลูก(v) massage with hot compress, See also: soothe the womb after delivery, Example: หลังคลอดแล้วหมอตำแยจะกล่อมมดลูกโดยประคบบริเวณท้อง, Thai Definition: เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง
เห่(v) lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Example: แม่เห่ลูกให้ลูกหลับสบายอยู่ในเปล, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
กล่อมใจ[klǿmjai] (v) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince  FR: persuader ; convaincre
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
ปลอบขวัญ[pløpkhwan] (v) EN: soothe ; comfort ; console
ปลอบประโลม[pløp pralōm] (v, exp) EN: console ; comfort ; soothe
ปลอบโยน[pløpyōn] (v) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up  FR: réconforter ; consoler
เรียกขวัญ[rīek khwan] (v, exp) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOOTHE S UW1 DH
SOOTHED S UW1 DH D
SOOTHES S UW1 DH Z
SOOTHING S UW1 DH IH0 NG
SOOTHINGLY S UW1 DH IH0 NG L IY0
SOOTHSAYER S UW2 TH S EY1 ER0
SOOTHSAYERS S UW2 TH S EY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sooth (n) sˈuːθ (s uu1 th)
soothe (v) sˈuːð (s uu1 dh)
sooths (n) sˈuːθs (s uu1 th s)
soothed (v) sˈuːðd (s uu1 dh d)
soothes (v) sˈuːðz (s uu1 dh z)
soothing (v) sˈuːðɪŋ (s uu1 dh i ng)
soothingly (a) sˈuːðɪŋliː (s uu1 dh i ng l ii)
soothsayer (n) sˈuːθsɛɪər (s uu1 th s ei @ r)
soothsayers (n) sˈuːθsɛɪəz (s uu1 th s ei @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n, adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace #15,621 [Add to Longdo]
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist #19,851 [Add to Longdo]
あやす[ayasu] (v5s, vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
慰撫[いぶ, ibu] (n, vs) pacification; soothing [Add to Longdo]
占者[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist [Add to Longdo]
占卜[せんぼく, senboku] (n) divination; fortunetelling; soothsaying [Add to Longdo]
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] (n) (1) nose medicine (e.g. nasal spray); (2) bribe; hush money; (3) soothing sweets (for a child) [Add to Longdo]
卜者[ぼくしゃ, bokusha] (n) fortuneteller; soothsayer; diviner [Add to Longdo]
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n, adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing [Add to Longdo]
宥める[なだめる, nadameru] (v1, vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sooth \Sooth\, n. [AS. s[=o][eth]. See {Sooth}, a.]
   1. Truth; reality. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The sooth it this, the cut fell to the knight.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In sooth, I know not why I am so sad. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In good sooth,
       Its mystery is love, its meaninng youth.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Augury; prognostication. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The soothe of birds by beating of their wings.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Blandishment; cajolery. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sooth \Sooth\ (s[=oo]th), a.; also adv. [Compar. {Soother}
   (s[=oo]th"[~e]r); superl. {Soothest}.] [OE. soth, AS.
   s[=o][eth], for san[eth]; akin to OS. s[=o][eth], OHG. sand,
   Icel. sannr, Sw. sann, Dan. sand, Skr. sat, sant, real,
   genuine, present, being; properly p. pr. from a root meaning,
   to be, Skr. as, L. esse; also akin to Goth. sunjis true, Gr.
   'eteo`s, Skr. satya. [root]9. Cf. {Absent}, {Am}, {Essence},
   {Is}, {Soothe}, {Sutee}.]
   1. True; faithful; trustworthy. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
       The sentence [meaning] of it sooth is, out of doubt.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       That shall I sooth (said he) to you declare.
                          --Spensser.
    [1913 Webster]
 
   2. Pleasing; delightful; sweet. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The soothest shepherd that ever piped on plains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       With jellies soother than the creamy curd. --Keats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sooth
   n 1: truth or reality; "in sooth"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top