Search result for

engeres

(427 entries)
(0.0957 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engeres-, *engeres*, engere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engeres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engeres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messenger[ N] คนแจ้งข่าว, See also: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร, Syn. carrier, deliverer, envoy
passenger[N] ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ, See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ, Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer
challenger[N] คู่แข่ง, Syn. competitor, competition, rival
deck passenger[N] คนโดยสารเรือซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft passenger insuranceการประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carriage of passengersการรับขนคนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
RNA, Messengerเม็สเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ [TU Subject Heading]
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Messengersตัวนำข่าวสารทางเคมีสัญญาณเคมี [การแพทย์]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์, สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messenger Theory, Secondทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]
Messenger, Secondตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Secondaryสารสื่อตัวที่สอง [การแพทย์]
Messengersตัวส่งข่าวสาร, ผู้นำข่าวสาร [การแพทย์]
Messengers, Extracellularตัวนำข่าวจากภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Messengers, Intracellularตัวนำข่าวภายในเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(HOOTING)(AFFENGERÄUSCHE) Adam and Jenny (1968)
- I am only a messenger majesty.\ -หม่อมฉันเป็นเพียงผู้ส่งสารเพคะ Ambush (2008)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
They kicked out our messengers there?พวกเขาคัดค้านต่อผู้ส่งสารอย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
...after passenger's getting off, take in order....... ให้ผู้โดยสารออกก่อน แล้วค่อยเดินเข้าให้เป็นระเบียบ... เกียนวู! My Sassy Girl (2008)
Uh... a bike messenger knocked me down.เอ่อ รถ ส่งเอกสาร ล้มน่ะ Superhero Movie (2008)
Shifu does. I'm just the messenger.แต่อาจารย์ชีฟู ให้ข้ามาส่งข่าวสาร Kung Fu Panda (2008)
I'm recommending that the passengers meet with me in group sessions.ฉันขอแนะนำว่าให้ผู้โดยสาร พบกับฉันเป็นกลุ่ม Passengers (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
One of the other passengers says that he remembers bright light... or a loud noise, perhaps... but something during the mid-flight.ผู้โดยสารคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นแสงไฟ.. หรือเสียงดังมาก,บางที... มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการบิน Passengers (2008)
This one passenger, Dean Haschle, he seems to remember... an explosion on board.ผู้โดยสารคนหนึ่ง,ดีน แฮชเคิล, ดูเหมือนเขาจะจำ... Passengers (2008)
I'm interested in the health of the passengers.ผมรู้สึกสนใจใน สุขภาพของผู้โดยสาร Passengers (2008)
Passengers are missing, Mr. Arkin. What do you know about that?ผู้โดยสารที่หายไป,คุณอาร์กิน คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? Passengers (2008)
Where are the other passengers?ผู้โดยสารคนอื่นๆอยู่ที่ไหน? Passengers (2008)
Passengers are missing, all of them, not just missing sessions... they are missing.พวกเขาหายไป,ทุกคนเลย, ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มย่อย... พวกเขาทั้งหมดหายไป Passengers (2008)
I think the airline is targetting the passengers.ฉันคิดว่าทางสายการบินกำลัง ตั้งเป้าไปที่พวกผู้โดยสาร Passengers (2008)
To keep tabs on the passengers?เพื่อหลอกผู้โดยสารเหรอ? Passengers (2008)
The passengers saw that explosion outside of the window.ผู้โดยสารเห็นระเบิด ข้างนอกหน้าต่าง Passengers (2008)
A list of passengers.รายชื่อผู้โดยสาร Passengers (2008)
What about the other passengers?แล้วผู้โดยสารคนอื่นๆละ Passengers (2008)
Two passengers unaccounted for.มีผู้โดยสารสูญหายสองรายครับผม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Let your candied lips be the messengers to my... ear canal.ผมรอให้ริมฝีปากแสนหวานของคุณถามผมอยู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The witnesses' description of the driver and passenger... match that of Lee and Patel.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... ตรงกับลีและเปเทล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Abara wants to messenger you something right away.อบาร่าจะให้ฉันส่ง อะไรบางอย่างไปให้คุณเดี๋ยวนี้เลย New York, I Love You (2008)
What about the messenger?แล้วจะเอายังไงกัยเด็กส่งของละ Bangkok Dangerous (2008)
Well, in boxing, you know, there's always that first moment, and you see it in the challenger's face.ซึ่งท่านก็รู้สึกว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุด... ครับ ภายในจอทีวี รู้มั้ย เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นภาพ ใบหน้าของผู้กล้ามาท้าทายท่านปธน. Frost/Nixon (2008)
A teddy bear. The passenger is a girl.ตุ๊กตาหมีนะครับ ผู้โดยสารที่ว่าก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วย Death Note: L Change the World (2008)
Good morning, passengers.สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่าน Death Note: L Change the World (2008)
Track 3 now boarding all ticketed passengers.รางที่สาม ผู้โดยสารที่มีตั๋ว ขึ้นรถได้ The Happening (2008)
This will be the last stop for all passengers.นี่จะเป็นสถานีสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารทั้งหมด The Happening (2008)
Okay, um, well, I'm actually calling about a passenger.โอเค,อืม,เอ่อ, ฉันโทรมาเกี่ยวกับผู้โดยสารคนหนึ่ง Nights in Rodanthe (2008)
[ Gasps ] Messenger.พนักงานส่งเอกสาร City of Ember (2008)
I would rather die than be a Messenger.ฉันยอมตายดีกว่าให้ฉันเป็นพนักงานส่งเอกสาร City of Ember (2008)
- I'm a Messenger!- หนูได้เป็นคนส่งเอกสารค่ะ City of Ember (2008)
I'm a Messenger.หนูได้เป็นคนส่งเอกสารค่ะ City of Ember (2008)
You shouldn't make things up. You-You're not a Messenger, Lina.อย่ามาแต่งเรื่องหน่อยเลย เธอไม่ใช่คนส่งเอกสารหรอก ลีน่า City of Ember (2008)
- [ Woman ] Messenger.! - It's beautiful.คนส่งข่าว มันสวยดี City of Ember (2008)
Good day, Messenger.วันดี คนส่งข่าว City of Ember (2008)
[ Laughs ] That is a name for a Messenger.นั่นเป็นซื่อหนึ่งสำหรับคนส่งข่าว City of Ember (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ The Day the Earth Stood Still (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ ให้รอฟังคำสั่งจาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Miss austen and i were both passengers on oceanic flight 815,มิสออสตินและผมต่างก็เป็นผู้โดยสาร\ของสายการบินโอเชียนิค เที่ยวบินที่ 815 Eggtown (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
Passengers boarding the train in Los Angeles, please... have your tickets out and ready for collection.ผู้โดยสารที่ขึ้นขบวนรถจากลอส แองเจลิส กรุณา... เตรียมตั๋วโดยสารให้พร้อมด้วยครับ 500 Days of Summer (2009)
Sooner or later, everyone is going to have to take a side, even scavengers like you!ไม่ช้าไม่นาน ทุกคนจะต้องเลือกข้าง คนอย่างเธอก็ต้องเลือกด้วย! Gamer (2009)
Attention, union station passengers.ขอประทานอภัยท่านผู้โดยสารในสถานียูเนี่ยน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Metro passengers, this weekend there will be no Blue Line Express service to Arlington and McClean.เรียนผู้โดยสาร, สุดสัปดาห์นี้ จะไม่มีบริการรถด่วน สายสีน้ำเงิน ไปอาริงตันและแม็คเคลียน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Okay, I want you to stay on the train and wait for all the passengers to get off.โอเค.. ผมต้องการให้คุณอยู่ก่อน รอให้คนออกไป Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Are all the passengers off the train?ผู้โดยสารออกกันไปแล้วใช่มั้ย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engerA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
engerA few passengers went on board the plane.
engerA highwayman robbed a foot passenger of his money.
engerAll passengers are required to show their tickets.
engerAll the passengers aboard were killed in the crash.
engerAll the passengers got seasick during the storm.
engerAll the passengers left the plane in a hurry.
engerAll the passengers were killed in the crash.
engerAll the passengers were requested to get off the train.
engerAll the passengers were saved from drowning.
engerAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
engerA lot of passengers were injured in the accident.
engerA number of passengers were injured.
engerA number of passengers were injured in the accident.
engerA passenger airplane took off for the USA.
engerA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
engerA passenger fainted but the stewardess brought him round.
engerengers> Please move to the rear (of the bus).
engerAre the passengers all aboard?
engerAround him, in the carriage, the other passengers rocked and swayed.
engerAs a result of the accident, several passengers were killed.
engerAs many as 400 passengers were killed in the crash.
engerAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
engerBuses, trains and planes convey passengers.
engerFew, if any, passengers survived the crash.
engerFew passengers got injured in the accident.
engerFew passengers survived the catastrophe.
engerFortunately none of the passengers were injured.
engerHave all the passengers got on board yet?
engerHe looked the toughest of all the challengers.
engerHe's mowed down a parade of challengers before.
engerHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
engerInstead of going myself, I sent a messenger.
engerIt was easy to find seats in the train because there were so few passengers.
engerLittle attention was paid to the comfort for the passengers.
engerMany passengers were sleeping on the last train.
engerMasked men held up the passengers and robbed them of their money.
engerMuch attention was paid to the safety of the passengers.
engerNo fewer than 50 passengers were killed.
engerNo less than fifty passengers were injured in the traffic accident.
engerNone of the passengers escaped injury.
engerNo passengers are allowed on the bridge.
engerNo passengers were killed in the accident.
engerNot all of the passengers escaped injury.
engerNot less than fifty passengers were injured in the traffic accident.
engerOnly 3 out of the 98 passengers survived.
engerPassengers are packed in like sardines on city buses.
engerPassengers became nervous when the plant began to vibrate.
engerPassengers can take a certain amount of baggage on the airplane.
engerPassengers for Cambridge, please make your way to platform No.6.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
พนักงานส่งเอกสาร[N] company messenger
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
ผู้ท้า[N] challenger, Syn. ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าแข่ง, Example: เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าก่อน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ประลองกันสักที, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ชวนบุคคลอื่นต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกัน
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้ส่งข่าว[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (สำนวน)
เรือเดินสมุทร[N] ocean liner, See also: seagoing ship, liner, passenger liner, Example: ในการขนส่งทางน้ำเราสามารถขนส่งได้โดยเรือพาย เรือยนต์ หรือเรือเดินสมุทร, Count unit: ลำ
รถโดยสารประจำทาง[N] bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count unit: คัน,สาย, Thai definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
ยมทูต[N] messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน
ปริก[N] Asparagus sprengeri Regel, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus sprengeri Regel ในวงศ์ Liliaceae ใช้ทำยาได้
คนโดยสาร[N] passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count unit: คน
เทวทูต[N] a divine messenger, See also: angel, God's messenger, Angel of Death, archangel, guardian angel, Syn. สื่อสวรรค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักการ[N] factotum, See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate   FR: venger ; se venger
แก้แค้นแทน[v. exp.] (kaēkhaēn thaēn) FR: venger
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
คนโดยสาร[n.] (khondøisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge   FR: laver (litt.) ; venger
แมงเหนี่ยง[n. exp.] (maēng nīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงข้าวเกลี้ยง[n. exp.] (malaēng khāo klīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงงอดง้ำ[n. exp.] (malaēng ngnøt ngam) EN: Water Scarvenger Beetle   
แมลงเหนี่ยง[n. exp.] (malaēng nīeng) EN: Water Scarvenger Beetle   
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōisān) EN: fellow passenger   
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]
ผู้โดยสาร[n.] (phūdōisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]
ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง [n. exp.] (phūdōisān chan neung) EN: first class passengers   FR: passagers de première classe [mpl]
ผู้โดยสารชั้นประหยัด[n. exp.] (phūdōisān chan prayat) EN: economy class passengers   FR: passagers de classe économique [mpl]
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ[n. exp.] (phūdōisān chan thurakit) EN: business class passengers   FR: passagers de classe affaires [mpl]
ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง[n. exp.] (phūdōisān plīen khreūang) EN: transit passenger   FR: passager en transit [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ผู้ท้า[n. exp.] (phū thā) EN: challenger   
ผู้ท้าแข่ง[n. exp.] (phū thā khaeng) EN: challenger   
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsamut) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner   FR: paquebot [m]
เรือโดยสาร[X] (reūa dōisān) EN: passenger ship ; cruise ship   FR: bateau [m]
รถโดยสาร[n.] (rot doisān) EN: bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus   FR: autocar [m] ; autobus [m] ; bus [m]
รถยนต์นั่ง[n. exp.] (rotyon nang) EN: passenger car   
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon nang suanbukkhon) EN: automobile ; passenger car ; sedan   FR: voiture particulière [f]
เทวทูต[n.] (thēwathūt) EN: divine messenger   
ที่นั่งผู้โดยสาร[n. exp.] (thīnang phūdōisān) EN: passenger seat   FR: siège passager [m]
ยมทูต[n.] (yommathūt) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGER    EH1 NG G ER0
FENGER    F EH1 NG ER0
ENGERT    EH1 NG G ER0 T
ZENGER    Z IY1 N JH ER0
LENGER    L EH1 NG ER0
WENGER    W EH1 NG ER0
MENGER    M EH1 N JH ER0
SENGER    S EH1 NG ER0
GENGER    JH EH1 NG G ER0
MENGERS    M EH1 NG G ER0 Z
JUENGER    Y UW1 NG G ER0
GIENGER    G IY1 N JH ER0
SAENGER    S EH1 N JH ER0
PRENGER    P R EH1 N JH ER0
AVENGER    AH0 V EH1 N JH ER0
WENGERT    W EH1 NG G ER0 T
BUENGER    B Y UW1 N JH ER0
WENGERD    W EH1 NG G ER0 D
SENGERS    S EH1 NG ER0 Z
STENGER    S T EH1 N JH ER0
SPRENGER    S P R EH1 N JH ER0
STRENGER    S T R EH1 NG G ER0
SULLENGER    S UW1 L AH0 N JH ER0
SCAVENGER    S K AE1 V AH0 N JH ER0
PITTENGER    P IH1 T AH0 N JH ER0
PIPPENGER    P IH1 P AH0 N JH ER0
BALLENGER    B AE1 L AH0 N JH ER0
MESSENGER    M EH1 S AH0 N JH ER0
POTTENGER    P AA1 T AH0 N JH ER0
PASSENGER    P AE1 S AH0 N JH ER0
CLEVENGER    K L EH1 V AH0 N JH ER0
SLESSENGER    S L EH1 S EH0 N G ER0
CLEAVENGER    K L IY1 V AH0 N JH ER0
CHALLENGER    CH AE1 L AH0 N JH ER0
BEISWENGER    B AY1 S W EH0 N JH ER0
SKELLENGER    S K EH1 L AH0 N JH ER0
PASSENGERS    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
SCAVENGERS    S K AE1 V AH0 N JH ER0 Z
MESSENGERS    M EH1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGERS'    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGER'S    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
CHALLENGERS    CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z
CHALLENGERY    CH AE1 L AH0 N JH ER0 IY0
EISENMENGER    AY1 Z AH0 N M EH0 NG ER0
SCHELLENGER    SH EH1 L AH0 N JH ER0
CHALLENGER'S    CH AE1 L AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avenger    (n) (@1 v e1 n jh @ r)
avengers    (n) (@1 v e1 n jh @ z)
messenger    (n) (m e1 s i n jh @ r)
passenger    (n) (p a1 s i n jh @ r)
scavenger    (n) (s k a1 v i n jh @ r)
challenger    (n) (ch a1 l @ n jh @ r)
messengers    (n) (m e1 s i n jh @ z)
passengers    (n) (p a1 s i n jh @ z)
scavengers    (n) (s k a1 v i n jh @ z)
challengers    (n) (ch a1 l @ n jh @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Bediengerät {n}operator unit [Add to Longdo]
Beifahrersitz {m}front passenger seat [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]
Ehrengericht {n} | Ehrengerichte {pl}court of honour | courts of honour [Add to Longdo]
Eilbote {m}express messenger [Add to Longdo]
Engerling {m}cock chafer grub [Add to Longdo]
Fahrgast {m}passenger [Add to Longdo]
Flachbett {n} (eines Zeichengerätes)flatbed [Add to Longdo]
Fluggast {m}air passenger [Add to Longdo]
Gartengerät {n}gardening tool [Add to Longdo]
Gegengerade {f}back straight [Add to Longdo]
in enger Gemeinschaft leben (mit)to live in close companionship (with) [Add to Longdo]
Herausforderer {m}challenger [Add to Longdo]
Insassenversicherung {f}passenger insurance [Add to Longdo]
Kurier {m} | Kuriere {pl} | durch Kuriercourier; messenger | couriers; messengers | by courier [Add to Longdo]
Kurvenzeichner {m}; Zeichengerät {n}; Plotter {m}plotter [Add to Longdo]
Linsengericht {n}lentil dish [Add to Longdo]
Liste {f} der engeren Wahl; engere Auswahlliste {f} | jdn. in die engere Auswahl ziehenshortlist; short-list | to shortlist sb. [Add to Longdo]
Lochkartengeräte {pl} [comp.]card equipment [Add to Longdo]
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument [Add to Longdo]
Mengengerüst {n} der Kosten [econ.]quantity structure of costs [Add to Longdo]
Mitfahrer {m} (im Auto)car passenger [Add to Longdo]
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger [Add to Longdo]
Mutternsprenger {m}nut splitter [Add to Longdo]
Nebengeräusch {n}ambient noise [Add to Longdo]
Nebengeräusch {n}sidetone [Add to Longdo]
Passagier {m}; Reisender {m} | Passagiere {pl} | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Passagierdampfer {m}passenger steamer [Add to Longdo]
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner [Add to Longdo]
Personenbeförderung {f}passenger transport; passenger transportation [Am.] [Add to Longdo]
Personenwagen {m} (Eisenbahn)passenger coach; passenger car [Am.] [Add to Longdo]
Personenverkehr {m}passenger traffic [Add to Longdo]
Personenzug {m}passenger train [Add to Longdo]
Rächer {m}avenger [Add to Longdo]
Rasensprenger {m}lawn sprinkler [Add to Longdo]
Regalbedienfahrzeug {n} (RFZ); Regalbediengerät {n}; Regalförderzeug {n}(racking) storage and retrieval vehicle [Add to Longdo]
Regalbediengerät {n} | Regalbediengeräte {pl}storage and retrieval machine (SRM) | storage and retrieval machines [Add to Longdo]
Röntgengerät {n}X-ray machine; X-ray apparatus [Add to Longdo]
Scherbengericht {n}ostracism [Add to Longdo]
Schöffengericht {n} | Schöffengerichte {pl}court of lay assessor | courts of lay assessor [Add to Longdo]
Skelett {n}; Knochengerüst {n} [anat.] | Skelette {pl}; Knochengerüste {pl}skeleton | skeletons [Add to Longdo]
Sprenger {m}blaster [Add to Longdo]
Stampfer {m} (Küchengerät)masher [Add to Longdo]
Storchenschnabel {m} (Zeichengerät)pantograph [Add to Longdo]
Straßenkehrer {m} | Straßenkehrer {pl}scavenger | scavengers [Add to Longdo]
Weidengerte {f}willow rod [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
エンゲルの法則[エンゲルのほうそく, engeru nohousoku] (n) Engel's law [Add to Longdo]
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
チャレンジャー[, charenja-] (n) challenger [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
メッセンジャー[, messenja-] (n) messenger [Add to Longdo]
メッセンジャーRNA[メッセンジャーアールエヌエー, messenja-a-ruenue-] (n) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
メッセンジャーボーイ[, messenja-bo-i] (n) messenger boy [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
化学伝達物質[かがくでんたつぶっしつ, kagakudentatsubusshitsu] (n) chemical messenger [Add to Longdo]
貨客[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
客車[きゃくしゃ(P);かくしゃ, kyakusha (P); kakusha] (n) passenger car; (P) [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) [Add to Longdo]
客船[きゃくせん, kyakusen] (n) passenger boat; (P) [Add to Longdo]
急使[きゅうし, kyuushi] (n) express messenger [Add to Longdo]
軽乗用車[けいじょうようしゃ, keijouyousha] (n) light passenger car; minicar; subcompact [Add to Longdo]
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n,vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P) [Add to Longdo]
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox) [Add to Longdo]
仕立てる[したてる, shitateru] (v1,vt) to tailor; to make; to prepare; to train; to send (a messenger); (P) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使いをやる[つかいをやる, tsukaiwoyaru] (exp,v5r) to send a messenger [Add to Longdo]
使い賃[つかいちん, tsukaichin] (n) messenger tip or charge [Add to Longdo]
使者[ししゃ, shisha] (n,adj-no) messenger; envoy; emissary; (P) [Add to Longdo]
使者を遣わす[ししゃをつかわす, shishawotsukawasu] (exp,v5s) to dispatch a messenger; to despatch a messenger [Add to Longdo]
使丁[してい, shitei] (n) servant; janitor; messenger [Add to Longdo]
使命者[しめいしゃ, shimeisha] (n) messenger [Add to Longdo]
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand [Add to Longdo]
助手席[じょしゅせき, joshuseki] (n) passenger seat; assistant driver's seat [Add to Longdo]
乗り継ぎ[のりつぎ, noritsugi] (adj-f) transit (passenger); connecting (flight) [Add to Longdo]
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P) [Add to Longdo]
乗り手;乗手[のりて, norite] (n) passenger; rider; good rider [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく(P);じょうかく, joukyaku (P); joukaku] (n) passenger; (P) [Add to Longdo]
乗客を降ろす[じょうきゃくをおろす, joukyakuwoorosu] (exp,v5s) to discharge passengers [Add to Longdo]
乗客を乗せる[じょうきゃくをのせる, joukyakuwonoseru] (exp,v1) to take passengers on board [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
使[shǐ, ㄕˇ, 使] to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger [Add to Longdo]
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information) [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]
吨级[dūn jí, ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ, / ] tonnage; class in tons (of a passenger ship) [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] fixed complement (of crew, passengers etc) [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic [Add to Longdo]
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount of passenger traffic [Add to Longdo]
[chāi, ㄔㄞ, ] send; a messenger; a mission; to commission [Add to Longdo]
座儿[zuò r, ㄗㄨㄛˋ ㄖ˙, / ] rickshaw seat (Beijing dialect); patron (of teahouse, cinema); passenger (in taxi, rickshaw etc) [Add to Longdo]
拒载[jù zài, ㄐㄩˋ ㄗㄞˋ, / ] to refuse to take a passenger (of taxi) [Add to Longdo]
挑战者[tiǎo zhàn zhě, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] challenger [Add to Longdo]
挑战者号[tiǎo zhàn zhě hào, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ ㄏㄠˋ, / ] space shuttle Challenger [Add to Longdo]
接驳[jiē bó, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ, / ] to access; to transfer passengers between two railway lines [Add to Longdo]
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines [Add to Longdo]
栈桥[zhàn qiáo, ㄓㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] a pier; a landing-stage; a loading trestle for goods or passengers; a platform [Add to Longdo]
机票[jī piào, ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ, / ] air ticket; passenger ticket [Add to Longdo]
班轮[bān lún, ㄅㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] regular passenger or cargo ship; regular steamship service [Add to Longdo]
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, / ] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest [Add to Longdo]
统舱[tǒng cāng, ㄊㄨㄥˇ ㄘㄤ, / ] common passenger accommodation in the hold of a ship; steerage [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] radical scavenger [Add to Longdo]
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, ] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship [Add to Longdo]
航船[háng chuán, ㄏㄤˊ ㄔㄨㄢˊ, ] ship (e.g. providing regular passenger service) [Add to Longdo]
载客[zài kè, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] to take passengers on board [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] JUENGERE GESCHWISTER DER ELTERN [Add to Longdo]
[いもうと, imouto] juengere_Schwester [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] Bestimmungsort, Empfaenger [Add to Longdo]
延ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
[おとうと, otouto] juengerer_Bruder [Add to Longdo]
弟分[おとうとぶん, otoutobun] wie_ein_juengerer_Bruder, aufgenommen_werden [Add to Longdo]
弟妹[ていまい, teimai] juengere_Geschwister [Add to Longdo]
弟子[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]
後輩[こうはい, kouhai] Nachwuchs, juengere_Generation [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]
歌手[かしゅ, kashu] Saenger [Add to Longdo]
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
歩道橋[ほどうきょう, hodoukyou] Fussgaengerbruecke [Add to Longdo]
狭まる[せばまる, sebamaru] eng_werden, enger_werden [Add to Longdo]
狭める[せばめる, sebameru] eng_machen, enger_machen, beschraenken [Add to Longdo]
[こえ, koe] Duenger, -Dung, -Mist [Add to Longdo]
肥やし[こやし, koyashi] Duenger, Mist, Dung [Add to Longdo]
肥料[ひりょう, hiryou] Duenger, Duengemittel [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]
長患い[ながわずらい, nagawazurai] laengere_Krankheit, langwierige_Krankheit [Add to Longdo]
門下生[もんかせい, monkasei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
門弟[もんてい, montei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] Geraeusch, Nebengeraeusch [Add to Longdo]
骨格[こっかく, kokkaku] Knochengeruest, Skelett, Koerperbau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top