Search result for

môle

(102 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -môle-, *môle*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mole[N] ไฝ
mole[N] ตัวตุ่น
mole[N] น้ำหนักโมเลกุลของสสาร, See also: กรัมโมเลกุล
mole[N] เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรูของชาติ, See also: คนขายชาติ
mole[N] กำแพงหินที่สร้างในทะเล, See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน, Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty
molest[VT] รบกวน, See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่, Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest[VT] ปลุกปล้ำ, See also: ลวนลาม, ย่ำยี, Syn. harm, abuse, victimize
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย
moleskin[N] หนังตัวตุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
mole cricketแมงกระชอน
molecular(โมเลค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับโมเลกุล
molecule(มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, Syn. smallest particle
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
amole(อะโม' เล) n. รากต้นไม้ (โดยเฉพาะ agaves) (a substute for soap)

English-Thai: Nontri Dictionary
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ
molecule(n) โมเลกุล,อณู
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mole๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ naevus; nevus ๑]๒. ครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole, hydatid; mole, hydatidiform] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole, hydatid; mole, hydatidiformครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole, hydatidiform; mole, hydatidครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molecular sieveตัวกรองระดับโมเลกุล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molemole, เขื่อนกันคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
molemole, ทางระบายน้ำแบบรูตุ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
moleโมล, ปริมาณของสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 x 1023 (เลขอาโวกาโดร) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mole Fractionน้ำหนัก, เศษส่วนโมล, เศษส่วนของโมล, โมลแฟรกชัน [การแพทย์]
Mole Percentโมลเปอร์เซ็นต์ [การแพทย์]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]
Molecular Associationอณูอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Molecular biologyชีวโมเลกุล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Molecular biologyชีวโมเลกุล [TU Subject Heading]
Molecular Biologyชีวโมเลกุล, ชีววิทยาระดับโมเลกุล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสืบ[N] spy, See also: mole, nark, Syn. สายลับ, สปาย, จารชน, สาย, Example: ตำรวจบุกผับดังย่านปทุมธานี เพราะสายสืบรายงานว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ยาอีขึ้น, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลของรัฐที่รัฐว่าจ้างให้ไปหาข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
ไฝ[N] mole, Example: เขามีไฝเม็ดใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดต่อมที่มีสีดำๆ ขึ้นอยู่ตามร่างกาย
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม[V] molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
ตัวตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, Talpa micrura, Syn. ตุ่น, ติ่ง, Example: ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
ตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, mole rat, genus Rhizomys, Syn. ตัวตุ่น, ติ่ง, Example: ตีนหน้าของตุ่นนี้ดูๆ คล้ายๆ กับครีบข้างตัวของปลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
กระตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, Syn. ตัวตุ่น, ตุ่น, Example: หลายคนไม่รู้จักตัวกระตุ่น เพราะมันอาศัยอยู่ในรู และไม่ได้พบเห็นทั่วไป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
กินเศษกินเลย[V] molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai definition: ล่วงเกินทางเพศ
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
แมงกิชอน[n. exp.] (maēng kichøn) EN: Mole Cricket   
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng krachøn) EN: Mole Cricket   
โมล[n.] (mōl) EN: mole   FR: mole [f]
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule   FR: molécule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLE    M OW1 L
MOLEN    M OW1 L AH0 N
MOLEX    M OW1 L AH0 K S
MOLER    M OW1 L ER0
MOLES    M OW1 L Z
MOLEST    M AH0 L EH1 S T
MOLESKY    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESKI    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESTS    M AH0 L EH1 S T S
MOLENDA    M OW0 L EH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mole    (n) (m ou1 l)
moles    (n) (m ou1 l z)
molest    (v) (m @1 l e1 s t)
molests    (v) (m @1 l e1 s t s)
molecule    (n) (m o1 l i k y uu l)
molehill    (n) (m ou1 l h i l)
moleskin    (n) (m ou1 l s k i n)
molested    (v) (m @1 l e1 s t i d)
molecular    (j) (m @1 l e1 k y u l @ r)
molecules    (n) (m o1 l i k y uu l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology) [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre [Add to Longdo]
モールスキン[, mo-rusukin] (n) moleskin [Add to Longdo]
モグラ叩き[モグラたたき, mogura tataki] (n) whack-a-mole (game) [Add to Longdo]
モル[, moru] (n,adj-no) mole [Add to Longdo]
モレキュラー[, morekyura-] (adj-f) molecular [Add to Longdo]
モレキュラーシーブ[, morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction, #2,206 [Add to Longdo]
分子量[fēn zǐ liàng, ㄈㄣ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] molecular mass, #25,137 [Add to Longdo]
分子生物学[fēn zǐ shēng wù xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular biology, #26,391 [Add to Longdo]
鼹鼠[yǎn shǔ, ㄧㄢˇ ㄕㄨˇ, / ] mole, #52,749 [Add to Longdo]
黑痣[hēi zhì, ㄏㄟ ㄓˋ, ] mole, #63,839 [Add to Longdo]
分子式[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, ] molecular formula, #73,032 [Add to Longdo]
分子筛[fēn zǐ shāi, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄞ, / ] molecular sieve, #84,216 [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest), #136,710 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] mole, #147,862 [Add to Longdo]
分子医学[fēn zǐ yī xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top